Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Statligt stöd: kommissionen granskar flygsektorn i Frankrike, Tyskland och Sverige

Bryssel den 25 januari 2012 – Europeiska kommissionen kommer att undersöka om de finansiella arrangemangen mellan myndigheter och flygplatserna Niederrhein-Weeze, Altenburg-Nobitz (båda i Tyskland), Pau (Frankrike) och Västerås (Sverige), samt rabatt- och marknadsföringsavtal som ingåtts mellan flygplatserna och vissa av de flygbolag som använder dem, är förenliga med EU:s regler för statligt stöd. I och med att ett granskningsförfarande inleds ges berörda tredje parter tillfälle att lämna synpunkter på de aktuella åtgärderna, men men det föregriper inte resultatet av undersökningen.

Kommissionen har inlett tre olika ingående undersökningar och utvidgat omfattningen av en fjärde undersökning, som inleddes i november 2007, av kontrakt som rör Pau flygplats (se IP/07/1794).

Offentliga myndigheters investeringar i företag som bedriver ekonomisk verksamhet är förenliga med EU:s regler om statligt stöd när de görs på sådana villkor som skulle godtas av en privat aktör som verkar på marknadsvillkor (principen om en privat investerare i en marknadsekonomi). Inom luftfartssektorn kan stöd till infrastrukturinvesteringar i princip anses vara förenligt med riktlinjerna för statligt stöd inom luftfartssektorn när de är nödvändiga, proportionella, har ett syfte av allmänt intresse, säkerställer ett icke-diskriminerande tillträde för alla användare och inte otillbörligt påverkar handeln på den inre marknaden. När det gäller driftsstöd är sannolikheten betydligt större för att konkurrensen mellan flygplatser snedvrids, och det är därför i princip oförenligt med den inre marknaden.

På grundval av de uppgifter som kommissionen förfogar över kan det inte uteslutas att åtgärder till förmån för de fyra flygplatserna och de flygbolag som är deras kunder innehåller statligt stöd som ger företagen en otillbörlig fördel gentemot sina konkurrenter och att det därmed är oförenligt med den inre marknaden.

Flygplatsen Niederrhein-Weeze

Niederrhein-Weeze är en regional flygplats i Nordrhein-Westfalen, i närheten av Duisburg. Flygplatsen påstås under de senaste tio åren ha tagit emot flera lån eller bidrag på andra villkor än marknadsvillkor. Den är dessutom i finansiella svårigheter och verksamheten förefaller vara beroende av offentligt stöd. Kommissionen betvivlar därför att de offentliga myndigheterna har handlat i enlighet med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi och att flygplatsen drivs på marknadsvillkor.

Flygplatsen Altenburg-Nobitz

Altenburg-Nobitz är en regional flygplats i Thüringen. Mellan 2000 och 2009 fick den flera kapitaltillskott från aktieägarna för att täcka sina förluster. Kommissionen betvivlar att principen om en privat investerare i en marknadsekonomi har följts och att flygplatsen kan drivas på marknadsvillkor. Kommissionen misstänker dessutom att rabatt- eller marknadsföringsavtal mellan flygplatsen och lågprisbolaget Ryanair kan leda till en otillbörlig ekonomisk fördel för detta flygbolag i förhållande till dess konkurrenter.

Västerås flygplats

Västerås regionala flygplats är belägen ca 10 mil från Stockholm. Flygplatsen påstås har fått driftsstöd och flera bidrag från aktieägare för att täcka sina förluster sedan 2001. Kommissionen misstänker dessutom att avtal om marknadsföring och flygplatsavgifter med Ryanair skulle kunna medföra en otillbörlig ekonomisk fördel för detta flybolag i förhållande till konkurrenterna.

Pau

Pau är en regional flygplats i Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine). Under 2007 inledde kommissionen en ingående undersökning av avtal om användning av flygplatsinfrastruktur och tilhandahållande av marknadsföringstjänster för att främja flygplatsen (se IP/07/1794). Kommissionen har nu utvidgat omfattningen av denna undersökning till alla kontrakt som flygplatsen har ingått med flygbolag mellan 2003 och 2011 samt flera stödåtgärder för infrastruktur och andra offentliga åtgärder som beviljades till förmån för flygplatsen under denna period.

Bakgrund

Under år 2012 har kommissionen för avsikt att, efter ett offentligt samråd, anta nya riktlinjer för luftfartssektorn som omfattar både flygbolag och finansiering av flygplatsinfrastruktur.

Kommissionen har idag även inlett en ingående undersökning av omstruktureringsstöd till Air Malta (se IP/12/42). Vidare anmodade kommissionen den 9 januari 2012 Ungern att återkräva oförenligt statligt stöd av det nationella flygbolaget Malév (se IP/12/7).

Icke-konfidentiella versioner av besluten kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och finnas tillgängliga med ärendenummer SA.19880 och SA.32576 (Niederrhein-Weeze), SA.26500 (Altenburg-Nobitz), SA.22614 (Pau) och SA.18857 (Västerås) i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning finns förtecknade i e-nyhetsbrevet om statligt stöd.

Contacts :

Antoine Colombani (+32 2 297 4513)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar