Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Patērētāji — jaunākais ziņojums par produktu drošumu liecina, ka ES tirgū nonāk mazāk bīstamu preču

Briselē, 2012. gada 8. maijā. Patērētāji ES vēlas būt pārliecināti, ka produkti — neatkarīgi no tā, vai tie ražoti ES vai importēti no trešajām valstīm — ir droši. Labā ziņa ir tāda, ka bīstami produkti tiek atklāti agrāk un efektīvāk un tiek ātrāk izņemti no ES tirgus, jo aizvien efektīvāk darbojas ātrās ziņošanas sistēma par bīstamiem nepārtikas produktiem (RAPEX). Šis process ietver secīgas darbības, tostarp augšupējus pasākumus risku novēršanai jau izstrādes un ražošanas posmā, labāku risku novērtēšanu un ciešu sadarbību starp ES dalībvalstu iestādēm, it īpaši muitas dienestiem, lai riskus noteiktu ievešanas punktos.

Par veselības un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Džons Dalli norādīja: “Tas, ka ES tirgū bīstamas preces nonāk mazāk, ir laba ziņa patērētājiem. Taču mums jāturpina strādāt, lai spētu risināt problēmas, kas saistītas ar globālo piegādes ķēdi un produktu drošumu, tiklīdz šādas problēmas rodas. Tāpēc galvenā prioritāte joprojām tiek piešķirta vienotas uzraudzības sistēmas izstrādei, stiprinot sadarbību ES iekšienē un ar starptautiskajiem partneriem.”

RAPEX — ātrās ziņošanas sistēma ES patērētāju drošībai

Kopš 2004. gada, kad Direktīva par produktu vispārēju drošību tika transponēta dalībvalstu tiesību aktos, RAPEX ir būtiski attīstījusies. Dalībvalstis ir ieguldījušas līdz 100 miljoniem eiro un nodarbinājušas līdz 6000 inspektoru, lai rūpētos par produktu drošuma regulējuma izpildi. 2011. gada ziņojumā uzsvērti šādi sasniegumi:

  • ātrāka atklāšana;

  • valstu iestādes prasmīgāk uzrauga tirgu un produktu drošuma regulējuma izpildi, tostarp īstenojot īpašus projektus;

  • iestādes labāk novērtē riskus;

  • lielāka uzmanība tiek pievērsta paziņojumu kvalitātei un lietderībai;

  • arvien ciešāka sadarbība ar muitas dienestiem;

  • sadarbības tīklu veidošanas un apmācības turpināšana, ko koordinē Eiropas Komisija.

RAPEX 2011. gada ziņojums — rādītāji pēc produktu izcelsmes valstīm

Ķīna joprojām ir tā valsts, par kuras izcelsmes produktiem tiek saņemts vislielākais skaits paziņojumu (vairāk nekā puse sistēmā RAPEX izplatīto paziņojumu), taču šis rādītājs ir samazinājies no 58 % 2010. gadā līdz 54 % 2011. gadā.

19% produktu bija ar izcelsmi Eiropā (293 paziņojumi). 15 % bija no citām valstīm. 8 % — nezināmas izcelsmes produkti (salīdzinājumā ar 23 % 2004. gadā šis rādītājs ir strauji samazinājies, pateicoties labākai atklāšanai).

Par bīstamiem Eiropas izcelsmes produktiem tika saņemti 293 paziņojumi (19 %), tostarp par 44 Francijas izcelsmes produktiem (3 %), 43 Vācijas izcelsmes produktiem (3 %) un 32 Itālijas izcelsmes produktiem (2 %).

Ziņošanā piedalās visas dalībvalstis

Atklājot jaunus bīstamus produktus, ziņojot par tiem un nodrošinot attiecīgus turpmākus pasākumus, RAPEX sistēmu ir izmantojušas visas dalībvalstis. Visvairāk paziņojumu iesniedza Spānija (189 paziņojumi), Bulgārija (162 paziņojumi), Ungārija (155 paziņojumi), Vācija (130 paziņojumi) un Apvienotā Karaliste (105 paziņojumi). Minētās valstis kopā iesūtīja 47 % no visiem sistēmā ievadītajiem paziņojumiem par produktiem, kas rada nopietnu risku.

Visvairāk ziņots par tekstilizstrādājumiem, rotaļlietām un mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Visbiežāk paziņojumi tika saņemti par apģērbiem un tekstilizstrādājumiem (423 paziņojumi bija par nosmakšanas vai ādas kairinājuma risku), rotaļlietām (324 paziņojumi, galvenokārt attiecībā uz aizrīšanās risku), mehāniskajiem transportlīdzekļiem (171 paziņojums attiecībā uz traumu risku), elektroierīcēm (153 paziņojumi attiecībā uz elektrošoka risku) un kosmētikas līdzekļiem (104 paziņojumi attiecībā uz ķīmisko risku). Paziņojumi par šīm precēm veidoja 74% no visiem 2011. gada paziņojumiem par produktiem, kas rada nopietnu risku.

Turpmākie pasākumi

Tiek turpināts darbs, lai:

  • izveidotu vienotas uzraudzības sistēmu;

  • stiprinātu sadarbību ar trešajām valstīm, jo īpaši divpusēju sadarbību ar Ķīnu un trīspusēju sadarbību ar ASV un Ķīnu (nākamā trīspusējā sanāksme plānota 2012. gada jūnijā), un panāktu virzību sadarbībā ar ASV, Kanādu un Austrāliju attiecībā uz svarīgu darbu, kas veltīts informācijas par atsauktajiem produktiem apkopošanai, ko veic ESAO pārraudzībā;

  • pabeigtu sagatavot priekšlikumus visaptverošai tiesību aktu paketei par produktu drošumu un tirgus uzraudzību;

  • veicinātu uzņēmumu izpratni par to saistībām.

Plašāka informācija:

MEMO/12/309

Mūsu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar