Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bezpieczeństwo jądrowe: przepisy greckie, polskie i portugalskie są niezgodne z prawem UE

Bruksela, dnia 26 kwietnia 2012 r. - Bezpieczeństwo jądrowe ma zasadnicze znaczenie dla obywateli UE i stanowi kluczową kwestię dla unijnych prawodawców. Dyrektywa UE w sprawie bezpieczeństwa jądrowego (2009/71/Euratom) określa kompleksowe i prawnie wiążące zasady zapewniające bezpieczeństwo wszystkich instalacji jądrowych w całej UE. W kontekście przeprowadzanych kontroli wszystkich elektrowni jądrowych ważne jest, aby dyrektywa ta została odpowiednio wdrożona we wszystkich państwach członkowskich. Wzmocni to ogólnie system bezpieczeństwa jądrowego UE oraz zagwarantuje ochronę pracowników obiektów jądrowych i całego społeczeństwa, a także środowiska naturalnego przed ryzykiem skażenia promieniotwórczego.

Dyrektywa miała zostać wdrożona przez państwa członkowskie do dnia 22 lipca 2011 r. Grecja, Polska i Portugalia nie poinformowały jednak jeszcze Komisji Europejskiej o pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu tym państwom uzasadnionej opinii. Wspomniane trzy państwa członkowskie będą mieć dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie wypełnią one swoich zobowiązań prawnych, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wnioskować o zastosowanie kar finansowych.

Kontekst

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa jądrowego ustanawia kompleksowe i prawnie wiążące ramy w zakresie bezpieczeństwa cywilnych obiektów jądrowych, takich jak elektrownie jądrowe, reaktory badawcze lub centra przechowywania wypalonego paliwa. Określono w niej podstawowe zasady i obowiązki, które mają zapewnić i poprawę bezpieczeństwa jądrowego w UE.

Pierwotna odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na posiadaczach zezwoleń. Państwa członkowskie muszą ustanowić krajowe ramy dotyczące podziału obowiązków i koordynacji między organami państwa. Dyrektywa zwiększa rolę i niezależność krajowych organów regulacyjnych. Ponadto państwa członkowskie są zobowiązane do promowania wysokiego poziomu przejrzystości działań regulacyjnych i do zapewnienia regularnej, niezależnej oceny bezpieczeństwa wszystkich obiektów jądrowych na ich terytorium.

Bezpieczeństwo jądrowe w UE opiera się na wymogach głównych instrumentów międzynarodowych, a mianowicie Konwencji bezpieczeństwa jądrowego oraz podstawach bezpieczeństwa ustanowionych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa jądrowego powoduje, że wymogi te są prawnie wiążące dla wszystkich państw UE.

Więcej informacji

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Krótkie informacje na temat etapów postępowania w sprawie naruszenia przepisów dostępne są pod adresem: here.

Aktualne dane na temat naruszeń przepisów UE można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Aby uzyskać więcej informacji postępowań w sprawie naruszenia przepisów prawa UE, zob.: MEMO/12/279

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar