Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Rynek wewnętrzny: Komisja podejmuje działania w celu wdrożenia unijnych przepisów w obszarze pieniądza elektronicznego

Bruksela, 26 kwietnia 2012 r. – Komisja zwróciła się do Belgii, Hiszpanii, Francji, Cypru, Polski i Portugalii o zgłoszenie jej w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy podejmowanych przez te państwa środków mających na celu dostosowanie ich krajowego prawa do ostatniej dyrektywy w sprawie e-pieniądza. Celem dyrektywy jest ułatwienie zainteresowanym podmiotom wchodzenia na rynek oraz podejmowania i prowadzenia działalności polegającej na emisji pieniądza elektronicznego. Przepisy te, w tym ich aspekt ostrożnościowy, zostały dostosowane do specyfiki działalności związanej z pieniądzem elektronicznym i rynków pieniądza elektronicznego (2009/110/EC).

Pieniądz elektroniczny stanowi cyfrowy odpowiednik gotówki, który przechowywany jest w urządzeniu elektronicznym lub na zdalnie dostępnym serwerze. Popularnym rodzajem pieniądza elektronicznego jest „elektroniczna portmonetka” pozwalająca użytkownikom na przechowywanie na kartach płatniczych lub innych kartach elektronicznych względnie niskich kwot na potrzeby realizacji płatności opiewających na małe kwoty. E-pieniądz może być jednak również przechowywany w telefonach komórkowych (i przy ich pomocy wykorzystywany) lub deponowany na rachunkach płatniczych w internecie.

Termin wdrożenia omawianych przepisów upłynął 30 kwietnia 2011 r. Swoje wezwanie do wymienionych państw Komisja wystosowała w formie uzasadnionej opinii. Jeżeli władze krajowe nie dokonają zgłoszenia wymaganych środków wykonawczych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zwrócić się do niego o nałożenie kar finansowych.

Jaki jest cel przedmiotowych przepisów UE?

Celem dyrektywy jest ustanowienie na szczeblu UE przepisów mających na celu:

  • umożliwienie opracowywania nowych, innowacyjnych i bezpiecznych usług w zakresie pieniądza elektronicznego,

  • zapewnienie dostępu do rynku nowym spółkom,

  • wspieranie rzeczywistej i skutecznej konkurencji między wszystkimi uczestnikami rynku.

Rozwiązania te powinny przynieść korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom oraz całej europejskiej gospodarce.

W dyrektywie skupiono się na unowocześnieniu unijnych przepisów regulujących pieniądz elektroniczny, a zwłaszcza na wprowadzeniu systemu ostrożnościowego dla instytucji pieniądza elektronicznego, zgodnie z wymogami, którym podlegają instytucje płatnicze, na podstawie dyrektywy o usługach płatniczych (2007/64/EC).

W jaki sposób państwa członkowskie uchybiają swoim obowiązkom?

Chociaż większość państw członkowskich w pełni wdrożyła przedmiotową dyrektywę, to sześć spośród nich – Belgia, Hiszpania, Francja, Cypr, Polska i Portugalia – nie wdrożyło jeszcze niektórych jej przepisów, a proces transpozycji dyrektywy przebiega bardzo powoli.

W jaki sposób zaistniała sytuacja szkodzi przedsiębiorstwom?

Dopóki dyrektywa nie zostanie w pełni wdrożona we wszystkich państwach członkowskich, przedsiębiorstwa nie będą mogły czerpać korzyści z funkcjonowania przejrzystych ram prawnych służących wzmocnieniu rynku wewnętrznego, zapewniających jednocześnie odpowiedni poziomo nadzoru ostrożnościowego.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonych przeciwko poszczególnym państwom członkowskim można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

Dalsze informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajdują się w dokumencie MEMO/12/279

Kontakt :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar