Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon suurendab Euroopa raudteede koostalitlus- ja konkurentsivõimet

Brüssel, 25. jaanuar 2012. Täna võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse, millega täiustatakse Euroopa rongijuhtimissüsteemiga (ETCS) varustatud raudteeliinide ja rongide sertimise ning neile lubade andmise menetlust. ETCS on rongide signaalimise ja kiiruskontrolli Euroopa standard. Tänu ETCSi kasutuselevõtule põhilistes kaubaveo- ja kiirraudteekoridorides paraneb Euroopa raudteede konkurentsivõime märgatavalt.

ETCSi põhimõte on lihtne: juhtimiskeskusest edastatakse info rongi, kus arvuti määrab selle põhjal maksimaalse lubatud kiiruse ja vajaduse korral vähendab automaatselt rongi kiirust. ETCS on Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) üks osa.

Praegu on Euroopas kasutusel üle 20 erineva signaalimissüsteemi ja nende koostalitlusvõime puudumine on rahvusvahelise liikluse üks põhiline tehniline takistus. Näiteks paljudes riikides juba kasutusloa saanud vedurile veel ühe liikmesriigi ohutussüsteemi lisamine ning kõikide ohutustunnistuste hankimine võib minna maksma üle kahe miljoni euro ja võtta aega enam kui kaks aastat. Tänu ETCSile kaovad sellised kulud.

Samas tuleb märkida, et ETCSist on kasu üksnes siis, kui tooted on omavahel täielikult kokkusobivad ja vastavuses Euroopa spetsifikatsioonidega. Täna vastu võetud otsusega karmistatakse katsetamisnõudeid ja eelkõige nähakse ette, et rongiseadmeid katsetataks akrediteeritud laborites.

Tehniline taustteave

Euroopa rongijuhtimissüsteem (ETCS) ei ole iseenesest midagi uut: rongikiiruse automaatse kontrolli riiklikke süsteeme on kasutusel üle 20. Kahjuks aga ei sobi need omavahel kokku. Eri süsteemidega varustatud raudteevõrgus liiklemiseks tuleb vedureid piiril vahetada (mis tähendab märkimisväärset ajakadu) või tuleb need varustada mitme süsteemiga, mis ühilduksid eri võrkudes kasutusel olevate eri rööbasteesüsteemidega (mistõttu suurenevad kulud ja rikkeoht). Mõlemal juhul takistatakse ühtse turu toimimist ja vaba liikumist.

Eriti halvasti mõjutab selline olukord kaubavedusid. Kuigi raudteetransport peaks pikkade vahemaade puhul olema muudest transpordiliikidest konkurentsivõimelisem, lisanduvad iga piiriületusega täiendavad kulud ja viivitused, mistõttu väheneb raudteetranspordi turuosa ja maanteevõrk on ülekoormatud.

Tänu Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemile (ERTMS) oleks võimalik raudteetranspordi konkurentsivõimet märkimisväärselt suurendada. Eelkõige käib jutt kaubavedudest, mille puhul süsteemi kasutatakse ühtlustatult kogu transpordikoridoris ja lisaks võetakse muid asjakohaseid meetmeid, näiteks vajaduse korral ühtlustatakse käitamiseeskirju või täiustatakse taristut. Näiteks Rotterdami–Genova transpordikoridoris oleks võimalik kaubaveomahtu 2020. aastaks kahekordistada. Maanteetranspordi puhul tähendaks see veel üht rasket kaubaveokit kõnealusel marsruudil iga 37 sekundi tagant.

ERTMSi näol on tegemist Euroopa ühe olulisima tööstussaavutusega. Tänu tõhusale toimimisele ja madalale hinnale on see kiiresti kogunud populaarsust ka väljaspool Euroopat. Kogu maailmas kasutatakse seda kõikidel uutel liinidel võrdlusstandardina.

Praegu on Euroopas ETCSiga varustatud enam kui 4000 km raudteeliine. Lisaks sellele on sõlmitud lepingud seadmete kasutamise kohta veel rohkem kui 4000 kilomeetril, mis tähendab, et järgmise kahe-kolme aastaga pikenevad ETCSiga varustatud liinid enam kui kaks korda ning eeldatavasti hoogustub kõnealuste seadmete kasutamine seejärel veelgi.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar