Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Нов рекорд за „Еразъм“ — обменът на студенти е нараснал с 8,5 %

Брюксел, 8 май 2012 г. – Двадесет и пет години след началото на програма „Еразъм“ тя е най-известната програма на ЕС и най-успешната схема за обмен на студенти в света. През академичната 2010 — 2011 г. повече от 231 000 студенти са получили стипендии по „Еразъм“ за образование или обучение в чужбина, което представлява нов рекорд и увеличение с 8,5 % в сравнение с предходната година. Благодарение на акцента върху езиците, адаптивността, опознаването на чужди култури и лидерските качества „Еразъм“ осигурява на младите хора жизненоважни умения, за да се подобрят шансовете им да започнат работа и да се стимулира личностното им развитие. От започването на програмата през 1987 г. повече от 2,5 милиона европейски студенти са получили възможността да заминат зад граница с цел обучение във висше учебно заведение или професионален стаж в някое дружество. Ако се запазят настоящите тенденции, Европейският съюз ще постигне целта си да подпомогне 3 милиона студенти в рамките на „Еразъм“ до 2012 — 2013 г.

Трите най-популярни дестинации за студентите през 2010 — 2011 г. са били Испания, Франция и Германия. Испания е също така държавата, която е изпратила най-много студенти в чужбина, следвана от Франция и Германия. Люксембург е изпратил най-много студенти в чужбина спрямо общия брой на студентите в страната (вж. MEMO/12/310 за подробни данни). Бюджетът, заделен за 2010 — 2011 г. в рамките на „Еразъм“ за мобилност на студенти и персонал, е бил в размер на около 460 млн. евро.

„Програмата „Еразъм“, чиято сребърна годишнина празнуваме през тази година, е един от най-големите успехи на Европейския съюз. Числата говорят сами за себе си – и щяха да бъдат дори още по-големи, ако разполагахме с необходимите ресурси, за да отговорим на търсенето. В тези трудни времена уменията, придобити чрез обучение и стажове по „Еразъм”, са по-ценни от всякога“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта.

От всички студенти, получили подкрепа по програма „Еразъм“ през 2010 — 2011 г., 190 000 са избрали да прекарат до 12 месеца от следването си в чужбина в университет или друго висше учебно заведение в някоя от 32-те държави, участвали в инициативата през този период (27-те държави членки, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция; Швейцария е 33-ата държава, която се включи в „Еразъм“ от 2011 — 2012 г.). В сравнение с 2009 — 2010 г. броят на студентите, избрали варианта за обучение, се е увеличил със 7,2 %.

Професионалните стажове във фирми в чужбина се подкрепят от програма „Еразъм“ от 2007 г. насам и стават все по-популярни. През 2010 — 2011 г. всеки шести студент по програма „Еразъм“ (или общо почти 41 000 студенти) е предпочел този вариант. Това представлява увеличение с 15 % спрямо предходната година.

В повечето от участващите държави кандидатурите бяха значително повече от наличните стипендии по „Еразъм“. Средният размер на месечната стипендия, предназначена за покриване на част от допълнителните разходи за пребиваване в чужбина и пътуване, бе 250 евро, т.е. малко по-малко от предходната година (254 евро), което позволи на повече студенти да се възползват от програмата.

Освен това бяха отпуснати 40 000 стипендии на университетски преподаватели и служители за преподаване или обучение в чужбина, което е с 13 % повече от предходната година.

Контекст

Мобилността с учебна цел е една от ключовите цели на стратегията за растеж и заетост „Европа 2020“; върху нея е съсредоточена и инициативата на Комисията „Младежта в движение“, която се основава на успешната реализация на програма „Еразъм“.

Миналия септември в своята стратегия за модернизиране на висшето образование (IP/11/1043) Комисията изтъкна необходимостта на студентите да се предоставят повече възможности да придобиват умения чрез образование или обучение в чужбина. Европейската цел за цялостна мобилност при студентите е до края на десетилетието тя да достигне най-малко 20 %. В момента около 10 % учат или се обучават в чужбина с подкрепата на програма „Еразъм“ или други публични и частни средства. Около 4,5 % получават стипендия по „Еразъм“.

Програма „Еразъм“ е насочена не само към студентите и персонала във висшите учебни заведения, но посредством финансиране на транснационални проекти и мрежи тя също така дава възможност на институциите в сферата на висшето образование да работят заедно. Програмата „Еразъм“ даде на тези институции възможността за иновации в преподаването и подобри системите за признаване на периодите на следване в чужбина; тя също така даде тласък на услугите в помощ на студентите, сътрудничеството с бизнеса и институционалното управление.

През ноември 2011 г. Комисията представи своето предложение за „Еразъм за всички“ (IP/11/1398), нова рамкова програма, която събира заедно „Еразъм“ и другите европейски и международни схеми в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, като замества седем съществуващи програми с една единствена. Комисията предложи бюджет в размер на 19 млрд. евро за „Еразъм за всички“ през периода 2014 — 2020 г., което представлява увеличение с приблизително 70 % спрямо настоящия седемгодишен бюджет за съществуващите програми. Две трети от финансирането по „Еразъм за всички“ ще бъдат за стипендии за повишаване на познанията и уменията. С остатъка ще бъде подкрепено сътрудничеството между институциите, бизнеса и други организации.

За повече информация:

MEMO/12/310 Програма „Еразъм“ през 2010 — 2011 г.: какво показват данните

Програма „Еразъм“

Статистически данни за програма „Еразъм“

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Twitter: @VassiliouEU

Приложение 1: Програма „Еразъм“ 2010 — 2011 г. – Брой на изпратените в чужбина студенти за всяка страна

Приложение 2: Програма „Еразъм“ 2010 — 2011 г. – Мобилност на студентите в рамките на „Еразъм“: страни на произход и дестинации

Приложение 3: Програма „Еразъм“ 2010 — 2011 г. – 100-те най-добри висши учебни заведения, приемащи студенти по програма „Еразъм

Приложение 4: Програма „Еразъм“ 2009 — 2010 г. – 100-те най-добри висши учебни заведения, приемащи студенти по програма „Еразъм“

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar