Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Erasmus dosiahol nový rekord s 8,5 % nárastom počtu výmenných študijných pobytov

Brusel, 8. mája 2012. Po svojej dvadsaťpäťročnej existencii možno Erasmus označiť za najznámejší program EÚ a najúspešnejší systém výmeny študentov na svete. Viac než 231 000 študentov získalo v akademickom roku 2010/2011 grant Erasmus na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, čo predstavuje nový rekord a nárast o 8,5 % v porovnaní s údajom za predchádzajúci rok. So svojím zameraním na jazyky, prispôsobivosť, medzikultúrne povedomie a vodcovské schopnosti poskytuje Erasmus mladým ľuďom nevyhnutné zručnosti, ktoré podporujú ich osobný rozvoj a konkurencieschopnosť na trhu práce. Od roku 1987, kedy sa program spustil, umožnil viac než 2,5 miliónom európskych študentov vycestovať do zahraničia a študovať v rámci vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie alebo absolvovať pracovnú stáž v zahraničnej firme. Ak sa podarí udržať súčasné trendy, Európska únia dosiahne svoj cieľ - podporiť do roku 2012/13 tri milióny európskych študentov.

Tri najžiadanejšie destinácie medzi študentmi v roku 2010/11 boli Španielsko, Francúzsko a Nemecko. Španielsko tiež vyslalo za hranice najviac študentov, nasledované Francúzskom a Nemeckom. Luxembursko vyslalo do zahraničia najviac študentov, pokiaľ ide o podiel študujúcej populácie v krajine (pozri MEMO/12/310 pre podrobné údaje). Rozpočet programu Erasmus na rok 2010/11 venovaný študentskej a pracovnej mobilite bol okolo 460 miliónov EUR.

„Program Erasmus, ktorého strieborné výročie oslavujeme tento rok, je jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Čísla hovoria samy za seba – a boli by ešte vyššie, ak by sme mali zdroje na uspokojenie dopytu. V týchto ťažkých časoch sú zručnosti získané prostredníctvom Erasmus štúdia alebo odbornej prípravy cennejšie než kedykoľvek predtým,“ povedala Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Z celkového počtu študentov, ktorým sa v roku 2010/11 poskytol grant z programu Erasmus, sa približne 190 000 rozhodlo stráviť časť svojho štúdia (maximálne 12 mesiacov) v zahraničí na univerzite alebo inej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v jednej z 32 krajín, ktoré boli v tom čase zapojené do programu Erasmus (27 členských štátov, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko. V akademickom roku 2011/12 sa Švajčiarsko ako 33. krajina zapojilo do programu Erasmus). Počet študentov, ktorí si zvolili možnosť štúdia, v porovnaní s rokom 2009/10 narástol o 7,2 %.

Pracovné stáže v spoločnostiach v zahraničí sa v rámci programu Erasmus podporujú od roku 2007 a ich popularita narastá. V roku 2010/11 si jeden zo šiestich Erasmus študentov zvolil túto možnosť, čo je celkovo 41 000 účastníkov. To predstavuje nárast o 15 % oproti minulému roku.

Vo väčšine zapojených krajín je dopyt po grante Erasmus oveľa väčší ako jeho dostupnosť. Priemerný mesačný grant Erasmus určený na pokrytie časti dodatočných nákladov života v zahraničí a cestovných nákladov bol 250 EUR - malý pokles oproti predchádzajúcemu roku (254 EUR), čo umožnilo väčšiemu počtu študentov zapojiť sa do programu.

Okrem toho sa poskytlo 40 000 grantov zamestnancom univerzít a pedagógom, aby mohli vyučovať v zahraničí alebo sa tam zúčastniť odbornej prípravy, čo je o 13 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Kontext

Vzdelávacia mobilita je kľúčovým cieľom stratégie rastu a zamestnanosti Európa 2020, ako aj iniciatívy Komisie „Mládež v pohybe“, ktorá vychádza z úspechu programu Erasmus.

V septembri minulého roku Komisia v rámci svojej stratégie modernizácie vysokoškolského vzdelávania (IP/11/1043) zdôraznila potrebu poskytnúť viac príležitostí študentom, aby získali zručnosti prostredníctvom štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí. Európskym cieľom v rámci celkovej študijnej mobility je dosiahnuť účasť aspoň vo výške 20 % do konca desaťročia. V súčasnosti v zahraničí študuje alebo sa zúčastňuje odbornej prípravy okolo 10 % študentov s finančnou podporou programu Erasmus alebo iných verejných a súkromných prostriedkov. Okolo 4,5 % študentov dostáva grant Erasmus.

Erasmus sa nestará len o študentov a zamestnancov vysokých škôl a univerzít, ale prostredníctvom financovania nadnárodných projektov a sietí umožňuje tiež spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami. Erasmus umožnil týmto inštitúciám inovovať spôsob výučby a zlepšiť systémy uznávania študijných semestrov strávených v zahraničí. Rovnako zlepšil služby na podporu študentov, spoluprácu s vedením spoločností a inštitúcií.

V novembri minulého roku Komisia predstavila svoj návrh „Erasmus pre všetkých“ (IP/11/1398), nový program zastrešujúci Erasmus a všetky ostatné systémy EÚ a medzinárodné systémy pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, čím sa sedem existujúcich programov nahradilo jediným. Komisia navrhla rozpočet vo výške 19 miliárd EUR pre program „Erasmus pre všetkých“ na obdobie 2014 až 2020, čo predstavuje nárast o približne 70 % v porovnaní so súčasným sedemročným rozpočtom pre existujúce programy. Dve tretiny finančných prostriedkov v rámci programu „Erasmus pre všetkých“ by sa využili na granty umožňujúce zlepšovanie vedomostí a zručností. Zvyšné prostriedky by sa využili na podporu spolupráce medzi inštitúciami, podnikmi a inými organizáciami.

Ďalšie informácie:

MEMO/12/310 Program Erasmus v akademickom roku 2010/2011: vysvetlenia k údajom

Program Erasmus

Štatistika programu Erasmus

Webová stránka Androully Vassiliouvej

Twitter: @VassiliouEU

Príloha 1: Program Erasmus v akademickom roku 2010/2011 – Počet vyslaných študentov podľa krajiny

Príloha 2: Program Erasmus v akademickom roku 2010/2011 – Študijná mobilita Erasmus: vysielajúce a prijímajúce krajiny

Príloha 3: Program Erasmus v akademickom roku 2010/2011 – Prvých 100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania podľa počtu prijatých Erasmus študentov

Príloha 4: Program Erasmus v akademickom roku 2009/2010 – Prvých 100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania podľa počtu prijatých Erasmus študentov

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott +32 2295 9258, Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2295 9667


Side Bar