Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI ET

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den inre energimarknaden: Den nationella lagstiftningen i fem medlemsstater överensstämmer fortfarande inte helt med EU-bestämmelserna

Bryssel den 26 april 2012 – För att EU-ekonomin som helhet ska vara konkurrenskraftig är det viktig att öppna upp energimarknaderna för konkurrens. En effektiv, sammanhängande och öppen europeisk inre energimarknad kommer också att ge konsumenterna en valmöjlighet när det gäller olika gas- och elleverantörer och göra marknaden tillgänglig för alla leverantörer.

El- och gasdirektiven i det tredje energipaketet skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 3 mars 2011. Till dags dato har Finland, Sverige och Förenade kungariket inte informerat kommissionen om de nödvändiga införlivandeåtgärderna för att införliva de två direktiven fullt ut och Österrike och Estland har inte gjort det i fråga om eldirektivet.

Följaktligen överlämnade kommissionen i dag åtta motiverade yttranden till dessa fem medlemsstater för att förmå dem att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Medlemsstaterna har nu två månader på sig att svara. Om de inte följer lagstiftningen kan kommissionen hänskjuta ärendena till Europeiska unionens domstol.

Denna åtgärd kompletterar de motiverade yttranden som överlämnade till åtta medlemsstater i februari 2012, som vid den tidpunkten inte hade anmält några genomförandebestämmelser till kommissionen.

Samtidigt håller kommissionen fortfarande på att analysera de åtgärder som anmälts av övriga medlemsstater som endast delvis har införlivat direktiven, och kommer att besluta om ytterligare åtgärder inom kort.

Bakgrund

I februari 2011 fastställde EU:s stats- och regeringschefer behovet av att fullborda den inre energimarknaden senast 2014. För att lyckas med detta krävs ett fullständigt införlivande av EU-lagstiftningen om den inre marknaden för gas och el i nationell lagstiftning inom de fastställda tidsfristerna. Det tredje energipaketet omfattar viktiga bestämmelser för väl fungerande energimarknader, bl.a. nya bestämmelser om åtskillnad av näten, regler för att skärpa de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter och oberoende ställning och regler för att skapa bättre fungerande detaljhandelsmarknader till förmån för konsumenterna.

De berörda direktiven i det tredje energipaketet är följande:

  • Direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (2009/73/EG)

  • Direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el (2009/72/EG)

Detta överträdelseförfarande avser fall där en del medlemsstater inte har anmält införlivandet av det tredje energipaketet och där bestämmelserna endast delvis har införlivats.

För uppgifter om de motiverade yttranden som överlämnades i februari 2012 se IP/12/181.

Mer information

Mer information om el-direktivet (2009/72/EG), och gasdirektivet (2009/73/EG) finns här:

Kommissionens webbplats om den inre energimarknaden:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/12/279

Contacts :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar