Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT EL PL

Europese Commissie — Persbericht

Interne markt: Commissie grijpt in om tenuitvoerlegging van EU-voorschriften inzake elektronisch geld te waarborgen

Brussel, 26 april 2012 – Aan België, Spanje, Frankrijk, Cyprus, Polen en Portugal is gevraagd de Europese Commissie binnen de komende twee maanden in kennis te stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om hun nationale wetgeving aan de meest recente richtlijn betreffende e-geld aan te passen. Met de richtlijn wordt beoogd zowel de markttoegang als de toegang tot en het verrichten van de bedrijfsmatige uitgifte van elektronisch geld te vergemakkelijken. Deze voorschriften en de prudentiële dimensie ervan zijn op de specifieke kenmerken van e-geldactiviteiten en ‑markten toegesneden (2009/110/EG).

Elektronisch geld is een digitaal equivalent van contant geld dat is opgeslagen op een elektronische drager of op afstand op een server. Eén van de meest gebruikelijke soorten e-geld is de "elektronische portemonnee", waarbij gebruikers vrij geringe geldbedragen op hun betaalkaart of op een andere chipkaart opslaan voor het doen van kleine betalingen. E-geld kan echter ook worden opgeslagen op (en gebruikt via) mobiele telefoons of een betaalrekening op internet.

De voorschriften in kwestie moesten uiterlijk op 30 april 2011 in nationaal recht zijn omgezet. Het verzoek van de Commissie heeft de vorm van een met redenen omkleed advies. Als de nationale autoriteiten de vereiste uitvoeringsmaatregelen niet binnen twee maanden meedelen, kan de Commissie de lidstaten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dagen en kan zij het Hof verzoeken geldboeten op te leggen.

Wat is het doel van de betrokken EU-voorschriften?

Met de richtlijn wordt op Europees niveau het volgende beoogd:

  • de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve en veilige e-gelddiensten mogelijk maken;

  • nieuwe ondernemingen markttoegang bieden;

  • echte en effectieve concurrentie tussen alle marktdeelnemers bevorderen.

Dit alles moet consumenten, ondernemingen en de Europese economie als geheel ten goede komen.

In de richtlijn staat de modernisering van de EU-voorschriften betreffende elektronisch geld centraal, en meer in het bijzonder het gelijktrekken van de op instellingen voor elektronisch geld toepasselijke prudentiële regeling met de voor betalingsinstellingen geldende vereisten die zijn vastgelegd in de richtlijn betalingsdiensten (2007/64/EG).

In hoeverre blijven de lidstaten in gebreke?

Het merendeel van de lidstaten heeft de richtlijn volledig ten uitvoer gelegd, maar in de zes lidstaten in kwestie – België, Spanje, Frankrijk, Cyprus, Polen en Portugal – moeten sommige bepalingen van de richtlijn nog worden geïmplementeerd en verloopt het omzettingsproces zeer langzaam.

Wat zijn de negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven?

Indien de richtlijn niet in alle lidstaten volledig ten uitvoer wordt gelegd, is het bedrijfsleven niet in staat de vruchten te plukken van een duidelijk rechtskader dat erop gericht is de interne markt te versterken en tegelijkertijd een adequaat prudentieel toezicht te garanderen.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

Voor het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen alle lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Voor nadere informatie over inbreukprocedures, zie MEMO/12/279

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar