Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Digitala agendan: Offentligt samråd för att göra utbyggnaden av höghastighetsinternet billigare

Bryssel den 27 april 2012 – Höghastighetsanslutning till internet stärker alla ekonomiska sektorer och kommer att utgöra grundstommen i den digitala inre marknaden. När bredbandstillgången ökar med 10 % växer ekonomin med 1–1,5 %. EU-kommissionen efterlyser idéer om hur man skulle kunna minska kostnaderna för utbyggnaden av nya höghastighetsnätverk inom EU. Särskilt vill man undersöka hur man kan minska kostnaderna för anläggningsarbeten, som att gräva upp vägar för att lägga ner fiberkabel, vilket kan utgöra så mycket som 80 % av den totala kostnaden. EU-kommissionen tror att det går att skära ner kostnaderna för bredband med en fjärdedel. Alla offentliga och privata parter ombeds inkomma med förslag, till exempel telekomföretag och allmännyttiga företag, investerare, offentliga myndigheter och konsumenter.

Om vi vill sprida snabbare bredband i Europa måste vi få ner kostnaderna för utbyggnaden av bredbandsnätverk, säger EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes. Vi måste pröva praktiska idéer för hur vi kan få ner kostnaderna och hur denna infrastruktur kan göras mer lättillgänglig, samt hur den kan vidareutnyttjas och delas. För människor finns det inget mer irriterande än vägarbete, och för företag finns det inget mer irriterande än meningslös byråkrati.

Uppemot 80 % av den totala kostnaden för bredbandsinvesteringar utgörs av infrastrukturarbeten. Orsaken till den höga kostnaden är bristande samordning av anläggningsarbeten, otillräcklig användning av befintlig infrastruktur och brist på samarbete mellan de olika aktörerna. Det är till exempel vanligt att vatten-, energi- och järnvägsbolag har sin egen infrastruktur, och gräver upp vägar utan att samordna det med telekomföretagen. Den snabba utbyggnaden hämmas då ytterligare av utdragna, oöverblickbara och omständliga förfaranden för ledningsrätter och för att få alla tillstånd som behövs på nationell och lokal nivå.

EU-kommissionen efterlyser synpunkter på:

  • sådant som hindrar investering i bredbandsinfrastruktur,

  • hur man kan förbättra användningen av befintlig infrastruktur,

  • samordning av anläggningsarbeten,

  • åtgärder som ökar samordningen mellan behöriga myndigheter och som gör tillståndsprocedurerna enklare,

  • beredskap i nya byggnader för infrastruktur för höghastighetsinternet.

Det offentliga samrådet pågår till den 20 juli 2012. Resultaten kommer att bidra till att minska investeringskostnaderna och i slutändan priset på bredband i detaljhandeln.

Bakgrund

Den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) har satt upp som mål att alla européer ska ha hundra procents bredbandstäckning senast 2013 och att alla ska ha tillgång till hastigheter på 30Mbit/s, samt att åtminstone 50 % av de europeiska hushållen med internetuppkoppling ska ha anslutningar på över 100Mbit/s innan 2020.

Under Europeiska rådets möte den 2 mars kom stats- och regeringscheferna fram till att arbetet med att fullfölja den digitala inre marknaden fram till 2015 bör fortsätta genom att erbjuda bättre bredbandstäckning och minskade kostnaderna för infrastruktur för höghastighetsinternet. Utan denna investering riskerar EU att missa viktig tillväxt- och sysselsättningspotential.

Användbara länkar

Samrådsdokumentet:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

hashtag: #broadband4all

Kontaktuppgifter :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar