Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: Nowa strategia na rzecz bezpieczniejszego internetu i lepszych treści internetowych dla dzieci i nastolatków

Bruksela, dnia 2 maja 2012 r. – Komisja Europejska przedstawiła plan zapewnienia dzieciom umiejętności i narzędzi cyfrowych, dzięki którym będą mogły w bezpieczny sposób czerpać pełne korzyści ze świata cyfrowego. Internet nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach, ale obecnie 75 proc. z nich korzysta z Internetu, w tym jedna trzecia za pomocą telefonów komórkowych. Nowa strategia ma na celu rozwój rynku kreatywnych i edukacyjnych treści internetowych w ramach partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską i państwami członkowskimi, operatorami telefonii komórkowej, producentami aparatów telefonicznych i dostawcami usług serwisów społecznościowych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Jestem za tym, aby każde dziecko miało dostęp do internetu. Dzieci potrzebują jednak prostych, przejrzystych i spójnych narzędzi internetowych oraz wiedzy i umiejętności potrzebnych do korzystania z tych narzędzi. Nasza inicjatywa skupia wszelkie zainteresowane strony, dzięki czemu dzieci będą miały szerszy dostęp do treści i usług internetowych wysokiej jakości oraz będą korzystać z większej ochrony; jest to potrzebne, aby chronić dzieci przed złymi doświadczeniami w środowisku online.”.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: „Internet oferuje dzieciom i nastolatkom nowe możliwości wyrażania kreatywności i swobody wypowiedzi. Ponieważ internet powstał pierwotnie z myślą o dorosłych, a nie o dzieciach, musimy zapewnić tym ostatnim bezpieczeństwo w środowisku online. Nowa strategia Komisji przyczyni się do ochrony praw dzieci, w tym ochrony przed przemocą. Stanowi ona racjonalne podejście, które pomoże dostosować internet do potrzeb dzieci.”.

Komisarz UE do spraw wewnętrznych, Cecilia Malmström, stwierdziła: „Żyjemy w epoce cyfrowej a młodsze pokolenia są najbardziej aktywne w środowisku online. Tym młodym ludziom korzystanie z Internetu przychodzi ze szczególną łatwością, niemniej jednak pozostają oni narażeni na związane z nim zagrożenia. Naszym obowiązkiem jako rodziców jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom – w tym bezpieczeństwa w sieci. Musimy zacieśnić współpracę na szczeblu europejskim i międzynarodowym w celu zwalczania cyberprzestępczości, a zwłaszcza najbardziej odrażających przestępstw takich jak wykorzystywanie seksualne dzieci i rozpowszechnianie w Internecie materiałów zawierających takie treści”.

Ze względu na odmienne podejścia krajowe zakres praw i ochrony dzieci w internecie jest różny w poszczególnych państwach UE. Utrudnia to także przedsiębiorstwom wprowadzanie na ogólnounijny rynek usług i produktów, które są przyjazne dziecku. W celu przezwyciężenia tych trudności Komisja przedstawiła szereg inicjatyw, które zostaną wdrożone za pomocą różnych środków, w tym samoregulacji branży, co powinno szybko zaowocować elastycznymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Współpraca w ramach forów takich jak koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie (zob. IP/11/1485) będzie miała zasadnicze znaczenie dla tego procesu. Działania skupiają się na czterech głównych celach:

  • stymulowanie procesu tworzenia kreatywnych i edukacyjnych treści internetowych przeznaczonych dla dzieci oraz tworzenie platform zapewniających dostęp do treści odpowiednich dla wieku;

  • intensyfikacja działań informacyjnych oraz nauczanie we wszystkich szkołach w UE zasad bezpieczeństwa w internecie, aby umożliwić dzieciom rozwój umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów oraz odpowiedzialności za samych siebie w środowisku online;

  • stworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci, w ramach którego rodzice i dzieci otrzymają narzędzia niezbędne do zapewnienia ich ochrony w środowisku online, takie jak: łatwe w użyciu mechanizmy zgłaszania szkodliwych treści i zachowań; przejrzyste, domyślne ustawienia prywatności odpowiednie do wieku czy też przyjazne dla użytkownika narzędzia kontroli rodzicielskiej;

  • zwalczanie materiałów online związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci poprzez wspieranie badań w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań technicznych na potrzeby dochodzeń policyjnych oraz stosowanie takich rozwiązań.

Kontekst

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w internecie jest jednym z głównych zobowiązań zawartych w Europejskiej agendzie cyfrowej (ogólne informacje na temat tej agendy są dostępne pod adresem: IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

Chociaż internet nie został stworzony z przeznaczeniem dla dzieci, to zaczynają one z niego korzystać w coraz młodszym wieku. 4 na 10 dzieci zgłasza, że zetknęło się w internecie z zagrożeniami takimi jak: zastraszanie, kontakt z wygenerowanymi przez użytkowników treściami promującymi anoreksję czy też samookaleczanie się lub nadużycia dotyczące ich danych osobowych. Oczekuje się, że jeszcze przed końcem 2015 r. aż 90 proc. stanowisk pracy we wszystkich sektorach będzie wymagało umiejętności informatycznych, jednak tylko 25 proc. młodych obywateli UE deklaruje podstawowe umiejętności internetowe na „wysokim” poziomie (czyli pozwalające im wykorzystywać internet np. do rozmów telefonicznych, tworzenia stron internetowych, wymiany plików P2P).

Zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci otwiera wiele możliwości gospodarczych. Szacuje się, że wartość światowego rynku treści cyfrowych sięgnie w tym roku 113 mld euro. Wartość rynku mobilnych aplikacji wynosi 5 mld euro; zakłada się, że do 2015 r. wartość tego rynku wzrośnie do 27 mld euro, przy czym główną siłą napędową tego wzrostu są gry i ponad 5 mld urządzeń z dostępem do mobilnej sieci na całym świecie. Z uwagi na rozpowszechnienie się tabletów, smartfonów oraz laptopów, bardzo często używanych przez dzieci, potencjał rynku kreatywnych i edukacyjnych interaktywnych treści internetowych zarówno dla małych dzieci, jak i nastolatków jest bardzo duży.

Inicjatywy nakreślone w strategii opierają się na aktualnie prowadzonych przez UE działaniach w tej dziedzinie. I tak na przykład przeznaczone dla dzieci, rodziców i nauczycieli, łatwe w użyciu mechanizmy zgłaszania szkodliwych treści i zachowań będą stanowić uzupełnienie telefonicznych numerów alarmowych do zgłaszania przypadków zaginięć dzieci rozpoczynających się od 116) (zob. IP/07/188) i planowanej sieci krajowych platform zgłaszania przestępstw komputerowych europejskiego centrum ds. walki z cyberprzestępczością (zob. IP/12/317 ).

W grudniu 2011 r. powstała koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie i określono jej plan prac na przyszły rok (IP/11/1485). Pierwszy przegląd prac koalicji odbędzie się latem tego roku. W lutym 2011 r. Komisja przedstawiła plan działania UE na rzecz wzmocnienia ochrony praw dziecka poprzez wprowadzenie w życie zasad określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (IP/11/156). Plan obejmuje szereg konkretnych działań, dzięki którym UE będzie miała swój wkład w strategie na rzecz dobra i bezpieczeństwa dzieci, włączając promowanie przyjaznego dziecku systemu wymiaru sprawiedliwości, lepsze informowanie dzieci o przysługujących im prawach oraz działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci.

Przydatne linki

Pełny tekst komunikatu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Bezpieczniejszy internet

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Co nowego w UE

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Strona internetowa strona poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa strona komisarz Neelie Kroes

Komisarz Neelie Kroes na Twitterze

Hashtag pozwalający śledzić konwersację tematyczną na Twitterze:

#betterinternet4kids

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Załącznik

Działania w ramach strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar