Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Nová strategie pro zajištění větší bezpečnosti a lepšího obsahu pro děti a mládež na internetu

Brusel 2. května 2012 – Komise vypracovala plán, jehož cílem je poskytnout dětem digitální dovednosti a nástroje, které potřebují, aby mohly bez obav využívat všechny výhody, jež jim nabízí digitální svět. Když internet vznikal, nikdo nebral v úvahu, že ho jednou budou používat děti, jenže dnes používá internet 75 % dětí, třetina v mobilních telefonech. Smyslem nové strategie je vytvořit trh pro interaktivní, kreativní a vzdělávací obsah on-line v rámci partnerství mezi Evropskou komisí a členskými státy, mobilními operátory, výrobci mobilních telefonů a poskytovateli sociálních sítí.

Jak uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová: Podle mého názoru mají mít všechny děti přístup na internet. Děti ovšem potřebují jednoduché, transparentní a konzistentní internetové nástroje a znalosti a dovednosti k jejich používání. Naše iniciativa spojuje všechny zúčastněné strany s cílem poskytnout dětem více kvalitního obsahu, služeb a větší ochranu, již nezbytně potřebují, má-li jim internet přinášet jen pozitivní zážitky.“

Místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, prohlásila: „Internet nabízí dětem a mládeži nové příležitosti k tvůrčímu přístupu a svobodnému vyjadřování. Protože internet byl původně určen pro dospělé, a nikoliv pro děti, musíme dětem zajistit na internetu bezpečnost. Nová strategie Komise pomůže ochránit práva dětí, včetně ochrany před násilím. Tento citlivý přístup pomůže přizpůsobit internet potřebám dětí.“

Evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová uvedla: „Žijeme v digitální době a právě mladší generace jsou na internetu těmi nejaktivnějšími. Tito mladí lidé nemají s používáním internetu žádné problémy, jsou však přesto vystaveni rizikům. Je naší povinností jako rodičů zajistit dětem bezpečnost – což znamená i na internetu. Musíme posílit spolupráci na evropské i mezinárodní úrovni v boji proti kyberkriminalitě, zejména proti něčemu tak strašlivému, jako je sexuální zneužívání a šíření materiálu s tematikou dětského zneužívání na internetu.“

Různé vnitrostátní přístupy znamenají, že děti v EU mají různé možnosti přístupu a úrovně ochrany on-line. To je také důvod, proč mají podniky potíže s uváděním služeb a produktů, které mohou děti snadno používat, na trh v ostatních zemích EU. K překonání těchto překážek Komise navrhuje řadu opatření, která budou prováděna různými prostředky, včetně samoregulace odvětví, jež by měla vést k pružnému a rychlému řešení této problematiky. Pro tento proces bude mít zásadní význam spolupráce v rámci takových fór, jako je koalice pro lepší internet pro děti (viz IP/11/1485). Opatření jsou seskupena okolo čtyř hlavních cílů:

  • podpory produkce tvůrčího a vzdělávacího obsahu na internetu pro děti a vytváření platforem, které umožňují přístup k vhodnému obsahu podle věku,

  • zvýšení povědomí a posílení výuky bezpečnosti na internetu ve všech školách v EU v zájmu digitální a mediální gramotnosti a vlastní odpovědnosti dětí na internetu,

  • vytvoření bezpečného prostředí pro děti, kdy rodiče i děti mají k dispozici nástroje nezbytné pro zajištění jejich ochrany na internetu – například snadno dostupné mechanismy umožňující oznámit škodlivý obsah nebo nebezpečné chování na internetu, transparentní standardní nastavení ochrany soukromí odpovídající věku nebo snadnou rodičovskou kontrolu a

  • boje proti materiálu umožňujícímu zneužívání dětí na internetu založeného na výzkumu a využití výsledků inovačních technických řešení v policejním vyšetřování.

Souvislosti

Bezpečnost dětí na internetu je jedním z hlavních cílů Digitální agendy pro Evropu (obecné informace o této iniciativě jsou uvedeny ve zprávách a sděleních IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Ačkoli internet nebyl vytvořen pro děti, děti ho využívají ve stále mladším věku. Čtyři děti z deseti uvádějí, že se na internetu již setkaly s některými riziky, například s internetovou šikanou, s propagací anorexie nebo sebepoškozování vytvořenou uživatelem nebo se zneužitím osobních údajů. Zatímco podle očekávání bude 90 % pracovních míst ve všech odvětvích do roku 2015 vyžadovat dovednosti v oblasti informačních technologií, pouze 25 % mladých lidí v EU uvádí, že mají „vysokou“ úroveň základních dovedností nezbytných k používání internetu (např. používání internetu k telefonování, vytvoření internetové stránky, nebo sdílení souborů (peer-to-peer).

Pozornost věnovaná potřebám dětí otevírá širokou škálu obchodních příležitostí. Celosvětový trh s digitálním obsahem v tomto roce podle předpokladů dosáhne obratu 113 miliard EUR. Trh s mobilními aplikacemi má hodnotu 5 miliard EUR a očekává se, že do roku 2015 tato částka vzroste na 27 miliard EUR, zejména díky hrám a více než 5 miliardám mobilních zařízení po celém světě. S mohutným nástupem tabletů, inteligentních telefonů a laptopů, které děti především využívají, je potenciál trhu pro interaktivní, kreativní a vzdělávací obsah na internetu pro malé děti i dospívající mládež značný.

Opatření uvedená ve strategii vycházejí z probíhajících akcí EU v této oblasti. Například snadno použitelné mechanismy pro děti, rodiče a učitele na oznamování škodlivého obsahu a chování na internetu doplní tísňové linky 116 pro ohlašování pohřešovaných dětí (viz IP/07/188) a platformy pro oznamování počítačové trestné činnosti v jednotlivých státech, jež jsou součástí chystané sítě Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (viz IP/12/317).

V prosinci 2011 byla ustanovena koalice pro vytvoření lepších podmínek pro děti na internetu s pracovním plánem pro nadcházející rok (IP/11/1485). První prověrka činnosti koalice proběhne letos v létě. V únoru 2011 Komise předložila agendu EU na posílení práv dítěte zavedením zásad Listiny základních práv EU do praxe (IP/11/156). Agenda zahrnuje řadu konkrétních opatření, jimiž EU může obohatit politiky usilující o vytvoření dobrých podmínek a bezpečnosti dětí, včetně podpory spravedlnosti pro děti, lepší informovanosti dětí o jejich právech a zajištění větší bezpečnosti dětí na internetu.

Užitečné odkazy

Plné znění sdělení

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Shrnutí pro veřejnost

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Označení pro téma na Twitteru (hashtag): #betterinternet4kids

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)

Příloha

Opatření strategie pro vytvoření lepších podmínek pro děti na internetu

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar