Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Tiesības uz taisnīgu tiesu – Eiropas Komisijas priekšlikums par indivīdu tiesībām uz informāciju kriminālprocesā kļūs par likumu

Luksemburga, 2012. gada 27. aprīlis – "Jums ir tiesības uz … - Paziņojumu par tiesībām". Drīz tas kļūs par realitāti ikvienam, kas ir aizturēts vai apcietināts jebkurā vietā Eiropas Savienībā. ES tieslietu ministri šodien pieņēma jaunu tiesību aktu, ko Eiropas Komisija ierosināja, lai nodrošinātu aizdomās turēto un apsūdzēto tiesības uz informāciju kriminālprocesā. Saskaņā ar "Direktīvu par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā" personas, kuras tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, informēs par viņu tiesībām valodā, ko viņi saprot. Šis tiesību akts nodrošinās, ka ES valstis katrai aizturētai personai (vai personai, par kuru izdots Eiropas apcietināšanas orderis) izsniegs Paziņojumu par tiesībām, kurā uzskaitītas pamattiesības kriminālprocesa laikā. Pēc spēkā stāšanās (divus gadus pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, kas ir paredzēta tuvākajās nedēļās) jaunais tiesību akts būs piemērojams aptuveni 8 miljonu kriminālprocesu ietvaros katru gadu visās 27 ES dalībvalstīs. Pašlaik šādas tiesības pastāv tikai aptuveni vienā trešdaļā dalībvalstu.

"Tiesības uz taisnīgu tiesu ir viens no galvenajiem Eiropas tiesu sistēmas pīlāriem," teica priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Šis jaunais ES tiesību akts palīdzēs aizsargāt šīs tiesības, nodrošinot, ka ikviens ir skaidri un precīzi informēts par savām tiesībām. Šī diena ir īpaši nozīmīga mūsu kopīgajiem centieniem nodrošināt tiesu pieejamību Eiropas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas ES. Es vēlos pateikties Eiropas Parlamentam un ES tieslietu ministriem par viņu atbalstu Komisijas priekšlikumam. Tas ir labs tiesību un tiesiskuma Eiropas piemērs, ka mēs tik ātri spējām pārvērst tiesības uz taisnīgu tiesu realitātē 500 miljoniem Eiropas pilsoņu."

Priekšvēsture

Eiropas Komisija ierosināja jauno tiesību aktu 2010. gada jūlijā (IP/10/989) kā daļu no taisnīgas tiesas nodrošināšanas pasākumiem, kas piemērojami visā ES. Tas ir otrais pasākums, ko ierosinājusi ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga, un tā mērķis ir veidot vienotus ES minimuma standartus krimināllietās. Tas uzlabos ticību ES tiesiskuma telpai. Eiropas Parlaments un Padome apstiprināja pirmo priekšlikumu, ar ko aizdomās turētajiem tika paredzētas tiesības uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (IP/10/1305) 2010. gada oktobrī.

Direktīva nodrošinās, ka policija un prokurori sniedz aizdomās turētajiem informāciju par viņu tiesībām. Tūlīt pēc aizturēšanas iestādes šo informācija sniegs rakstveidā ar paziņojumu par tiesībām, kas sagatavots vienkāršā ikdienas valodā. Tas vienmēr tiks sniegts aizdomās turētajam aizturēšanas vai apcietināšanas brīdī neatkarīgi no tā, vai viņš to pieprasa, un vajadzības gadījumā tiks tulkots. ES valstis var brīvi izvēlēties precīzu šā paziņojuma formulējumu, taču Komisija ir ierosinājusi arī paraugu 22 ES valodās (sk. pielikumu). Tas nodrošinās teksta saskaņotību tiem, kuri šķērso robežas, un ļaus samazināt tulkošanas izmaksas.

Paziņojumā par tiesībām būs ietverta praktiska informācija par aizturētās vai apcietinātās personas tiesībām, piemēram:

  • neatbildēt uz jautājumiem;

  • uz advokātu,

  • uz informāciju par apsūdzību;

  • uz mutisko un rakstisko tulkojumu jebkurā valodā, ja persona nesaprot procesa valodu;

  • tikt nogādātam tiesas priekšā tūlīt pēc aizturēšanas;

  • informēt kādu citu personu par aizturēšanu vai apcietināšanu.

Paziņojums par tiesībām palīdzēs izvairīties no tiesas kļūdām un samazinās pārsūdzību skaitu.

Pašlaik ES dažādi tiek īstenotas iedzīvotāju tiesības saņemt pienācīgu informāciju par savām tiesībām aizturēšanas un kriminālapsūdzības gadījumā. Dažās dalībvalstīs aizdomās turētie saņem vienīgi mutisku informāciju par viņu procesuālajām tiesībām, savukārt citās rakstisku informāciju sniedz tikai pēc pieprasījuma.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 2. punktu ar mērķi veicināt tiesu nolēmumu savstarpēju atzīšanu un uzlabot policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, ES var pieņemt pasākumus, lai stiprinātu ES pilsoņu tiesības saskaņā ar ES Pamattiesību hartu.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā.

Komisija 2011. gada jūnijā iesniedza trešā pasākuma priekšlikumu, ar ko garantē piekļuvi advokātam un tiesības sazināties ar radiniekiem (IP/11/689). Priekšlikumu pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un Padome.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisija – aizdomās turēto un apsūdzēto tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Kontaktinformācija:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar