Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa – Komisja ma wątpliwości co do planów polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego, które mogą skutkować ograniczeniem dostępu do sieci światłowodowych

Bruksela, 26 kwietnia 2012 r. – Komisja Europejska postanowiła dokładniej zbadać, czy polski regulator rynku telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), powinien pozwolić zasiedziałemu operatorowi, Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP), na przyznanie operatorom alternatywnym wyłącznie ograniczonego dostępu do swoich przyszłych sieci światłowodowych, aby i oni mogli oferować szerokopasmowy dostęp do internetu. Komisja ma poważne wątpliwości, czy decyzja Prezesa UKE o nienałożeniu obowiązku ustalania cen dostępu do tych sieci w oparciu o ponoszone koszty nie narusza unijnych przepisów telekomunikacyjnych. Zdaniem Komisji decyzja Prezesa UKE może mieć negatywny wpływ na konkurencję i przyszły rozwój sieci światłowodowych. Warunki dostępu do sieci światłowodowej TP będą miały wpływ na to, czy (i po jakiej cenie) operatorzy alternatywni, w tym operatorzy posiadający siedzibę w innych państwach członkowskich, będą w stanie świadczyć usługi telekomunikacyjne polskim konsumentom. Dlatego też Komisja zawiesiła plany UKE i wszczęła postępowanie wyjaśniające, które powinna zakończyć w terminie 3 miesięcy.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji, powiedziała: „Musimy zapobiegać monopolom w obszarze szerokopasmowych sieci światłowodowych. W ramach postępowania wyjaśniającego zbadamy, czy w Polsce istnieje prawidłowa równowaga między zachętami do inwestycji, a ochroną równych warunków prowadzenia działalności”.

UKE proponuje odstąpienie od regulacji opłat, które TP będzie pobierała od operatorów alternatywnych za dostęp do swojej sieci światłowodowej, której zakończenie zlokalizowane jest w lokalu abonenta (FTTH), ponieważ chce zachęcić głównego operatora do budowy takich sieci w Polsce. Zgodnie z zaleceniem Komisji w sprawie sieci dostępowych nowej generacji (zob. MEMO/10/424) regulator rynku telekomunikacyjnego może w wyjątkowych przypadkach odstąpić od regulacji cen dostępu do sieci operatora dominującego (operatorów dominujących), jeżeli potrafi wykazać, że operatorzy alternatywni są w stanie uzyskać taki dostęp na konkurencyjnych warunkach, co powinno skutkować powstaniem efektywnej konkurencji na rynku detalicznym. Te konkurencyjne warunki zapewnić może np. funkcjonalny rozdział operatora dominującego lub podobne rozwiązania, gwarantujące równorzędne traktowanie detalicznego pionu operatora zasiedziałego i operatorów alternatywnych.

Komisja wystosowała pismo zawierające poważne zastrzeżenia, ponieważ pragnie uzyskać od UKE dalsze dowody na to, że proponowane środki w zakresie „niedyskryminacji” są rzeczywiście wystarczające, aby zapewnić równoważny dostęp do sieci FTTH TP, a tym samym uzasadniają nienałożenie obowiązku ustalania cen dostępu na poziomie odzwierciedlającym ponoszone koszty.

Kontekst

Decyzja Komisji o wszczęciu kompleksowego postępowania wyjaśniającego rozpoczyna drugi etap procedury wynikającej z art. 7a unijnej dyrektywy telekomunikacyjnej (MEMO11/321). UKE ma teraz trzy miesiące na wypracowanie, we współpracy z Komisją i Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), właściwego rozwiązania; do tego czasu realizacja proponowanej decyzji UKE zostaje zawieszona.

W dniu 26 marca 2012 r. Komisja otrzymała od UKE projekt decyzji dotyczącej rynku hurtowych usług dostępu szerokopasmowego, które stanowią dla operatorów alternatywnych kluczową usługę dostępową umożliwiającą im oferowanie polskim klientom szerokopasmowego dostępu do internetu. Według oceny UKE TP jest operatorem o znaczącej pozycji rynkowej i z tego względu może prowadzić swoją działalność bez konieczności oglądania się na swoich konkurentów i konsumentów. UKE planował wprowadzić jedynie ograniczone obowiązki regulacyjne dotyczące dostępu do sieci FTTH TP; w szczególności nie wprowadził mechanizmu kontroli cen tego dostępu. Komisja jest zdania, że co do zasady krajowe organy regulacyjne powinny w takich przypadkach wprowadzać obowiązek zapewnienia dostępu do sieci operatora o znaczącej pozycji rynkowej w oparciu o ceny odzwierciedlające ponoszone koszty. Takie mechanizmy kontroli cen mogą być zbyteczne w odosobnionych przypadkach, w których rozdział funkcjonalny lub inne formy rozdziału okazały się skuteczne w zapewnieniu równoważnego dostępu (tzn. w sytuacji, gdy pion detaliczny operatora zasiedziałego nie jest traktowany w bardziej uprzywilejowany sposób niż operatorzy alternatywni). Komisja stwierdziła, że środki zaproponowane przez UKE w niewystarczającym stopniu zapewniają równoważny dostęp do infrastruktury FTTH, a zatem nie mogą uzasadniać odejścia od zasady świadczenia zorientowanego kosztowo dostępu.

Unijne przepisy telekomunikacyjne dają Komisji prawo przyjmowania dodatkowych środków harmonizacyjnych w postaci zaleceń lub (wiążących) decyzji, w przypadku utrzymywania się w UE przez dłuższy czas rozbieżności w zakresie rozwiązań regulacyjnych, w tym środków naprawczych, stosowanych przez krajowe organy regulacyjne.

Przydatne linki

Pismo Komisji skierowane do polskiego organu regulacyjnego zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Strony internetowe poświęcone agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar