Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: uus strateegia lastele ja teismelistele turvalisema interneti ja parema internetisisu loomiseks

Brüssel, 2. mai 2012. Komisjon on koostanud kava laste varustamiseks oskuste ja vahenditega, mis on vajalikud, et nad saaksid digitaalmaailmast turvaliselt täit kasu saada. Internetti ei loodud algselt küll lastele, kuid praegu kasutab seda 75% lastest, neist kolmandik mobiiltelefoni kaudu. Uue strateegia eesmärk on luua interaktiivse, loomingulise ja haridusliku internetisisu turg Euroopa Komisjoni, liikmesriikide, mobiilsideoperaatorite, mobiiltelefonide tootjate ja suhtlusvõrgustikke haldavate ettevõtjate koostöös.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Toetan seda, et kõik lapsed internetti kasutaksid, kuid lapsed vajavad lihtsaid, läbipaistvaid ja järjepidevaid internetivahendeid ning nad peavad oskama neid kasutada. Meie algatusega koondatakse kõik osalised, et luua lastele rohkem kvaliteetsisu ja teenuseid ning neid paremini kaitsta, et nad saaksid interneti kasutamisest meeldiva kogemuse.”

Euroopa Komisjoni asepresident, õigusküsimuste volinik Viviane Reding sõnas: „Internet pakub lastele ja teismelistele uusi eneseväljendus- ja loomevõimalusi. Kuna internetti ei loodud algselt mitte lastele, vaid täiskasvanutele, peame tagama, et lapsed saaksid internetti turvaliselt kasutada. Komisjoni uus strateegia aitab kaitsta laste õigusi, sh kaitsta neid vägivalla eest. See on mõistlik lähenemisviis, mis aitab kohandada internetti laste vajadustega.”

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström sõnas: „Elame digitaalajastus ja kõige aktiivsemad on internetis just nooremad põlvkonnad. Need noored oskavad küll internetti vabalt kasutada, kuid on sellele vaatamata internetiohtudele altid. Meie kui vanemate kohus on lapsi kaitsta ja seda ka internetis. Peame tugevdama Euroopa tasandi ja rahvusvahelist koostööd võitluses küberkuritegevuse vastu, eriti kõige võikamate tegude vastu, nagu laste seksuaalne ärakasutamine ja nende seksuaalset kuritarvitamist kujutava materjali levitamine internetis.”

Kuna riigiti kasutatakse erinevaid lähenemisviise, ei ole kõigile ELis internetti kasutavatele lastele loodud ühesuguseid võimestamis- ja kaitsevõimalusi. Seetõttu on ka ettevõtjatel raske turustada ELis lapsesõbralikke teenuseid ja tooteid. Nende puuduste kõrvaldamiseks on komisjon välja töötanud terve rea mitmel viisil (sh ettevõtjate eneseregulatsiooni kaudu) rakendatavaid meetmeid, mis peaksid nimetatud valdkonnas andma paindlikke ja kiireid lahendusi. Väga oluline on siinkohal koostöö sellistel foorumitel nagu interneti laste jaoks paremaks keskkonnaks muutmise ühendus (vt IP/11/1485). Meetmed põhinevad neljal põhieesmärgil:

  • soodustada lastele mõeldud loomingulise ja haridusliku internetisisu loomist ning arendada platvorme, mis sisaldavad eakohast infosisu;

  • suurendada teadlikkust ja õpetada turvalist internetikasutust kõigis ELi koolides, et suurendada laste digitaal- ja meediaoskusi ning arendada vastutustundlikku käitumist internetis;

  • luua lastele turvaline keskkond, kus nii vanematele kui ka lastele on tagatud vahendid, mis võimaldavad lastel internetti turvaliselt kasutada, nt hõlpsalt kasutatavad mehhanismid kahjulikust internetisisust ja -tegevusest teatamiseks, läbipaistvad eakohased privaatsuse vaikeseaded või kasutajasõbralikud vanemliku kontrolli vahendid;

  • võidelda internetis leviva laste seksuaalset kuritarvitamist kujutava materjali vastu, edendades uuringuid innovatiivsete tehniliste lahenduste leidmiseks politseijuurdluste jaoks ja nende lahenduste kasutuselevõttu.

Taust

Laste internetiturvalisus on üks Euroopa digitaalarengu tegevuskava põhikohustus (üldteavet digitaalarengu tegevuskava kohta saab dokumentidest IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Kuigi internetti ei loodud lastele, kasutavad seda üha väiksemad lapsed. Igast kümnest lapsest neli on enda hinnangul kokku puutunud internetiohtudega, nt langenud küberkiusamise või isikuandmete väärkasutuse ohvriks või näinud kasutajate loodud infosisu, milles propageeritakse anoreksiat või enesevigastamist. Eeldatavasti on 2015. aastaks 90%s kõigi sektori töökohtades tarvis tehnilisi oskusi, kuid vaid 25% ELi noortest hindab oma interneti põhioskusi (nt interneti kaudu helistamine, veebisaidi loomine, failivahetusprogrammide kasutamine) väga headeks.

Kui laste vajadustele pööratakse tähelepanu, võib avaneda suur hulk ettevõtlusvõimalusi. Prognooside kohaselt küündib üleilmse digitaalse infosisu turu väärtus käesoleval aastal 113 miljardi euroni. Mobiilrakenduste turu väärtus on 5 miljardit eurot ning suureneb 2015. aastaks eeldatavasti 27 miljardi euroni, peamiselt tänu mängudele ja mobiilsidevahendite kasutajate arvukusele maailmas (üle 5 miljardi). Võttes arvesse laste hulgas rohkelt kasutatavate tahvelarvutite, nutitelefonide ja sülearvutite kasvavat valikut, on väiksematele lastele ja teismelistele mõeldud interaktiivse loomingulise ja haridusliku internetisisu potentsiaalne turg suur.

Strateegias kirjeldatud meetmed tuginevad ELis nimetatud valdkonnas juba tehtud algatustele. Näiteks täiendavad hõlpsalt kasutatavad mehhanismid, mille kaudu saavad lapsed, vanemad ja õpetajad kahjulikust internetisisust ja -tegevusest teatada, kadunud laste abiliine numbriga 116 (vt IP/07/188) ning küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse juurde loodavat küberkuritegevuse eest hoiatamise süsteemide võrku (vt IP/12/317).

Detsembris 2011 loodi interneti laste jaoks paremaks keskkonnaks muutmise ühendus ja koostati selle töökava eelseisvaks aastaks (IP/11/1485). Ühenduse tegevust hinnatakse esimest korda käesoleva aasta suvel. Komisjon esitles veebruaris 2011 lapse õiguste tugevdamise ELi tegevuskava, milles rakendatakse ELi põhiõiguste harta põhimõtteid (IP/11/156). Tegevuskava sisaldab konkreetseid meetmeid valdkondades, kus EL saab pakkuda lisaväärtust laste heaolu ja turvalisusega seotud poliitikale, sealhulgas edendada lapsesõbralikku õigusemõistmist, tutvustada lastele paremini nende õigusi ja muuta internet nende jaoks turvalisemaks.

Kasulikud lingid

Teatise täistekst: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Programm „Safer Internet”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Lühikokkuvõte: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes twitteris

Twitteri teemaviide

Lisa

Lastele parema interneti loomise strateegia meetmed

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Kontaktisikud :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar