Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uudella direktiivillä turvataan kansalaisten oikeus saada tietoja rikosoikeudellisissa menettelyissä

Luxemburg 27. huhtikuuta 2012 – Kaikille Euroopan unionin alueella pidätetyille tai vangituille on piakkoin annettava heidän oikeuksiaan koskeva ilmoitus. EU-maiden oikeusministerit ovat tänään hyväksyneet Euroopan komission ehdottaman direktiivin, jolla varmistetaan vastaajien oikeus saada tietoja rikosoikeudellisten menettelyjen aikana. Tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan direktiivin mukaan rikoksista epäillyille on annettava tietoa heidän oikeuksistaan kielellä, jota he ymmärtävät. Näin varmistetaan, että pidätetyille tai henkilöille, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, annetaan kaikissa jäsenvaltioissa oikeuksia koskeva ilmoitus, jossa luetellaan heidän perusoikeutensa rikosoikeudellisen menettelyn aikana. Direktiivi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä lähiviikkoina, ja se tulee voimaan kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta. Sen jälkeen direktiiviä sovelletaan vuosittain noin 8 miljoonaan rikosoikeudelliseen menettelyyn kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Tällä hetkellä tiedonsaantioikeus on voimassa vain noin joka kolmannessa jäsenvaltiossa.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on yksi eurooppalaisten oikeusjärjestelmien peruspilareista”, toteaa EU:n oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hänen mukaansa uudella säädöksellä turvataan tämä oikeus varmistamalla, että kaikille epäillyille ilmoitetaan selkeästi ja nopeasti heidän oikeuksistaan. Reding toteaa, että säädös on merkittävä saavutus EU:n pyrkimyksissä varmistaa eurooppalaisten oikeussuoja riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he oleskelevat. Hän kiittää Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioiden oikeusministereitä komission ehdotuksen tukemisesta. Tämän oikeuden toteutuminen 500 miljoonan EU-kansalaisen kohdalla näin nopeasti on hyvä alku oikeuksiin ja oikeudenkäyttöön perustuvan Euroopan luomiselle”, Reding sanoo.

Tausta

Euroopan komissio teki heinäkuussa 2010 säädösehdotuksen (IP/10/989) osana säädöspakettia, joka koskee kaikkialla EU:ssa sovellettavaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ehdotus on toinen komissaari Redingin käynnistämistä toimenpiteistä, joilla luodaan yhteisiä EU:n normeja rikosoikeudenkäyntejä varten. Ehdotus lisää merkittävällä tavalla luottamusta EU:n oikeusalueeseen. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät lokakuussa 2010 ensimmäisen ehdotuksen, joka koski epäiltyjen oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin (IP/10/1305).

Direktiivillä varmistetaan, että poliisi ja syyttäjät antavat epäillyille tietoja heidän oikeuksistaan. Pidätetylle on annettava nämä tiedot kirjallisesti oikeuksia koskevassa ilmoituksessa, jonka on oltava helppolukuinen. Ilmoitus on annettava kaikille epäillyille pidätyksen yhteydessä riippumatta siitä, pyytävätkö nämä sitä vai eivät, ja tarvittaessa se on annettava heille käännettynä kielelle, jota he ymmärtävät. Jäsenvaltiot voivat muotoilla ilmoituksen itse, mutta komissio on myös laatinut sitä varten mallin 22:lla EU:n virallisella kielellä (ks. liite). Tämä vähentää käännöskustannuksia ja takaa, että eri maissa annettavat tiedot ovat keskenään yhdenmukaiset.

Oikeuksia koskevassa ilmoituksessa annetaan käytännön tietoja esimerkiksi seuraavista pidätettyjen tai vangittujen oikeuksista:

  • oikeus vaieta,

  • oikeus asianajajaan,

  • oikeus saada tietää syytteen sisältö,

  • oikeus tulkkauksiin ja käännöksiin millä tahansa kielellä, jos henkilö ei osaa oikeudenkäynnin kieltä,

  • oikeus asian käsittelyyn oikeudessa viipymättä,

  • oikeus ilmoittaa toiselle henkilölle pidätyksestä tai vangitsemisesta.

Oikeuksia koskeva ilmoitus auttaa vähentämään oikeudellisia virheitä ja niistä aiheutuvia muutoksenhakuja.

Kansalaisten mahdollisuudet saada asianmukaisesti tietoja oikeuksistaan pidätyksen ja rikossyytteen yhteydessä vaihtelevat nykyään EU:n jäsenvaltiosta toiseen. Joissain jäsenvaltioissa syytetyille kerrotaan heidän menettelyllisistä oikeuksistaan vain suullisesti, toisissa taas kirjallinen ilmoitus annetaan vain pyynnöstä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan nojalla EU voi hyväksyä toimenpiteitä EU:n kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti helpottaakseen oikeuden päätösten vastavuoroista tunnustamista ja parantaakseen rikosasioissa tehtävää oikeudellista ja poliisiyhteistyötä.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja puolustukseen vahvistetaan perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa.

Komissio ehdotti kesäkuussa 2011 kolmatta toimenpidettä, jolla pyritään turvaamaan oikeus asianajajaan ja oikeus pitää yhteyttä läheisiin (IP/11/689). Kyseistä ehdotusta käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Lisätietoja

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopan komissio – epäiltyjen ja syytettyjen oikeudet:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32-2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar