Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Spotřebitelé: podle poslední zprávy o bezpečnosti výrobků se na trh EU dostává méně nebezpečných výrobků

Brusel 8. května 2012 – Spotřebitelé v EU si chtějí být jisti, že výrobky, ať už vyrobené v EU, nebo dovezené ze třetích zemí, jsou bezpečné. Dobrou zprávou je, že díky stále se zlepšující účinnosti systému rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky („RAPEX“) jsou nebezpečné výrobky nyní dříve a účinněji odhalovány a rychleji odstraňovány z trhu EU. Tento proces zahrnuje řetězec různých činností, jako je snaha o odhalení rizika již u zdroje, lepší posouzení rizika a úzká spolupráce mezi orgány EU, zejména celními orgány, za účelem odhalení rizik již v místech vstupu.

John Dalli, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Skutečnost, že na trh EU vstupuje méně nebezpečného zboží, je dobrou zprávou pro spotřebitele. Musíme však být i nadále odhodláni řešit problémy spojené s globálním dodavatelským řetězcem a případné nově vyvstávající otázky související s bezpečností výrobků. Proto nadále zůstává klíčovou prioritou budování systému „nepřetržitý dozor“, a to tak, že se posílí spolupráce v rámci EU i spolupráce s mezinárodními partnery“.

RAPEX: systém rychlého varování pro bezpečnost spotřebitelů v EU

Systém RAPEX se od roku 2004 (kdy byla do vnitrostátního práva provedena směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) významně zdokonalil. Při práci na prosazování bezpečnosti výrobků vynaložily členské státy až 100 milionů EUR a zaměstnaly až 6 000 inspektorů. Zpráva z roku 2011 zdůrazňuje dosažené úspěchy:

  • včasnější odhalování,

  • lepší dozor nad trhem a lepší prosazování bezpečnosti výrobků ze strany vnitrostátních orgánů, a to i prostřednictvím specifických projektů,

  • lepší posouzení rizika příslušnými orgány,

  • větší zaměření na kvalitu a užitečnost oznámení,

  • intenzivnější spolupráce s celními orgány,

  • další vytváření sítí a podpora vzdělávání koordinovaná Evropskou komisí.

Zpráva o systému RAPEX z roku 2011: informace o zemích původu:

I když Čína zůstává – s více než polovinou oznámení v systému RAPEX – na prvním místě, pokud jde o počet oznámení týkajících se výrobků, tento počet se snížil z 58 % v roce 2010 na 54 % v roce 2011.

Evropských výrobků se týkalo 19 % oznámení (293). Z jiných zemí pocházelo 15 % oznámení. Neznámého původu bylo 8 % (ve srovnání s 23 % v roce 2004 – díky lepší identifikaci se jejich podíl neustále snižuje).

Nebezpečných výrobků evropského původu se týkalo 293 oznámení (19 %), která zahrnovala 44 výrobků francouzského původu (3 %), 43 výrobků německého původu (3 %) a 32 výrobků italského původu (2 %).

Oznamující země – zapojily se všechny členské státy:

Do systému RAPEX se zapojily všechny členské státy tím, že zjišťovaly a oznamovaly nové nebezpečné výrobky a zajišťovaly vhodná navazující opatření. Nejvíce oznámení pocházelo ze Španělska (189), Bulharska (162), Maďarska (155), Německa (130) a Spojeného království (105). Oznámení z těchto zemí tvoří 47 % všech oznámení zaslaných prostřednictvím systému a týkajících se výrobků, které představují závažné riziko.

Oděvy a textil, hračky a motorová vozidla jsou v čele seznamu

Oděvy a textil byly nejčastěji oznamované výrobky (423 oznámení týkajících se nebezpečí udušení a podráždění), následují hračky (324 oznámení týkajících se zejména nebezpečí udávení), motorová vozidla (171 oznámení týkajících se nebezpečí úrazu), elektrické spotřebiče (153 oznámení týkajících se nebezpečí úrazu elektrickým proudem) a kosmetické přípravky (104 oznámení týkajících se chemického rizika), které dohromady tvoří 74 % všech oznámení o výrobcích, které v roce 2011 představovaly vážné riziko.

Další kroky:

Pokračuje práce na:

  • vytváření systému „nepřetržitý dozor“,

  • posilování spolupráce se třetími zeměmi, zejména dvoustranné spolupráce s Čínou a trojstranné spolupráce s USA a Čínou (příští trojstranné zasedání je plánováno na červen 2012) a také posilování spolupráce s USA, Kanadou a Austrálií, pokud jde o významné činnosti týkající se sdílení informací o výrobcích stažených z oběhu (pod záštitou OECD),

  • dokončování návrhů na komplexní legislativní balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem,

  • podporování většího povědomí podniků o jejich povinnostech.

Více informací:

MEMO/12/309

Odkaz na naši internetovou stránku:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar