Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon algatab avaliku arutelu selle üle, kuidas vähendada kiire internetiühenduse kasutuselevõtu kulusid

Brüssel, 27. aprill 2012. Kiirest internetiühendusest saavad kasu kõik majandusharud ning see on ühtse e-turu alustala. Lairibaühenduste kasutuse suurenemisega 10 % võrra suureneb majanduskasv 1–1,5 %. Seepärast soovib Euroopa Komisjon algatada arutelu, kuidas vähendada kulusid, mis on seotud kiiret internetiühendust võimaldavate uute võrkude ehitamisega. Eelkõige soovib komisjon uurida, kuidas saaks vähendada tsiviilehitustööde kulusid, näiteks seoses teede üleskaevamisega, et paigaldada kaablit, ja võivad moodustada isegi 80 % kogukuludest. Komisjon usub, et tal õnnestub vähendada lairibavõrkudesse tehtavate investeeringute maksumust neljandiku võrra. Kõik avaliku ja erasektori osalised, nt telekommunikatsiooni- ja kommunaalettevõtjad, investorid, ametiasutused ja tarbijad, saavad anda oma panuse.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „Lairibavõrkude ehitamise kulusid tuleb vähendada, kui soovime, et kogu Euroopas oleks kasutusel kiiremad lairibaühendused. Peame katsetama praktilisi lahendusi, mis aitaksid kulusid kärpida, hõlbustaksid juurdepääsu taristule ning võimaldaksid selle taaskasutamist ja jagamist. Elanikke ärritavad üleskaevatud teed ning ettevõtjaid mõttetu bürokraatia.”

Lairibaühendustesse tehtavate investeeringute kogukuludest kuni 80 % moodustavad tsiviilehitustööde kulud. Need kulud on nii suured, kuna tsiviilehitusprojekte ei kooskõlastata, olemasolevat taristut ei taaskasutata piisavalt ning osalised ei tee koostööd. Näiteks on vee-, energia- ja raudtee-ettevõtjatel tihiti oma taristu ning nad kaevavad teid üles telekommunikatsiooniettevõtjatega konsulteerimata. Kiiremat kasutuselevõttu takistab ka pikk, läbipaistmatu ja koormav menetlus, mis on seotud trasside rajamise õiguse ja kõigi vajalike lubade saamisega riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil.

Komisjon ootab arvamusi järgmistes küsimustes:

  • lairibataristusse investeerimist takistavad tegurid;

  • olemasoleva taristu tõhusam kasutamine;

  • tsiviilehitustööde kooskõlastamine;

  • meetmed pädevate ametiasutuste töö paremaks kooskõlastamiseks ja lubade andmise lihtsustamiseks;

  • uute ehitiste nn valmisolek kasutada kiiret internetiühendust võimaldavat taristut.

Avalik arutelu kestab 20. juulini 2012. Arutelu tulemused peaksid aitama kaasa investeerimiskulude vähendamisele, tänu millele väheneb ka lairibaühenduste lõplik jaemüügihind.

Taust

Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) on seatud eesmärgiks, et 2013. aastaks on Euroopa 100 % ulatuses kaetud lairibaühendustega ning 2020. aastaks on kõigil eurooplastel juurdepääs internetile kiirusega 30MBps ja vähemalt 50 % Euroopa kodumajapidamistel on internetiühendus kiirusega üle 100MBps.

Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel, mis toimus 2. märtsil, järeldasid riigipead ja valitsusjuhid, et ELi tasandil tuleb jätkuvalt teha jõupingutusi, et arendada ühtne e-turg lõplikult välja 2015. aastaks, ning et selleks tuleks suurendada lairibaühenduste kättesaadavust ja vähendada kiiret lairibaühendust võimaldava taristu maksumust. Selliste investeeringute tegemata jätmisega kaasneb oht, et EL jätab kasutamata olulise potentsiaali toetada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

Kasulikud lingid

Konsultatsioonidokument:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

hashtag: #broadband4all

Kontaktisikud :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar