Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL HU PL SK

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: Комисията иска от Съда да наложи финансови санкции на четири държави членки и настоява Белгия да спазва европейското законодателство за отпадъците

Брюксел, 26 април 2012 г. – Европейската комисия подава иск срещу България, Унгария, Полша и Словакия в Съда на ЕС, тъй като тези държави не са спазили срока декември 2010 г. за транспониране на Рамковата директива за отпадъците в национално законодателство. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Европейската комисия иска от Съда да наложи финансови санкции на въпросните четири държави.

Същевременно на Белгия се изпраща допълнително мотивирано становище, тъй като тя не е уведомила Комисията за транспонирането на посочената директива. Ако Белгия не приеме необходимото законодателство и не уведоми Комисията за него в срок от два месеца, Комисията може да отнесе и този случай до Съда на ЕС и да поиска финансови санкции.

Искат се следните финансови санкции:

България: 15 220 EUR на ден

Унгария: 27 316 EUR на ден

Полша: 67 314 EUR на ден

Словакия: 17 136 EUR на ден

Ако държавите членки не изпълнят задължението си да транспонират законодателството на ЕС в национално законодателство в рамките на поставения срок, Комисията може да поиска от Съда да наложи финансови санкции още при първото сезиране, без да е необходимо второ решение.

При определяне на размера на санкциите се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушенията. Те се състоят от дневни санкционни плащания, които се изплащат от датата на решението — при условие че нарушението продължава — до деня, в който транспонирането бъде завършено.

На 27 януари 2011 г. Комисията беше изпратила официални уведомителни писма на съответните държави членки. Мотивирани становища бяха изпратени на Белгия на 30 септември 2011 г., на Унгария и Словакия — на 20 май 2011 г. и на България и Полша — на 16 юни 2011 г.

Контекст

Количеството на отпадъците в ЕС нараства непрекъснато, като всяка година се генерират 3 милиарда тона от тях и по този начин се оказва вредно въздействие върху здравето на хората и се създават сериозни проблеми за околната среда.

Целта на Рамковата директива 2008/98/ЕО относно отпадъците е да се отдели икономическия растеж от генерирането на отпадъци; с нея е създадена правна рамка и са поставени съответните цели за третирането на отпадъците в ЕС . С нея се въвеждат принципи за управление на отпадъците, като например принципът „замърсителят плаща“, и се установява обвързваща йерархия за това управление. Държавите членки трябва да дадат приоритет на предотвратяването, следвано от повторната употреба, рециклирането и другите форми на оползотворяване, а обезвреждането се избира само в краен случай.

По-доброто третиране на отпадъци има значителен икономически потенциал: Прилагането на действащото законодателство ще намали разходите и ще създаде повече работни места в сектора на отпадъците (вж. IP/12/18).

През януари 2011 г. Комисията откри процедури за нарушение срещу 23 държави членки поради непривеждане на националните им законодателства в съответствие с рамковата директива за отпадъците. От първоначалните 23 случая понастоящем само 6 още не са приключени: Вж. IP/11/595, IP/11/724, IP/11/1103 и IP/11/1268. Освен гореспоменатите държави членки те включват и Германия, на която е изпратено мотивирано становище на 26 януари 2012 г. (вж. IP/12/71).

За повече информация:

Рамкова директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

Актуални статистически данни за всички видове нарушения:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_bg.htm

Виж също:

Повече подробности за политиката на ЕС за отпадъците:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

MEMO/12/279

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar