Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започва обществена консултация в търсене на начини за намаляване на разходите за разгръщането на високоскоростен интернет

Брюксел, 27 април 2012 г. Високоскоростният интернет играе основна роля във всички сектори на икономиката и ще бъде гръбнакът на единния цифров пазар. Всяко нарастване на разпространението на широколентовия интернет с 10 % води до икономически растеж от порядъка на 1 до 1,5 %. В този контекст Европейската комисия събира мнения как да се намалят разходите за изграждане на нови мрежи за високоскоростен интернет в ЕС. По-конкретно Комисията се интересува от начини за намаляване на разходите за инженерно строителство, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнесто-оптични кабели, чийто дял може да достигне до 80 % от общите разходи. Комисията предполага, че разходите за създаване на широколентова инфраструктура могат да бъдат намалени с около една четвърт. Търсят се мнения от всички заинтересовани публични и частни страни, включително например от телекомуникационните оператори и предприятията за обществени услуги, от инвеститори, публични органи и потребители.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Трябва да намалим строителните разходи за разгръщането на широколентови мрежи, ако искаме да изградим инфраструктура за по-бърз широколентов достъп в цяла Европа. Трябва да изпробваме на практика идеи за намаляване на разходите за изграждане на тази инфраструктура, за улесняване на достъпа до нея, за нейната повторна употреба и съвместното ѝ използване. Няма нищо по-неприятно за гражданите от разкопаните пътища и нищо по-спъващо бизнеса от ненужните административни формалности."

Строителните работи поглъщат до 80 % от средствата, които се инвестират в изграждането на широколентова инфраструктура. Това се дължи на липсата на координация на инженерно-строителните проекти, недостатъчната степен на повторно използване на налична инфраструктура и липсата на сътрудничество между различните участници. Например предприятията, осигуряващи канализационната, енергийната и железопътната инфраструктура, често имат свои собствени мрежи и разкопават пътища без да координират дейността си с телекомуникационните предприятия. Бързото разгръщане на широколентовите инфраструктури е допълнително затруднено от продължителни, непрозрачни и утежнени процедури за уреждане на права на преминаване и получаване на всички необходими разрешителни на национално или местно ниво.

Комисията търси мнения относно:

  • пречките пред инвестициите в широколентовата инфраструктура,

  • начините за подобряване на използването на съществуващата инфраструктура,

  • координацията на инженерно-строителни работи,

  • мерките за подобряване на координацията между компетентните органи и за опростяване на разрешителните процедури,

  • „подготвеността“ на новите сгради за разполагане на инфраструктури за високоскоростен интернет.

Публичната консултация ще продължи до 20 юли 2012 г. Резултатите ще допринесат за намаляването на инвестиционните разходи за широколентови инфраструктури и — в крайна сметка — на цените на дребно.

Контекст

В програмата в областта на цифровите технологии в Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) е зададена цел за постигане на 100 % покритие с широколентов достъп на всички европейски граждани до 2013 г., при което скоростта на достъп за всички трябва да е най-малко 30 MBps, като минимум 50 % от европейските домакинства трябва да са абонирани за достъп до интернет със скорост над 100 Mbps до 2020 г.

На пролетното заседание на Европейския съвет на 2 март държавните и правителствени ръководители направиха заключението, че трябва да продължат усилията на равнище ЕС за завършване на единния цифров пазар до 2015 г. посредством осигуряване на по-добро широколентово покритие, включително чрез намаляване на разходите за изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура. Без такива инвестиции ЕС рискува да не реализира значителния потенциал на тези технологии за създаване на растеж и работни места.

Полезни препратки

Документът за консултация:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Уебсайт на програмата в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Twitter

hashtag: #broadband4all

Контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar