Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma – Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par to, kā samazināt ātrgaitas interneta izplatīšanas izmaksas

Briselē, 2012. gada 27. aprīlī. Ātrgaitas internets balsta visas tautsaimniecības nozares un veidos arī digitālā vienotā tirgus pamatu. Ikreiz, kad platjoslas izplatība palielinās par 10 %, ir vērojama ekonomikas izaugsme 1 līdz 1,5 % apmērā. Šajā kontekstā Eiropas Komisija vēlas uzzināt viedokļus par to, kā samazināt jaunu ātrgaitas interneta tīklu izveides izmaksas Eiropas Savienībā. Komisija īpaši vēlas noskaidrot, kā samazināt inženiertehniskās izmaksas (piemēram, ceļu uzrakšana šķiedras guldīšanai zemē), kas var veidot pat līdz 80 % no kopējām izmaksām. Komisija uzskata, ka šādi varētu par ceturtdaļu samazināt izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem platjoslā. Tā gaida idejas no visām ieinteresētajām valsts un privātajām struktūrām, tostarp, piemēram, telesakaru uzņēmumiem un komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī investoriem, publiskajām institūcijām un patērētājiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Mums ir jāsamazina platjoslas izvēršanas inženiertehniskās izmaksas, ja vēlamies izplatīt ātrākus platjoslas pakalpojumus Eiropā. Mums jāizmēģina praktiski ierosinājumi, kā samazināt izmaksas, kā padarīt vienkāršāku piekļuvi šai infrastruktūrai un atvieglot tās atkārtotu izmantošanu un kopīgu lietošanu. Ceļu uzrakšana rada problēmas iedzīvotājiem, savukārt uzņēmumiem ļoti traucē bezjēdzīga birokrātija."

Līdz pat 80 % kopējo platjoslas ieguldījumu izmaksu saistās ar civilās infrastruktūras darbiem. Izmaksas ir tik augstas inženiertehnisko projektu nepietiekamas koordinācijas dēļ, esošās infrastruktūras nepietiekamas atkārtotas izmantošanas un dažādu struktūru sadarbības trūkuma dēļ. Piemēram, ūdens, enerģētikas un dzelzceļa uzņēmumiem bieži ir pašiem sava infrastruktūra, un tie uzrok ceļus, nekoordinējot šo darbību ar telesakaru uzņēmumiem. Ātrāku platjoslas izvēršanu kavē arī garas, nepārredzamas un apgrūtinošas procedūras, lai iegūtu piekļuves tiesības un saņemtu visas vajadzīgās atļaujas valsts vai vietējās pašpārvaldes iestādēs.

Komisija vēlas uzzināt viedokļus par šādiem jautājumiem:

  • šķēršļi ieguldījumu veikšanai platjoslas infrastruktūrā;

  • esošās infrastruktūras izmantošanas uzlabojumu iespējas;

  • inženiertehnisko darbu koordinācija;

  • pasākumi koordinācijas uzlabošanai starp kompetentajām iestādēm un atļauju saņemšanas procedūru vienkāršošanai;

  • jauno ēku "gatavība" ātrgaitas interneta infrastruktūrai.

Sabiedriskā apspriešana notiek līdz 2012. gada 20. jūlijam. Tās rezultāti palīdzēs samazināt ieguldījumu izmaksas un līdz ar to arī platjoslas pakalpojumu galīgo pārdošanas cenu.

Vispārīga informācija

Eiropas digitalizācijas programmā (skat. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) ir izvirzīts mērķis līdz 2013. gadam panākt 100 % platjoslas pārklājumu visiem Eiropas iedzīvotājiem un līdz 2020. gadam visiem nodrošināt interneta ātrumu 30 Mbps, vismaz 50 % Eiropas mājsaimniecību abonējot interneta pieslēgumu ar ātrumu virs 100 Mbps.

Pavasara Eiropadomes sanāksmē 2. martā valstu un to valdību vadītāji secināja, ka būtu jāturpina pasākumi ES līmenī, lai līdz 2015. gadam pabeigtu digitālā vienotā tirgus izveidi, nodrošinot labāku platjoslas interneta pārklājumu, tostarp samazinot ātrgaitas platjoslas infrastruktūras izmaksas. Neveicot šādu ieguldījumu, pastāv risks, ka Eiropa neizmantos šo nozīmīgo potenciālu izaugsmes panākšanai un darbavietu radīšanai.

Noderīgas saites

Apspriešanas dokuments:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tvītojumi

hashtag: #broadband4all

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar