Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Energia siseturg: viie liikmesriigi õigusaktid ei ole ikka veel täielikus vastavuses ELi eeskirjadega

Brüssel, 26. aprill 2012. Energiaturgude avamine konkurentsile on kogu ELi majanduse konkurentsivõime võti. Euroopa tõhus, ühendatud ja läbipaistev energia siseturg annab tarbijatele võimaluse valida gaasi ja elektrienergiat tarnivate eri ettevõtjate vahel ning avab kõigile tarnijatele juurdepääsu turule.

Liikmesriigid olid kohustatud kolmanda energeetikapaketi elektri- ja gaasidirektiivid üle võtma 3. märtsiks 2011. Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik ei ole senini teavitanud komisjoni kahe direktiivi täieliku ülevõtmise meetmetest ning Austria ja Eesti ei ole teavitanud elektrienergia direktiivi ülevõtmisest.

Seepärast saatis komisjon täna nimetatud viiele riigile 8 põhjendatud arvamust, et tungivalt nõuda nende juriidilise kohustuse täitmist. Liikmesriikidel on nüüd vastamiseks aega kaks kuud. Täitmatajätmise korral võib komisjon anda asja arutamiseks Euroopa Liidu Kohtusse.

See meede täiendab 2012. aasta veebruaris põhjendatud arvamuste saatmist kaheksale liikmesriigile, kes ei olnud selleks ajaks teatanud komisjonile ülevõtmismeetmetest.

Samal ajal jätkab komisjon nende liikmesriikide teatatud meetmete hindamist, kes on direktiivid üle võtnud ainult osaliselt, ning otsustab järgmiste kuude jooksul edasiste asjakohaste sammude üle.

Taust

ELi riigipead ja valitsusjuhid teatasid 2011. aasta veebruaris vajadusest kujundada 2014. aastaks lõplikult välja energia siseturg. Selle saavutamiseks on ülioluline võtta gaasi ja elektri ühise turu loomisega seotud Euroopa Liidu õigusaktid õigeaegselt ja täielikult üle siseriiklikku õigusse. Kolmanda energeetikapaketi olulistes sätetes käsitletakse energiaturgude nõuetekohast toimimist; kehtestatud on ka võrkude eraldamise uued eeskirjad, riiklike seadusandjate sõltumatust ja volitusi kindlustavad eeskirjad ning tarbijate heaolu huvides jaeturgude toimimise tõhustamist käsitlevad eeskirjad.

Kolmanda energiapaketi asjaomased direktiivid on:

  • maagaasi siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv (2009/73/EÜ),

  • elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv (2009/72/EÜ).

Käesolevates rikkumismenetlustes käsitletakse juhtumeid, kus liikmesriik ei ole teatanud kahe eespool nimetatud direktiivi ülevõtmisest või on teatanud üksnes osalisest ülevõtmisest.

Veebruaris 2012 saadetud põhjendatud arvamuste kohta vt IP/12/181.

Lisateave

Elektrienergia direktiiviga (2009/72/EÜ) ja maagaasi direktiiviga (2009/73/EÜ) saab tutvuda siin.

Komisjoni veebisait energia siseturu kohta:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Ajakohastatud arvandmed rikkumiste kohta on aadressil

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

Lisateave ELi rikkumismenetluste kohta vt MEMO/12/279

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar