Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV ET

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Energian sisämarkkinat: Viiden jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö on yhä ristiriidassa EU:n säädösten kanssa

Bryssel 26. huhtikuuta 2012 – Energiamarkkinoiden avaaminen kilpailulle on keskeisen tärkeätä EU:n talouden yleiselle kilpailukyvylle. Tehokkaat, yhdistetyt ja avoimet eurooppalaiset energian sisämarkkinat myös tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden valita eri maakaasun- ja sähkötoimittajien välillä ja varmistavat kaikille toimittajille pääsyn markkinoille.

Jäsenvaltioiden oli saatettava kolmannen energiapaketin sähkö- ja maakaasudirektiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään 3. maaliskuuta 2011 mennessä. Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole tähän mennessä ilmoittaneet komissiolle kaikista tarvittavista toimenpiteistä, joilla nämä kaksi direktiiviä saatetaan kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Itävalta ja Viro eivät ole tehneet ilmoitusta sähködirektiivin osalta.

Tästä syystä komissio lähetti tänään kahdeksan perusteltua lausuntoa näille viidelle jäsenvaltiolle kehottaakseen niitä noudattamaan lainmukaista velvoitettaan. Jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos ne eivät noudata velvoitettaan, komissio voi toimittaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tämä toimenpide täydentää kahdeksalle jäsenvaltiolle helmikuussa 2012 lähetettyjä perusteltuja lausuntoja. Nämä jäsenvaltiot eivät tuolloin olleet ilmoittaneet komissiolle täytäntöönpanotoimistaan.

Samalla komissio tarkastelee yhä toimenpiteitä, joista se on saanut ilmoituksen muilta jäsenvaltioilta, jotka ovat vasta osittain saattaneet direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio päättää jatkotoimista lähikuukausien aikana.

Taustatietoa

EU:n jäsenvaltioiden johtajat ilmoittivat helmikuussa 2011, että energian sisämarkkinat on toteutettava vuoteen 2014 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on erittäin tärkeätä, että maakaasun ja sähkön sisämarkkinoita koskevat EU:n säädökset saatetaan osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä. Kolmas energiapaketti sisältää keskeisiä energiamarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevia säännöksiä, muun muassa uusia sääntöjä, jotka koskevat verkostojen eriyttämistä, sääntöjä, joilla vahvistetaan kansallisten sääntelyelinten itsenäisyyttä ja toimivaltaa sekä sääntöjä, joilla parannetaan vähittäismyyntimarkkinoiden toimintaa kuluttajien eduksi.

Kyseiset kolmanteen energiapakettiin sisältyvät direktiivit ovat seuraavat:

  • maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi (2009/73/EY)

  • sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu direktiivi (2009/72/EY)

Tämä rikkomusmenettely käsittelee kolmannen energiapaketin täytäntöönpanotoimiin liittyviä ilmoittamatta jättämisiä joidenkin jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat vain osittain saattaneet edellä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Lisätietoa helmikuussa 2012 lähetetyistä perustelluista lausunnoista: IP/12/181.

Lisätietoa

Sähködirektiivi (2009/72/EY) ja maakaasudirektiivi (2009/73/EY) ovat saatavilla täällä.

Energian sisämarkkinoita koskeva komission verkkosivu:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Ajantasaisia tilastotietoja rikkomuksista yleisesti:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Lisätietoa EU:n rikkomusmenettelyistä: MEMO/12/279

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32-2-296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32-2-295 25 89)


Side Bar