Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Pomoc państwa: Komisja zbada pomoc państwa na rzecz nabywców majątku polskich stoczni

Bruksela, dnia 25 stycznia 2012 r. – Komisja Europejska wszczęła formalne postępowania w sprawie wsparcia ze środków publicznych dwóch nabywców majątku likwidowanej stoczni w Gdyni. Ewentualna pomoc przyznana nabywcom zostanie zbadana w świetle unijnych zasad pomocy państwa.

Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę konkurencji, stwierdził: „Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że nabywcy majątku stoczni pragną kontynuować w Gdyni działalność w zakresie budownictwa okrętowego. Niemniej jednak w sposób wyraźny określiliśmy, że niedopuszczalna jest nowa pomoc ze strony państwa. Wszczynamy formalne postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy określeni kupujący otrzymali pomoc ze środków publicznych na warunkach korzystniejszych niż warunki rynkowe. Zarówno Polska, jak i inne zainteresowane podmioty będą miały możliwość przedstawienia swoich uwag i zweryfikowania stanu rzeczy wspólnie z Komisją Europejską”.

W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska ustaliła, że pomoc państwa przyznana spółce Stocznia Gdynia S.A. (dalej: stocznia w Gdyni), której większościowym akcjonariuszem był skarb państwa, stanowiła naruszenie unijnych zasad pomocy państwa i podlega zwrotowi. Władze polskie zobowiązały się do sprzedaży majątku stoczni w Gdyni w drodze otwartych, przejrzystych, niedyskryminujących i bezwarunkowych przetargów, a następnie do jej likwidacji. Komisja jasno zaznaczyła, że państwo nie może przyznać dodatkowej pomocy i że majątek należy sprzedać na warunkach rynkowych (zob. IP/08/1642).

Nowo wszczęte postępowania wyjaśniające dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) na rzecz dwóch polskich stoczni, które kupiły majątek stoczni w Gdyni. Po zakończeniu drugiej tury przetargu Stocznia Remontowa Nauta S.A. („Nauta”) zakupiła trzy pakiety aktywów stoczni w Gdyni. W celu umożliwienia sfinansowania transakcji kupna przez Nautę, ARP nabyła obligacje wyemitowane przez tę spółkę. Spółka Nauta powinna spłacić obligacje objęte przez ARP z wpływów uzyskanych ze sprzedaży użytkowanych przez nią terenów. Nie sprzedała ich jednak jak dotąd, w związku z czym nie może spłacić obligacji objętych przez ARP. Komisja uważa, że w tym przypadku może być mowa o dwóch środkach pomocy na rzecz spółki Nauta: pierwszy z nich polega na pomocy udzielonej przez ARP w związku z obligacjami wyemitowanymi przez Nautę, drugi zaś dotyczy przedłużenia okresu spłacenia zobowiązań z tytułu owych obligacji. ARP udzieliła również pożyczki spółce CRIST S.A., finansując tym samym zakup suchego doku w ramach trzeciej tury przetargu.

Komisja ma wątpliwości, czy inwestor rynkowy zapewniłby środki finansowe spółkom Nauta i CRIST na takich samych warunkach jak te, na jakich zagwarantowała je ARP. W związku z tym wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, co umożliwi Polsce oraz innym zainteresowanym podmiotom przedstawienie uwag i wyjaśnienie wszelkich kwestii.

Kontekst

Jawna wersja dzisiejszej decyzji zostanie udostępniona w rejestrze pomocy państwa (State Aid Register) umieszczonym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod numerem sprawy SA.33113 i SA 33114, po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. W cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa(State aid Weekly e-News) zamieszczany jest wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa publikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym.

Kontakt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar