Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen fremmer interoperabiliteten og konkurrenceevnen i det europæiske jernbanenet

Bruxelles, den 25. januar 2012 - Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en afgørelse, der styrker certificerings- og godkendelsesprocessen for strækninger og tog, som er udstyret med det europæiske togkontrolsystem (ETCS). ETCS er den europæiske standard for signal- og hastighedskontrolsystemer til jernbanesektoren. Indførelse af ETCS i de centrale fragt- og højhastighedskorridorer vil i høj grad styrke de europæiske jernbaners konkurrenceevne.

Ideen med ETCS er meget enkel: Fra udstyr på togstrækningen sendes der information til toget, hvor en computer bruger oplysningerne til at beregne den maksimale tilladte hastighed og derefter automatisk bremser toget, hvis det er nødvendigt. ETCS er et led i ERTMS - det europæiske system til styring af jernbanetrafik.

I dag er der over 20 forskellige signalsystemer i drift i Europa, og manglende kompatibilitet mellem systemerne er en væsentlig teknisk hindring for den internationale trafik. F.eks. kan det koste over 2 mio. EUR og tage mere end to år at tilføje et supplerende nationalt sikkerhedssystem i et eksisterende lokomotiv, der allerede er godkendt i forskellige lande, og på ny indhente alle de nødvendige sikkerhedsgodkendelser. Med ETCS undgås disse omkostninger.

Men ETCS vil kun bære frugt, hvis produkterne er fuldt kompatible og er i overensstemmelse med de europæiske specifikationer. Den afgørelse, der vedtaget i dag, styrker kravene til afprøvning, idet det navnlig kræves, at systemer til montering i tog kontrolleres i godkendte laboratorier.

Teknisk baggrund

Ideen med det europæiske togkontrolsystem (ETCS) er ikke ny: Der er over 20 nationale systemer til automatisk styring af toghastigheden. Desværre er disse nationale systemer ikke indbyrdes kompatible. For at togene kan køre i jernbanenet, der er udstyret med forskellige systemer, må der enten skiftes lokomotiv ved grænserne (og dermed spilde tid), eller også skal lokomotiverne være udstyret med forskellige indbyggede systemer, der er kompatible med de forskellige sporsystemer, der anvendes i de forskellige net (hvilket øger omkostningerne og risikoen for sammenbrud). Uanset hvilken løsning man vælger, skaber det barrierer på det indre marked og hindringer for den frie bevægelighed.

Dette har især negative konsekvenser for godstransporten. Jernbanetransport burde være mere konkurrencedygtig over lange afstande, men hver grænse betyder væsentlige ekstraomkostninger og forsinkelser, der kan føre til markedstab og overbelastning af vejnettet.

Det europæiske jernbanetrafikstyringssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) kan øge jernbanetransportens konkurrenceevne væsentligt. Dette gælder navnlig for godstransporten, hvis systemet indføres på en samordnet måde langs en godstogskorridor og ledsages af relevante foranstaltninger som f.eks. harmonisering af driftsreglerne eller om nødvendigt forbedring af infrastrukturen. På Rotterdam-Genua-korridoren vil man for eksempel kunne fordoble mængden af transporteret gods inden 2020, hvilket ville svare til, at der hvert 37. sekund kører en ekstra lastvogn på denne rute.

ERTMS er en af Europa store industrielle succeser. Både når det gælder ydeevne og omkostninger har systemet fortrin, der har gjort, at det hurtigt har vundet udbredelse, selv uden for Europa, og det udgør i dag en verdensomspændende referencestandard, der anvendes på alle nye linjer.

I dag er 4 000 km togstrækninger i Europa udstyret med ETCS. Desuden er der indgået kontrakter om indførelse af systemet på yderligere godt 4 000 km. Dette tyder på, at antallet af kilometer jernbane, der er udstyret med ETCS, vil blive mere end fordoblet i løbet af de næste to eller tre år, og tempoet i udbredelsen forventes at stige yderligere i de kommende år.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar