Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Erasmus-opiskelijavaihtojen määrässä 8,5 prosentin kasvuennätys

Bryssel, 8. toukokuuta 2012 – Erasmus-ohjelmasta on sen 25-vuotisen taipaleen aikana tullut EU:n tunnetuin ohjelma ja maailman menestyksekkäin opiskelijavaihto-ohjelma. Lukuvuonna 2010–2011 yli 231 000 opiskelijaa sai Erasmus-apurahan ulkomailla suoritettavaa opiskelua tai harjoittelua varten. Määrä on uusi ennätys, ja lisäystä edellisestä vuodesta on peräti 8,5 prosenttia. Keskittymällä kieliin, sopeutumiskykyyn, kulttuuritietoisuuteen ja johtajaominaisuuksiin Erasmus antaa nuorille mahdollisuuden kehittää itseään ja hankkia tärkeitä taitoja, jotka parantavat heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Aloitusvuodestaan 1987 lähtien ohjelma on tarjonnut yli 2,5 miljoonalle eurooppalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden lähteä ulkomaille suorittamaan korkeakouluopintoja tai työharjoittelun. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, Euroopan unioni saavuttaa 3 miljoonan Erasmus-tukea saaneen opiskelijan tavoitteen lukuvuoteen 2012–2013 mennessä.

Kolme suosituinta kohdemaata lukuvuonna 2010–2011 olivat Espanja, Ranska ja ja Saksa. Eniten opiskelijoita ulkomaille lähetti Espanja ja seuraavaksi eniten Ranska ja Saksa. Luxemburgin ulkomaille lähettämien opiskelijoiden lukumäärä on maan opiskelijoiden lukumäärään suhteutettuna suurin (ks. MEMO/12/310). Vuosiksi 2010–2011 opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilöstön liikkuvuuteen varattu Erasmus-budjetti oli noin 460 miljoonaa euroa.

”Tänä vuonna 25-vuotisjuhlaansa viettävä Erasmus-ohjelma on yksi suurimmista EU:n menestystarinoista. Luvut puhuvat puolestaan – ja ne olisivat olleet vieläkin suuremmat, jos meillä olisi ollut riittävästi resursseja vastata kysyntään. Näinä vaikeina aikoina Erasmus-opinnoista ja ‑harjoitteluista saatavat valmiudet ovat entistäkin arvokkaampia,” totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Kaikista lukuvuonna 2010–2011 tukea saaneista opiskelijoista 190 000 suoritti enintään 12 kuukauden mittaisen osuuden tutkinnostaan ylipistossa tai jossakin muussa korkea-asteen oppilaitoksessa yhdessä Erasmus-ohjelmaan osallistuvista 32 maasta (27 EU-maata, Kroatia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki; lukuvuonna 2011–2012 Sveitsistä tuli 33. maa, joka osallistuu Erasmus-ohjelmaan). Opintovaihtoehdon valinneiden määrä nousi 7,2 prosentilla verrattuna lukuvuoteen 2009–2010.

Työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä on tuettu Erasmus-ohjelmalla vuodesta 2007, ja se on yhä suositumpaa. Vuosina 2010–2011 joka kuudes Erasmus-opiskelija, yhteensä lähes 41 000 opiskelijaa, valitsi tämän vaihtoehdon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 15 prosenttia.

Useimmissa osallistujamaissa kysyntä ylittää reilusti Erasmus-apurahojen tarjonnan. Ulkomailla asumisesta ja matkoista aiheutuvien lisäkustannusten osittaiseen korvaamiseen tarkoitettu Erasmus-apuraha oli keskimäärin 250 euroa kuukaudessa. Määrää pienennettiin hiukan edellisen vuoden 254 eurosta, ja näin apurahoja voitiin myöntää useammalle opiskelijalle.

Lisäksi myönnettiin 40 000 apurahaa korkeakoulujen henkilökunnalle ja opettajille, jotka lähtivät ulkomaille opettamaan tai saamaan koulutusta. Määrä nousi 13 prosentilla edellisestä vuodesta.

Tausta

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus on yksi työllisyyttä ja kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian tärkeimmistä tavoitteista. Se on keskeisessä asemassa myös Nuoret liikkeellä ‑aloitteessa, joka pohjautuu Erasmus-ohjelmasta saatuihin hyviin kokemuksiin.

Viime syyskuussa julkaistussa Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelmassa (IP/11/1043) komissio korosti tarvetta antaa opiskelijoille lisää mahdollisuuksia hankkia taitoja suorittamalla opintoja tai harjoittelujaksoja ulkomailla. EU:n tavoitteena on nostaa opiskelijoiden liikkuvuus 20 prosenttiin opiskelijoista vuosikymmenen loppuun mennessä. Nykyisin noin 10 prosenttia opiskelijoista harjoittelee tai opiskelee ulkomailla Erasmuksen tuella tai muun julkisen ja yksityisen rahoituksen avulla. Noin 4,5 prosenttia saa Erasmus-apurahaa.

Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lisäksi Erasmus-ohjelmasta tuetaan kansainvälisiä hankkeita ja verkostoja, ja myös korkeakoulut saavat tilaisuuden tehdä yhteistyötä. Erasmus on antanut oppilaitoksille mahdollisuuksia uudistaa opetusta ja parantanut ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisjärjestelmiä. Se on myös edistänyt opiskelijoiden tukipalveluita ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä auttanut kehittämään oppilaitosten hallintoa.

Viime marraskuussa komissio esitti ehdotuksensa uudeksi ”Yhteinen Erasmus” ‑ohjelmaksi (IP/11/1398), joka yhdistää nykyisen Erasmus-ohjelman sekä muut koulutus-, nuoriso- ja urheilualan EU-ohjelmat ja kansainväliset järjestelmät. Uudella ohjelmalla korvataan seitsemän nykyistä ohjelmaa. Komission Yhteinen Erasmus ‑ohjelmalle ehdottama budjetti on 19 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020, mikä on noin 70 prosenttia enemmän kuin nykyisten ohjelmien seitsemän vuoden budjetti. Kaksi kolmasosaa Yhteinen Erasmus -ohjelman rahoituksesta käytetään apurahoihin, joilla tuetaan tietämyksen ja taitojen parantamista. Lopuilla on tarkoitus tukea oppilaitosten, yritysten ja muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja:

MEMO/12/310 Erasmus-ohjelma vuosina 2010–2011: luvut selityksineen

Erasmus-ohjelma

Erasmus-tilastoja

Androulla Vassilioun sivusto

Twitter: @VassiliouEU

Liite 1: Erasmus-ohjelma 2010–2011 – Lähtevien opiskelijoiden lukumäärä maittain

Liite 2: Erasmus-ohjelma 2010–2011 – Erasmus-opiskelijavaihdot: lähtö- ja kohdemaat

Liite 3: Erasmus-ohjelma 2010–2011 – 100 suosituinta korkeakoulua

Liite 4: Erasmus-ohjelma 2009–2010 – 100 suosituinta korkeakoulua

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar