Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rätt till en rättvis rättegång – Europeiska kommissionens förslag om rätt till information i straffrättsliga förfaranden blir lag

Luxemburg den 27 april 2012 – Snart kommer varje person som frihetsberövas att ha rätt att bli informerad om sina rättigheter genom s.k. rättighetsinformation, oavsett var i Europeiska unionen frihetsberövandet sker. EU:s justitieministrar antog i dag på förslag från Europeiska kommissionen en ny lag som ska säkerställa misstänktas och tilltalades rätt till information i straffrättsliga förfaranden. Enligt ”direktivet om rätt till information i straffrättsliga förfaranden” ska brottsmisstänkta informeras om sina rättigheter på ett språk som de förstår. Åtgärden kommer att säkerställa att alla personer som frihetsberövas i ett EU-land – eller är föremål för en europeisk arresteringsorder – får en skriftlig ”rättighetsinformation” (letter of rights) som förklarar deras grundläggande rättigheter i samband med straffrättsliga förfaranden. Så snart direktivet har trätt i kraft (två år efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket förväntas ske inom några veckor) kommer den nya lagen varje år tillämpas på cirka 8 miljoner straffrättsliga förfaranden i alla de 27 EU-medlemsstaterna. Rätt till sådan information gäller för närvarande bara i en tredjedel av medlemsländerna.

- Rätten till en rättvis rättegång är en av hörnstenarna för våra rättssystem i Europa, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor. - Den nya EU-lagstiftningen kommer att bidra till att värna denna rätt genom att garantera att alla klart och omedelbart informeras om sina rättigheter. Det här är en milstolpe i våra gemensamma insatser för att se till att alla i EU får tillgång till en rättvis rättslig prövning, oavsett var i EU de befinner sig. Jag vill tacka Europaparlamentet och EU:s justitieministrar för att de gett kommissionens förslag sitt stöd. Det bör tjäna som förebild för ett rättigheternas och rättvisans Europa att det var möjligt att så snabbt göra denna rätt till en rättvis rättegång en verklighet för Europas 500 miljoner medborgare.

Bakgrund

Europeiska kommissionen föreslog den nya lagen i juli 2010 (IP/10/989) som ett led i införandet av en rad rättigheter som ska garantera rätten till en rättvis rättegång i hela EU. Det är den andra åtgärden som, på initiativ av Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, utformas för att fastställa gemensamma EU-miniminormer i brottmål. Detta kommer att stärka förtroendet för EU:s område med rättvisa. I oktober 2010 antog Europaparlamentet och rådet det första förslaget, som gav misstänkta rätt till översättning och tolkning (IP/10/1305).

Direktivet kommer att säkerställa att polis och åklagare ger misstänkta information om deras rättigheter. I samband med frihetsberövande kommer myndigheterna att tillhandahålla denna information skriftligen (i form av en rättighetsinformation). Informationen ska vara avfattad på ett enkelt, vardagligt språk. Rättighetsinformationen meddelas automatiskt – oavsett om den frihetsberövade frågar efter den eller ej – och vid behov kommer en översättning att tillhandahållas. EU-länderna har visserligen rätt att själva bestämma de exakta formuleringarna i detta dokument, men kommissionens förslag innehåller en mall som utformats på 22 EU-språk (se bilagan). Det skapar enhetlighet för alla som passerar gränserna och leder till minskade översättningskostnader.

Rättighetsinformationen kommer att innehålla praktiska upplysningar om rättigheter för personer som frihetsberövas inom ramen för ett straffrättsligt förfarande, som till exempel följande:

  • Rätt att tiga.

  • Rätt till advokat.

  • Rätt att bli underrättad om anklagelsen.

  • Rätt till tolkning och översättning på alla språk (för personer som inte förstår det språk som ärendet behandlas på).

  • Rätt att utan dröjsmål ställas inför en domare om de frihetsberövas.

  • Rätt att informera någon annan om arresteringen eller frihetsberövandet.

Rättighetsinformationen kommer att bidra till att undvika felaktiga domar och minska antalet överklaganden.

För närvarande varierar medborgarnas möjligheter att få information om sina rättigheter i straffrättsliga förfaranden, beroende på vilken medlemsstat som berörs. I vissa medlemsstater får misstänkta bara muntlig information om sina processuella rättigheter, medan andra medlemsstater bara lämnar information om den misstänkte/tilltalade själv begär den.

Enligt artikel 82.2 i fördaget om Europeiska unionens funktionssätt kan EU, i syfte att underlätta ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden och förbättra polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet, vidta åtgärder för att stärka EU-medborgarnas rättigheter, som grundar sig på EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Rätten till en rättvis rättegång och rätten till försvar fastställs i artiklarna 47 och 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I juni 2011 föreslog kommissionen en tredje åtgärd, som syftar till att garantera tillgången till en advokat och rätten att kontakta anhöriga (IP/11/689). Förslaget diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet.

För närmare upplysningar:

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europeiska kommissionen – rättigheter för misstänkta och åtalade:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 22991382)

Natasha Bertaud +32 22967456)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar