Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES PT FI CS PL

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vägtransporter: Kommissionen uppmanar sju medlemsstater att tillämpa arbetstidsdirektivet på förare som är egenföretagare

Bryssel den 26 april 2012 – Europeiska kommissionen har utfärdat motiverade yttranden i vilka Österrike, Tjeckien, Finland, Frankrike, Polen, Portugal och Spanien uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att tillämpa arbetstidsdirektivet på förare som är egenföretagare. Om dessa länder inte inom två månader meddelar kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att fullgöra alla sina skyldigheter enligt direktivet kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

EU:s regler

I direktiv 2002/15/EG1 fastställs miniminormer för socialt skydd för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter. Det syftar till att förbättra hälsa och säkerhet för personer som utför mobilt arbete inom sektorn. Samtidigt syftar det till att säkerställa rättvis konkurrens genom att lika minimivillkor fastställs för alla företag som är verksamma inom vägtransportsektorn inom EU.

Enligt direktivet omfattas inte förare som är egenföretagare av direktivets tillämpningsområde före den 22 mars 2009, efter det datumet ska respektive bestämmelser tillämpas fullt ut även på denna förarkategori.

Varför motiverade yttranden överlämnats

De sju ovannämnda medlemsstaterna har underlåtit att meddela kommissionen vilka lämpliga åtgärder som har vidtagits för att införliva direktivet och tillämpa arbetstidsreglerna i direktivet på förare som är egenföretagare.

Följderna av att direktivet inte genomförs

Underlåtenhet att iaktta de skyldigheter som fastställs i direktivet om arbetstid skulle göra det möjligt för förare som är egenföretagare i vissa medlemsstater att strunta i direktivet och särskilt regleringen av veckoarbetstiden. Detta skulle leda till avsaknad av en harmoniserad ram för hela EU och en snedvridning av konkurrensen med hänsyn till de medlemsstater som på ett korrekt sätt har införlivat direktivet.

Frågan om huruvida reglerna ska tillämpas på förare som är egenföretagare diskuterades ingående mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet i samband med att undantaget för denna förarkategori löpte ut. Kommissionen såg vissa praktiska problem när det gäller att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna för egenföretagare medan Europaparlamentet vidhöll att undantaget skulle slopas.

Ytterligare information om överträdelseförfaranden: MEMO/12/279

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).


Side Bar