Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma: jauna stratēģija par bērniem un pusaudžiem drošāku internetu un labāku interneta saturu

Briselē, 2012. gada 2. maijā. Komisija ir nākusi klajā ar plānu, kā nodrošināt, lai bērni varētu uzlabot savas digitālās prasmes un lietot rīkus, kuri ļauj droši izmantot visas priekšrocības, ko sniedz digitālā pasaule. Internets netika izveidots, domājot par bērnu vajadzībām, taču patlaban to lieto 75 % bērnu, no kuriem viena trešdaļa – mobilajos tālruņos. Jaunās stratēģijas mērķis ir šāds: sadarbojoties Eiropas Komisijai, dalībvalstīm, mobilo sakaru operatoriem, mobilo tālruņu ražotājiem un socializēšanās tīklu pakalpojumu sniedzējiem, izveidot tirgu, kurā tiek piedāvāts interaktīvs, radošs un izglītojošs saturs.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: „Es atbalstu domu par interneta pieslēgumu visiem bērniem. Taču viņiem ir vajadzīgi vienkārši, pārredzami un konsekventi interneta rīki, kā arī zināšanas un prasmes, lai tos varētu izmantot. Mūsu iniciatīva paredz apvienot visas iesaistītās puses, lai bērni iegūtu pēc iespējas lielāku labumu no kvalitatīva satura, pakalpojumiem un aizsardzības, kas tiem vajadzīga, lai gūtu pozitīvu pieredzi tiešsaistē.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga paziņoja: “Internets piedāvā bērniem jaunas iespējas būt radošiem un brīvi izteikties. Taču sākotnēji internets bija paredzēts pieaugušajiem, nevis bērniem, un tādēļ mums jānodrošina bērnu drošība tiešsaistē. Jaunā Komisijas stratēģija palīdzēs aizsargāt bērnu tiesības, cita starpā nodrošinot aizsardzību pret vardarbību. Tā ir saprātīga pieeja, kas palīdzēs internetu pielāgot bērnu vajadzībām.

ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Mēs dzīvojam digitālā laikmetā un jaunākā paaudze ir aktīvākie interneta lietotāji. Šie jaunieši tiešsaistē rīkojas ļoti brīvi, taču viņi arī ir neaizsargāti pret apdraudējumu tiešsaistē. Mums kā vecākiem ir jānodrošina mūsu bērnu drošība, un tas attiecas arī uz internetu. Mums jāpastiprina sadarbība Eiropas un starptautiskajā līmenī, lai apkarotu kibernoziedzību, it īpaši smagākos noziegumus, piemēram, seksuālu izmantošanu un tādu materiālu izplatīšanu tiešsaistē, kuros attēlota vardarbīga izturēšanās pret bērnu."

Valstu atšķirīgās pieejas nozīmē, ka Eiropas Savienībā bērniem tiek piedāvātas dažāda līmeņa iespējas un aizsardzība tiešsaistē. Tādēļ arī uzņēmumiem ir sarežģīti ES mērogā laist tirgū bērniem piemērotus pakalpojumus un produktus. Lai pārvarētu šos šķēršļus, Komisija ir izklāstījusi virkni pasākumu, kuri tiks īstenoti ar dažādiem līdzekļiem, tostarp nozares pašregulāciju, kam vajadzētu novest pie elastīgiem un ātriem risinājumiem šajā jomā. Šajā procesā svarīga būs sadarbība tādos forumos kā „Koalīcija ar mērķi padarīt internetu par mūsu bērniem labāku vietu” (sk. IP/11/1485) Darbības orientētas uz četriem galvenajiem mērķiem:

  • veicināt bērniem paredzēta radoša un izglītojoša tiešsaistes satura izveidi un ieviest platformas, kurās nodrošināta vecumam piemērota satura pieejamība;

  • palielināt informētību un mācības par drošību tiešsaistē iekļaut visu ES skolu programmās, lai attīstītu bērnu digitālās prasmes un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kā arī mācītu uzņemties atbildību tiešsaistē;

  • radīt bērniem drošu vidi, kur vecākiem un bērniem būtu pieejami rīki, kas nepieciešami, lai nodrošinātu aizsardzību tiešsaistē (piemēram, vienkārši lietojami mehānismi, kurus izmantojot, var ziņot par kaitējošu saturu un rīcību tiešsaistē, pārredzami vecumam piemēroti privātuma noklusējuma iestatījumi vai lietotājiem ērti vecākvadības rīki);

  • veicinot novatorisku tehnisku risinājumu izpēti un to izmantošanu policijas izmeklēšanas darbā, apkarot tādu materiālu izplatīšanu tiešsaistē, kuros atainota seksuāla vardarbība pret bērnu.

Pamatinformācija

Bērnu drošība tiešsaistē ir viens no galvenajiem Eiropas Digitalizācijas programmas uzdevumiem (vispārīga informācija par Eiropas Digitalizācijas programmu pieejama šeit: IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Lai gan internets netika izveidots, domājot par bērnu vajadzībām, internetu viņi sāk lietot aizvien agrākā vecumā. Četri no desmit bērniem ziņojuši, ka ir saskārušies ar kādu no riskiem tiešsaistē, piemēram, kiberiebiedēšanu vai lietotāju veidotu saturu vietnēs, kur atbalstīta anoreksija, paškaitējums vai personas datu ļaunprātīga izmantošana. Paredzams, ka līdz 2015. gadam 90 % darba vietās visās nozarēs būs nepieciešamas tehniskās prasmes, taču tikai 25 % jauniešu visā Eiropas Savienībā norādījuši, ka viņiem ir augsta līmeņa pamata prasmes darbā ar internetu (piemēram, prasmes izmantot internetu zvanu veikšanai, izveidot tīmekļa vietni vai koplietot vienādranga datnes).

Pievēršot uzmanību bērnu vajadzībām, paveras plašas uzņēmējdarbības iespējas. Plānots, ka šogad digitālā satura pasaules tirgus vērtība sasniegs 113 miljardus eiro. Mobilo lietotņu tirgus vērtība ir 5 miljardi eiro, un līdz 2015. gadam plānots pieaugums līdz pat 27 miljardiem eiro, ko galvenokārt radītu spēļu un vairāk nekā 5 miljardu mobilo ierīču izmantošana visā pasaulē. Planšetdatori, viedtālruņi un klēpjdatori, ko bērni izmanto ļoti daudz, ir guvuši plašu popularitāti, tādēļ saistībā ar maziem bērniem un pusaudžiem paredzēto radošo un izglītojošo tiešsaistes saturu, kas izmantojams interaktīvi, tirgus potenciāls ir liels.

Stratēģijā izklāstītie pasākumi ir pamatā plānotajām ES darbībām šajā jomā. Piemēram, papildus bezvēsts pazudušo bērnu uzticības tālruņa „116” līnijām (sk. IP/07/188) un topošajam Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas centra tīklam, kurā būs apvienotas valstu kibernoziedzības brīdinājumu platformas (sk. IP/12/317), paredzēts ieviest ērti lietojamus mehānismus, kurus izmantojot, bērni, vecāki un skolotāji varēs ziņot par kaitējošu saturu un rīcību tiešsaistē.

Izstrādājot darba plānu nākamajam gadam, 2011. gada decembrī tika izveidota „Koalīcija ar mērķi padarīt internetu par mūsu bērniem labāku vietu” (IP/11/1485). Pirmo reizi savu darbu koalīcija pārskatīs šovasar. Eiropas Komisija 2011. gada februārī iesniedza ES plānu par bērnu tiesību pastiprināšanu, ieviešot praksē ES Pamattiesību hartas principus (IP/11/156). Šajā plānā ir paredzēti vairāki konkrēti pasākumi, kurus īstenojot, ES var dot pievienoto vērtību politikai bērnu labklājības un drošības jomā, tostarp veicinot bērniem draudzīgas tiesu sistēmas izveidi, labāk informējot bērnus par viņu tiesībām un gādājot par drošāku internetu bērniem.

Noderīgas saites

Pilns paziņojuma teksts:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Drošāks internets:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Kopsavilkums sabiedrībai:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekot Nēlī Krusas tvītošanai

Atsauces birka tviterī: #betterinternet4kids

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); tviteris: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Pielikums

Stratēģijā „Bērniem labāks internets” paredzētās darbības

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar