Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Spotrebitelia: z poslednej správy o bezpečnosti výrobkov vyplýva, že sa na trh EÚ dostáva menej nebezpečných výrobkov

Brusel, 8. mája 2012 – Spotrebitelia EÚ si chcú byť istí, že výrobky, či už vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretích krajín, sú bezpečné. Dobrou správou je, že vďaka zvyšujúcej sa účinnosti systému rýchleho varovania EÚ pre nebezpečné nepotravinové výrobky („RAPEX“) sa nebezpečné výrobky odhalia skôr a účinnejšie a rýchlejšie sa odstránia z trhu EÚ. Tento proces zahŕňa reťazec opatrení vrátane snahy odhaliť riziko už pri zdroji, lepšieho posúdenia rizík a úzkej spolupráce medzi orgánmi EÚ, najmä colnými, s cieľom odhaliť rizikové výrobky už na mieste vstupu.

John Dalli, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, v tejto súvislosti uviedol: „Skutočnosť, že na trh EÚ vstupuje menej nebezpečných výrobkov, je dobrou správou pre spotrebiteľov. Musíme byť však stále odhodlaní čeliť výzvam globálneho dodávateľského reťazca a riešiť všetky nové problémy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov hneď ako vzniknú. Preto zostáva kľúčovou prioritou budovanie systému nepretržitého dozoru prostredníctvom posilnenia spolupráce tu v EÚ, ako aj spolupráce s medzinárodnými partnermi.

RAPEX: systém rýchleho varovania v záujme bezpečnosti spotrebiteľov v EÚ

RAPEX sa od roku 2004 (keď bola smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov transponovaná do vnútroštátneho práva) výrazne zdokonalil. Členské štáty minuli 100 miliónov EUR a zamestnali 6 000 inšpektorov, aby pracovali na presadzovaní bezpečnosti výrobkov. V správe z roku 2011 sa zdôrazňujú dosiahnuté výsledky:

  • včasnejšie odhalenie,

  • lepší dohľad nad trhom a presadzovanie bezpečnosti výrobkov zo strany vnútroštátnych orgánov vrátane presadzovania prostredníctvom osobitných projektov,

  • lepšie posúdenie rizík zo strany orgánov,

  • väčšie zameranie na kvalitu a užitočnosť oznamovania,

  • prehlbujúca sa spolupráca s colnými orgánmi,

  • ďalšie vytváranie sietí a odborná príprava koordinovaná Európskou komisiou.

Správa RAPEX z roku 2011: informácie o krajinách pôvodu:

Hoci Čína zostáva – s vyše polovicou oznámení RAPEX – krajinou číslo jedna, pokiaľ ide o počet oznámení týkajúcich sa výrobkov, treba poznamenať, že tento počet sa nepretržite znižuje (58 % v roku 2010 a 54 % v roku 2011).

19 % oznámení sa týkalo výrobkov európskeho pôvodu. 15 % pochádzalo z iných krajín. 8 % bolo neznámeho pôvodu (v porovnaní s 23 % v roku 2004 – podiel sa nepretržite znižuje vďaka lepšej identifikácii).

Nebezpečných výrobkov európskeho pôvodu sa týkalo 293 oznámení (19 %), ktoré zahŕňali 44 výrobkov francúzskeho pôvodu (3 %), 43 výrobkov nemeckého pôvodu (3 %) a 32 výrobkov talianskeho pôvodu (2 %).

Oznamujúce krajiny – zapojili sa všetky členské štáty:

Do systému RAPEX sa zapojili všetky členské štáty prostredníctvom zisťovania a oznamovania nových nebezpečných výrobkov a zabezpečovania príslušných následných opatrení. Medzi najaktívnejšie krajiny patrili Španielsko (189 oznámení), Bulharsko (162 oznámení), Maďarsko (155 oznámení), Nemecko (130 oznámení) a Spojené kráľovstvo (105 oznámení). Oznámenia zaslané týmito krajinami tvoria 47 % všetkých oznámení zaslaných prostredníctvom systému, ktoré sa týkali výrobkov predstavujúcich vážne nebezpečenstvo.

Na čele zoznamu sú oblečenie, textil, hračky a motorové vozidlá.

Oznámenia sa najčastejšie týkali oblečenia a textilu (423 oznámení sa týkalo nebezpečenstva udusenia a podráždenia pokožky), po nich nasledovali hračky (324 oznámení najmä pre riziko udusenia vdýchnutím alebo prehltnutím malých častí), motorové vozidlá (171 oznámení pre nebezpečenstvo úrazu), elektrické spotrebiče (153 oznámení pre riziko úrazu elektrickým prúdom) a kozmetické výrobky (104 oznámení chemických rizík), ktoré spolu predstavovali 74 % všetkých oznámení týkajúcich sa výrobkov predstavujúcich vážne nebezpečenstvo v roku 2011.

Ďalšie kroky:

Pokračuje práca na:

  • budovaní systému nepretržitého dozoru,

  • posilňovaní spolupráce s tretími krajinami, najmä bilaterálnej s Čínou a trilaterálnej s USA a Čínou (nasledujúce trilaterálne zasadnutie je naplánované na jún 2012) a takisto rozvíjaní spolupráce s USA, Kanadou a Austráliou, pokiaľ ide o dôležitú prácu zameranú na vymieňanie si informácií o výrobkoch stiahnutých z trhu (pod záštitou OECD),

  • dokončovaní návrhov komplexného legislatívneho balíčka o bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom,

  • podpore väčšieho uvedomovania si povinností zo strany podnikov.

Viac informácií je k dispozícii na tejto webovej stránke:

MEMO/12/309

Linka na našu webovú stránku:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar