Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Viimasest aruandest toodete ohutuse kohta selgub, et ELi turule jõuab varasemast vähem ohtlikke tooteid

Brüssel, 8. mai 2012. ELi tarbijad tahavad olla kindlad, et ELis toodetud ja kolmandatest riikidest imporditud tooted on ohutud. Hea uudis on see, et tänu ELi kiirhoiatussüsteemi RAPEX järjest tõhusamale toimimisele avastatakse ohtlikud tooted varem ja need eemaldatakse kiiremini ELi turult. See protsess hõlmab mitmeid meetmeid, näiteks riskide tuvastamine juba algetapis, parem riskide hindamine ja tihe koostöö ELi ametiasutuste, eelkõige tolliasutuste vahel, et teha kindlaks võimalikud riskid toodete sisenemiskohtades.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Asjaolu, et ELi turule jõuab vähem ohtlikke tooteid, on hea uudis tarbijatele. Siiski ei tohi kaotada valvsust, et lahendada ülemaailmse tarneahelaga seotud valupunkte ja tegeleda kõikide toodete turvalisusega seotud probleemidega kohe, kui need tekivad. Esmatähtis on jätkata sujuvalt toimiva järelevalvesüsteemi loomist, tugevdades koostööd nii ELi sees kui ka rahvusvaheliste partneritega”.

RAPEX: kiirhoiatussüsteem ELi tarbijate turvalisuse tagamiseks

Alates 2004. aastast, mil riikide õigusaktidesse võeti üle üldise tooteohutuse direktiiv, on RAPEX märkimisväärselt edasi arenenud. Liikmesriigid on tooteohutuse kaitseks kulutanud pea 100 miljonit eurot ja võtnud tööle peaaegu 6 000 inspektorit. 2011. aasta aruandes tuuakse välja järgmised saavutused:

  • ohtlike toodete varasem avastamine;

  • parem turu järelevalve ja tooteohutuse kaitse riikide ametiasutuste poolt, kaasa arvatud eriprojektide kaudu;

  • parem riskide hindamine ametiasutuste poolt;

  • suurem tähelepanu teadete kvaliteedile ja otstarbekusele;

  • tihedam koostöö tolliga;

  • jätkuv võrgustike loomine ning koolitused, mida koordineerib Euroopa Komisjon.

RAPEX 2011. aasta aruandes käsitletud päritolumaad

Ehkki Hiina kohta esitatakse ikka veel kõige rohkem RAPEXi teateid, st üle poole kõikidest ohtlike toodete teadetest, võib siin täheldada langustendentsi – 58%-lt 2010. aastal 54%-ni 2011. aastal.

19% (293 teadet) teadetest puudutas Euroopa päritoluga tooteid. 15% teadetest esitati teiste riikide toodete kohta. 8% teadetest oli tundmatu päritoluga toodete kohta (sama näitaja oli 2004. aastal 23%, mis osutab pidevale langusele ja tõhusamale tuvastamisele).

Euroopa päritoluga ohtlike toodete kohta esitatud teadete koguarv oli 293 (19%), hõlmates 44 toodet Prantsusmaalt (3%), 43 toodet Saksamaalt (3%) ja 32 toodet Itaaliast (2%).

Kõik liikmesriigid esitavad teateid

Kõik liikmesriigid osalesid RAPEXi süsteemi rakendamises, avastades uusi ohtlikke tooteid, nendest teatades ning tagades vajalikud järelmeetmed. Kõige aktiivsemad riigid olid Hispaania (189 teadet), Bulgaaria (162 teadet), Ungari (155 teadet), Saksamaa (130 teadet) ja Ühendkuningriik (105 teadet). Nende riikide teated moodustavad 47% kõikidest süsteemi kaudu edastatud teadetest, mis esitati tõsist ohtu kujutavate toodete kohta.

Nimekirja juhivad riided, tekstiilitooted, mänguasjad ja mootorsõidukid

Kõige rohkem teateid esitati riiete ja tekstiilitoodete kohta (423 teadet lämbumise ja nahaärrituse ohu kohta), neile järgnesid mänguasjad (324 teadet peamiselt lämbumisohu kohta), mootorsõidukid (171 teadet vigastusohu kohta), elektriseadmed (153 teadet elektrilöögiohu kohta) ja kosmeetikatooted (104 teadet keemiliste riskitegurite kohta), mis moodustavad kokku 74% kõikidest 2011. aastal esitatud teadetest tõsist ohtu kujutavate toodete kohta.

Mis saab edasi?

Jätkatakse tööd, mille eesmärk on:

  • luua sujuvalt toimiv järelevalvesüsteem;

  • tõhustada koostööd kolmandate riikidega, eelkõige kahepoolset koostööd Hiinaga ja kolmepoolset koostööd Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga (järgmine kolmepoolne kohtumine on kavas korraldada 2012. aasta juunis). Peale selle kavatsetakse edendada koostööd USA, Kanada ja Austraaliaga OECD egiidi all toimuva olulise ettevõtmise osas, mille eesmärk on kooskõlastada toodete turult eemaldamist käsitlev teave;

  • viia lõpule eelnõud terviklikuks seadusandlikuks paketiks, mis käsitleb tooteohutust ja turujärelevalvet;

  • suurendada ettevõtjate teadlikkust oma kohustustest.

Lisateave:

MEMO/12/309

Link meie veebilehele:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar