Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Právo na spravodlivý proces: z návrhu Komisie vzišiel právny predpis, ktorý dáva občanom právo na informácie o trestnom konaní

Luxemburg 27. apríla 2012 – „Máte právo na.... – poučenie o právach sa bude už čoskoro poskytovať zatknutým alebo zadržaným osobám kdekoľvek v Európskej únii. Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ dnes prijali nový právny predpis, ktorý navrhla Európska komisia a ktorý obžalovaným zabezpečuje právo na informácie počas trestného konania. Podľa smernice o práve na informácie o trestnom konaní budú podozriví z trestného činu informovaní o svojich právach v jazyku, ktorému rozumejú. Opatrením sa zabezpečí, že krajiny EÚ poskytnú každej zatknutej osobe alebo osobe, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, tzv. poučenie o právach, v ktorom budú uvedené jej základné práva v trestnom konaní. Až predpis nadobudne účinnosť (dva roky po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ – k uverejneniu dôjde do niekoľkých týždňov), nový predpis sa bude uplatňovať na asi 8 miliónov trestných konaní ročne vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. V súčasnosti sa takéto právo uplatňuje iba v asi jednej tretine členských štátov.

Právo na spravodlivý proces je jedným zo základných pilierov našich justičných systémov v Európe,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Tento nový predpis EÚ pomôže chrániť toto právo, pretože zaistí, aby bol každý jasne a bezodkladne informovaný o svojich právach. Dnešný deň je míľnikom nášho spoločného úsilia, ktoré má Európanom zabezpečiť prístup k spravodlivosti, nech sa nachádzajú kdekoľvek v EÚ. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu a ministrom spravodlivosti členských štátov EÚ za ich podporu návrhu Komisie. Uvedenie tohto práva do životov 500 miliónov občanov Európy predstavuje dobrý precedens v rámci budovania Európy práv a spravodlivosti.“

Súvislosti

Európska komisia navrhla nový predpis v júli 2010 (IP/10/989) ako súčasť súboru práv na spravodlivý proces, ktorý sa má uplatňovať v EÚ. Je druhým opatrením, ktoré iniciovala komisárka EÚ pre spravodlivosť Redingová, a jeho úlohou je ustanoviť spoločné minimálne normy pre trestnoprávne prípady v EÚ. Posilní sa tak dôvera v priestor spravodlivosti EÚ. Prvý návrh, ktorý podozrivým osobám zaručuje právo na preklad a tlmočenie (IP/10/1305), bol Európskym parlamentom a Radou schválený v októbri 2010.

Smernica zabezpečí, aby polícia a prokuratúra informovali podozrivé osoby o ich právach. Po zatknutí orgány dotknutej osobe poskytnú tieto informácie v písomnej podobe prostredníctvom tzv. poučenia o právach, ktoré bude napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Poučenie sa podozrivým osobám odovzdá pri zatknutí vo všetkých prípadoch – bez ohľadu na to, či o to požiadajú – a v prípade potreby sa poskytne jeho preklad. Členské štáty EÚ si samy môžu zvoliť presné znenie poučenia, Komisia však navrhla jeho vzorové znenie v 22 úradných jazykoch EÚ (pozri prílohu). Zabezpečí sa tým konzistentnosť pre osoby prekračujúce hranice a znížia sa tak náklady na preklady.

Poučenie o právach bude obsahovať praktické podrobnosti o právach zatknutých alebo zadržaných osôb, ako je právo:

  • odoprieť výpoveď,

  • na právneho zástupcu,

  • byť informovaný o obvineniach,

  • na tlmočenie a preklad do ktoréhokoľvek jazyka pre tých, ktorí nerozumejú jazyku, v ktorom prebieha konanie,

  • byť po zatknutí bezodkladne predvedený pred súd,

  • informovať inú osobu o zatknutí alebo zadržaní.

Poučenie o právach pomôže predchádzať justičným omylom a znížiť počet odvolaní.

V súčasnosti nemajú všetci občania v EÚ rovnakú možnosť byť riadne informovaní o svojich právach, ak sú zatknutí alebo čelia obvineniu zo spáchania trestného činu. V niektorých členských štátoch je podozrivý o svojich procesných právach poučený len ústne, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie až na požiadanie.

Na základe článku 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach môže EÚ v súlade s Chartou základných práv prijať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ.

Právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu sú stanovené v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Komisia v júni 2011 predložila tretie opatrenie, ktoré zaručuje prístup k právnemu zástupcovi a informovanie príbuzných (IP/11/689). O návrhu v súčasnosti rokuje Európsky parlament a Rada.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európska komisia – práva podozrivých a obvinených osôb:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar