Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: Komisja otwiera konsultacje społeczne poświęcone sposobom ograniczenia kosztów wprowadzenia szybkiego internetu

Bruksela, dnia 27 kwietnia 2012 r. – Szybki dostęp do internetu stanowi fundament wszystkich sektorów gospodarki oraz będzie filarem jednolitego rynku cyfrowego. Każdorazowe zwiększenie nasycenia łączami szerokopasmowymi o 10 proc. powoduje wzrost gospodarki o 1–1,5 proc.. W tym kontekście Komisja Europejska pragnie poznać opinie na temat sposobów ograniczenia kosztów budowy nowych sieci zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu w UE. Komisja pragnie w szczególności przeanalizować sposoby ograniczenia kosztów związanych z robotami z zakresu inżynierii lądowej takimi jak przebudowa ulic na potrzeby instalacji kabla światłowodowego, a które mogą stanowić nawet 80 proc. całkowitych kosztów danego przedsięwzięcia. Komisja jest przekonana, że jest w stanie zmniejszyć koszty inwestycji w sieci szerokopasmowe o jedną czwartą. Prośba o przedstawienie uwag kierowana jest do wszystkich zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego, w tym np. operatorów telekomunikacyjnych, dostawców mediów, a także inwestorów, organów publicznych i konsumentów.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Musimy ograniczyć koszty robót inżynieryjnych ponoszonych przy budowie sieci szerokopasmowych, jeżeli chcemy szybciej rozpowszechnić szerokopasmowy dostęp do internetu w całej Europie. Musimy zweryfikować praktyczne pomysły na to, jak ograniczać koszty oraz ułatwiać dostęp do tej infrastruktury, jej ponowne wykorzystanie i współdzielenie. Nic bardziej nie irytuje obywateli niż rozkopane drogi i nic bardziej nie drażni przedsiębiorców niż bezsensowna biurokracja”.

Nawet 80 proc. całkowitych kosztów inwestycji w sieci szerokopasmowe stanowią roboty inżynieryjne. Koszt ten jest tak wysoki z powodu braku koordynacji projektów inżynieryjnych, zbyt małego ponownego wykorzystywania istniejącej infrastruktury oraz braku współpracy między poszczególnymi stronami. Na przykład przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne i kolejowe, dysponujące często własną infrastrukturą, zamiast porozumieć się z firmami telekomunikacyjnymi, rozkopują ulice na własną rękę. Szybszą budowę sieci szerokopasmowych utrudniają również długotrwałe, nieprzejrzyste i uciążliwe procedury uzyskania służebności przesyłu oraz wszystkich niezbędnych pozwoleń na szczeblu krajowym lub lokalnym.

Komisja pragnie poznać opinie na temat:

  • przeszkód utrudniających prowadzenie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową,

  • sposobów poprawy wykorzystania obecnej infrastruktury,

  • koordynacji robót inżynieryjnych,

  • środków służących zapewnieniu ściślejszej koordynacji miedzy właściwymi organami oraz uproszczeniu procedur związanych z wydawaniem zezwoleń,

  • dostosowania nowych budynków do potrzeb szerokopasmowej infrastruktury.

Konsultacje społeczne będą trwały do 20 lipca 2012 r. Wyniki tych konsultacji przyczynią się do ograniczenia kosztów inwestycji, a w rezultacie – ostatecznych cen detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu.

Kontekst

W Europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) sformułowano cele w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu, zgodnie z którymi do 2013 r. wszyscy obywatele Unii powinni uzyskać dostęp do szybkiego internetu o prędkości 30 MBps, natomiast do 2020 r. przynajmniej 50% europejskich gospodarstw domowych powinno być abonentami łącz internetowych o przepustowości powyżej 100 MBps.

Na wiosennym szczycie Rady Europejskiej, w dniu 2 marca br., szefowie państw i rządów stwierdzili, że należy kontynuować wysiłki na szczeblu UE, aby ukończyć tworzenie jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r. poprzez zapewnienie większej dostępności szerokopasmowego dostępu do internetu, w tym poprzez ograniczenie kosztów związanych z szerokopasmową infrastrukturą. Bez tych inwestycji UE grozi utrata tej ważnej szansy na wzrost gospodarczy i stworzenie nowych miejsc pracy.

Przydatne linki

Dokument będący przedmiotem konsultacji:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitterze

hashtag: #broadband4all

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar