Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Konsumentskydd: färre farliga produkter hamnar på marknaden i EU, visar ny rapport

Bryssel den 8 maj 2012 - Konsumenterna i EU vill gärna veta att produkter är säkra, oavsett om de är tillverkade i EU eller importerade från resten av världen. Lyckligtvis hamnar färre farliga produkter på marknaden i EU, eftersom de nu upptäcks tidigare och avlägsnas snabbare och effektivare, tack vare EU:s allt bättre varningssystem för farliga produkter (Rapex). Till det bidrar bl.a. satsningar på att konstruera bort risker i produkterna redan från början, bättre riskbedömningar samt bättre samarbete mellan EU:s tullmyndigheter och andra myndigheter.

– Att färre farliga produkter hamnar på EU:s marknad är bra för konsumenterna. Men vi får inte vila på lagrarna utan ta itu med svårigheterna med den globala leveranskedjan och angripa alla nya produktsäkerhetsproblem när de uppstår. Därför är det även i fortsättningen viktigt att satsa på systemet med ”sömlös övervakning” genom ökat samarbete här i EU och med våra handelspartner på världsmarknaden, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Rapex: ett varningssystem för att skydda konsumenterna i EU

Rapex har blivit betydligt bättre sedan 2004 (när det allmänna produktsäkerhetsdirektivet införlivades med nationell lagstiftning). EU-länderna har anslagit upp till 100 miljoner euro och anställt upp till 6000 inspektörer för att arbeta med tillsyn av produktsäkerheten. I rapporten för 2011 framhävs bland annat följande:

  • Farliga varor upptäcks tidigare.

  • De nationella myndigheternas marknadstillsyn och produktsäkerhetskontroller fungerar bättre, bland annat genom särskilda projekt.

  • Myndigheternas riskbedömningar är bättre.

  • Anmälningarnas kvalitet och användbarhet uppmärksammas mer.

  • Samarbetet med tullmyndigheterna ökar.

  • Nätverk och utbildning fortsätter, samordnat av kommissionen.

Ursprungsländer

Även om Kina med mer än hälften av Rapexanmälningarna fortfarande är det land som får flest anmälningar, måste det framhållas att Kinas andel minskat från 58 % 2010 till 54 % 2011.

Av anmälningarna gällde 19 % (293 anmälningar) produkter med europeiskt ursprung, medan 15 % gällde andra länder, och 8 % gällde produkter med okänt ursprung (jämfört med 23 % 2004, så den andelen minskar alltså stadigt i och med att identifieringen förbättras).

Farliga produkter med europeiskt ursprung ledde till 293 anmälningar (19 %), varav 44 produkter från Frankrike (3 %), 43 produkter från Tyskland (3 %) och 32 produkter från Italien (2 %).

Anmälarländer: alla EU-länder är med

Alla EU-länder bidrog till Rapex genom att spåra och anmäla nya farliga produkter och följa upp dem. De aktivaste länderna var Spanien (189 anmälningar), Bulgarien (162 anmälningar), Ungern (155 anmälningar), Tyskland (130 anmälningar) och Storbritannien (105 anmälningar). De här ländernas anmälningar utgör sammanlagt 47 % av alla anmälningar i systemet av produkter som utgör en allvarlig risk.

Kläder, textil, leksaker och motorfordon toppar listan

Kläder och textil anmäldes mest (423 anmälningar, risk för kvävning eller irritation), följt av leksaker (324 anmälningar, främst kvävningsrisk), motorfordon (171 anmälningar, risk för kroppsskada), elapparater (153 anmälningar, risk för elstötar) samt kosmetika (104 anmälningar, kemiska risker). Sammanlagt stod dessa kategorier för 74 % av alla anmälningar under 2011 av produkter som utgjorde allvarliga risker.

Nästa steg

Arbetet fortsätter:

  • Systemet med ”sömlös övervakning” ska byggas upp.

  • Samarbetet med länder utanför EU ska stärkas, särskilt bilateralt med Kina och trilateralt med USA och Kina (nästa trilaterala möte ska hållas i juni 2012). Samarbetet med USA, Kanada och Australien inom OECD ska också fortsätta kring insamling av information om produktåterkallanden.

  • Sista handen ska läggas vid ett heltäckande lagförslag om produktsäkerhet och marknadstillsyn.

  • Företagen ska göras mer medvetna om sina skyldigheter.

Mer information

MEMO/12/309

Webbplats:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar