Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU PL SK BG

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Commissie verzoekt Hof om financiële sancties voor vier lidstaten en spoort België aan om de EU-afvalstoffenwetgeving na te leven

Brussel, 26 april 2012 – De Europese Commissie verwijst Bulgarije, Hongarije, Polen en Slowakije naar het Europese Hof van Justitie omdat zij de EU-kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen niet binnen de vereiste termijn van december 2010 in nationaal recht hebben omgezet. Op voordracht van Commissaris voor Milieu Janez Potočnik, verzoekt de Europese Commissie het Hof om de vier betrokken landen dwangsommen op te leggen.

Daarnaast ontvangt België een extra met redenen omkleed advies omdat het de Commissie niet op de hoogte heeft gesteld van de omzetting van dezelfde richtlijn. Indien België de nodige wetgeving niet binnen de twee maanden vaststelt en meedeelt, kan de Commissie de zaak ook aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie en om financiële sancties verzoeken.

De gevraagde dwangsommen zijn de volgende:

  • Bulgarije: € 15 220 per dag

  • Hongarije: € 27 316 per dag

  • Polen: € 67 314 per dag

  • Slowakije: € 17 136 per dag

Als een lidstaat EU-wetgeving niet binnen de vereiste termijn in nationale wetgeving omzet, kan de Commissie bij de eerste verwijzing naar het Hof vragen om geldelijke sancties op te leggen. Zij hoeft zich dan niet opnieuw tot het Hof te wenden voor een tweede arrest.

De sancties worden bepaald op grond van de ernst en de duur van de inbreuken. Ze bestaan uit dagelijkse dwangsommen die betaald dienen te worden vanaf de dag van de rechterlijke uitspraak – ervan uitgaande dat de landen nog steeds in gebreke blijven – tot de richtlijn is omgezet.

De Commissie heeft op 27 januari 2011 aanmaningsbrieven verzonden naar de betrokken lidstaten. Met redenen omklede adviezen zijn verstuurd aan België op 30 september 2011, aan Hongarije en Slowakije op 20 mei 2011 en aan Bulgarije en Polen op 16 juni 2011.

Achtergrond

In de EU wordt jaarlijks drie miljard ton afval geproduceerd en die hoeveelheid neemt voortdurend toe. Dit heeft schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en veroorzaakt aanzienlijke milieuproblemen.

Met de EU-kaderrichtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen wordt beoogd economische groei los te koppelen van afvalproductie en een wettelijk kader voor afvalverwerking in de EU scheppen, met inbegrip van streefdoelen. De richtlijn bevat beginselen inzake afvalstoffenbeheer zoals “de vervuiler betaalt” en voorziet in een bindende hiërarchie voor het beheer van afvalstoffen. De lidstaten dienen prioriteiten te stellen: eerst preventie, gevolgd door hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing, met verwijdering als minst aanbevolen optie.

Een betere behandeling van afvalstoffen betekent een aanzienlijk economisch potentieel: de toepassing van de huidige wetgeving zal leiden tot minder kosten en meer banen in de afvalsector (zie IP/12/18).

In januari 2011 heeft de Commissie tegen 23 lidstaten inbreukprocedures ingeleid wegens niet-naleving van de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen. Van de oorspronkelijke 23 zaken zijn er momenteel nog slechts 6 aanhangig: zie IP/11/595, IP/11/724, IP/11/1103 en IP/11/1268. Het betreft de reeds vermelde lidstaten, alsook Duitsland, dat een met redenen omkleed advies ontving op 26 januari 2012 (zie IP/12/71).

Nadere informatie:

EU-Kaderrichtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

Voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_nl.htm

MEMO/12/279

Zie ook:

Meer informatie over het afvalstoffenbeleid van de EU:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Contacts:

Joe Hennon (+32 2 2953593)

Monica Westeren (+32 2 2991830)


Side Bar