Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: uusi strategia internetin turvallisuuden ja verkkosisällön parantamiseksi lasten ja nuorten näkökulmasta

Bryssel, 2.5.2012 – Komissio on laatinut suunnitelman, jonka tavoitteena on tarjota lapsille digitaalinen lukutaito ja välineet, joita he tarvitsevat voidakseen saada turvallisesti täyden hyödyn digitaalisesta ympäristöstä. Internetiä ei suunniteltu lapsia silmällä pitäen, mutta nyt sitä käyttää 75 prosenttia lapsista, ja kolmasosa heistä matkapuhelimen kautta. Uuden strategian tavoitteena on kehittää vuorovaikutteisen, luovan ja opetuksellisen verkkosisällön markkinoita yhteistyössä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden, matkapuhelinoperaattorien, laitevalmistajien ja verkkoyhteisöpalvelujen tarjoajien kesken.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes toivoi, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus päästä internetiin. "Lapset tarvitsevat kuitenkin yksinkertaisia, selkeitä ja johdonmukaisia internet-sovelluksia sekä tietoja ja taitoja niiden käyttämiseksi. Uusi aloitteemme tuo yhteen kaikentyyppisiä toimijoita, jotta lapsille olisi tarjolla enemmän laadukkaita internetin sisältöjä, palveluita ja suojelua, joita he tarvitsevat myönteisten verkkokokemusten saamiseksi", Kroes sanoi.

Komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding totesi, että internet tarjoaa lapsille ja teini-ikäisille uusia mahdollisuuksia luovuuteen ja vapaaseen itseilmaisuun. "Koska internet suunniteltiin alun perin aikuisia eikä lapsia varten, meidän on varmistettava lasten turvallisuus verkossa. Uusi komission strategia auttaa suojelemaan lasten oikeuksia ja pitää sisällään myös väkivallalta suojelun. Tämä on tarkoituksenmukainen lähestymistapa, joka auttaa mukauttamaan internetiä lasten tarpeisiin."

"Elämme digitaaliaikakautta, ja nuoremmat sukupolvet toimivat verkossa aktiivisimmin. Nuoret ovat hyvin tottuneita internetin käyttäjiä mutta samalla myös alttiita verkkouhkille. Vanhemmilla on velvollisuus suojella lapsiaan, ja tämä käsittää myös suojelun verkossa. Euroopan ja kansainvälisen tason yhteistyötä on lisättävä, jotta voidaan torjua tietoverkkorikollisuutta ja erityisesti kaikkein kauhistuttavinta toimintaa, kuten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittämistä verkossa", Euroopan unionin sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström sanoi.

Kansallisten järjestelmien kirjavuus merkitsee, että kaikilla lapsilla Euroopassa ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tehdä valistuneita valintoja ja saada suojelua verkossa. Tästä syystä myös yritysten on vaikea markkinoida lapsiystävällisiä palveluja ja tuotteita EU:n laajuisesti. Näiden esteiden poistamiseksi komissio on hahmotellut joukon toimenpiteitä, jotka toteutetaan erilaisin keinoin, kuten alan itsesääntelyn avulla, ja joiden pitäisi johtaa joustaviin ja pikaisiin ratkaisuihin tällä alalla. Tämän prosessin onnistumiseksi on tehtävä yhteistyötä eri foorumeilla. Näistä esimerkkinä voidaan mainita huipputeknologiayritysten yhteenliittymä, joka koottiin parantamaan lasten turvallisuutta internetissä (ks. IP/11/1485). Toimenpiteet on ryhmitelty seuraavien neljän päätavoitteen ympärille:

  • edistetään sellaisen lapsille suunnatun verkkoaineiston tuotantoa, joka tukee heidän luovuuttaan ja oppimishaluaan, ja kehitetään alustoja, joilta on pääsy eri ikäryhmille sopivaan sisältöön,

  • lisätään verkkoturvallisuutta koskevaa tiedotustoimintaa ja opetusta kaikissa EU:n kouluissa lasten digitaali- ja medialukutaidon sekä vastuullisen internetin käytön kehittämiseksi,

  • luodaan lapsille turvallinen ympäristö, jossa vanhemmille ja lapsille tarjotaan tarvittavat keinot lasten suojelun varmistamiseksi internetissä. Tällaisia keinoja ovat helppokäyttöiset menetelmät haitallisesta sisällöstä ja toiminnasta ilmoittamiseksi, läpinäkyvät oletusarvoiset ikäryhmäkohtaiset yksityisyysasetukset ja vanhemmille tarjottavat käyttäjäystävälliset keinot valvoa lasten internetin käyttöä,

  • torjutaan verkossa olevaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia edistämällä poliisitutkintaa auttavien innovatiivisten teknisten ratkaisujen tutkimusta ja käyttöä.

Tausta

Lasten suojaaminen verkossa on tärkeä osa Euroopan digitaalistrategiaa (yleistä tietoa digitaalistrategiasta: IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Vaikka internetiä ei alun perin luotu lapsia varten, yhä nuoremmat lapset käyttävät sitä. Neljä kymmenestä lapsesta ilmoittaa joutuneensa internetissä esimerkiksi seuraaviin riskitilanteisiin: verkkokiusaaminen, altistuminen käyttäjien itsensä luomalle sisällölle, joka kannustaa anoreksian ihannointiin tai itsensä vahingoittamiseen, ja henkilötietojen väärinkäyttö. Vaikka arvioidaan, että vuoteen 2015 mennessä 90 prosenttia kaikkien alojen työpaikoista edellyttää tietoteknisiä taitoja, vain 25 prosenttia EU:n nuorista on omien sanojensa korkealla tasolla internetin perustaidoissa (esim. internetin käyttö puheluihin, verkkosivun luominen tai tiedostojen jako vertaisverkossa).

Lasten tarpeiden huomioiminen avaa monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisen sisällön maailmanmarkkinoiden ennakoidaan saavuttavan tänä vuonna 113 miljardin euron arvon. Mobiilisovellusten markkina-arvo on 5 miljardia euroa, ja sen odotetaan kasvavan jopa 27 miljardiin euroon vuoteen 2015 mennessä, mikä johtuu pääasiassa peleistä ja siitä, että matkaviestinliittymiä on maailmanlaajuisesti yli 5 miljardia. Sekä nuorille lapsille että teini-ikäisille suunnattuun vuorovaikutteiseen, luovaan ja opetukselliseen verkkosisältöön kohdistuu huomattavaa kysyntää, kun lasten suosimat taulutietokoneet, älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet yleistyvät kovaa vauhtia.

Tässä strategiassa hahmotellut toimenpiteet pohjautuvat meneillään oleviin EU:n toimiin kyseisellä alalla. Esimerkiksi lapsille, vanhemmille ja opettajille suunnatut helppokäyttöiset mekanismit haitallisesta verkkosisällöstä ja toiminnasta ilmoittamiseksi täydentävät kadonneita lapsia koskevaa 116-alkuista vihjepuhelinnumeroa (ks. IP/07/188) ja Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen yhteyteen perustettavaa, tietoverkkorikollisuutta koskevien kansallisten hälytysjärjestelmien verkostoa (ks. IP/12/317).

Joulukuussa 2011 muodostettiin huipputeknologiayritysten yhteenliittymä parantamaan lasten turvallisuutta internetissä, ja sille laadittiin työsuunnitelma seuraavaa vuotta varten (IP/11/1485). Yhteenliittymän työtä arvioidaan ensimmäisen kerran tänä kesänä. Komissio esitti helmikuussa 2011 EU:n toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on lujittaa lapsen oikeuksia panemalla unionin perusoikeuskirjan periaatteet täytäntöön käytännössä (IP/11/156). Lasten hyvinvointia ja turvallisuutta pyritään parantamaan konkreettisin toimenpitein, joilla EU voi tuottaa lisäarvoa, esimerkiksi edistämällä lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä, kertomalla lapsille heidän oikeuksistaan ja tekemällä internetistä turvallisempi toimintaympäristö lapsille.

Hyödyllisiä linkkejä

Tiedonanto kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Safer Internet -ohjelma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Yleistajuinen tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Twitter-avainsana: #betterinternet4kids

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16; Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32-2) 299 90 19

Liite

Toimenpiteet strategiassa internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar