Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT FI CS

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Transport drogowy: Komisja wzywa siedem państw członkowskich do stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek

Bruksela, dnia 26 kwietnia 2012 r. – Komisja Europejska wydała uzasadnione opinie wzywające Austrię, Republikę Czeską, Finlandię, Francję, Polskę, Portugalię i Hiszpanię do podjęcia odpowiednich środków w celu stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy wobec kierowców pracujących na własny rachunek. Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie powiadomią Komisji w terminie dwóch miesięcy o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z prawem UE w tym zakresie, Komisja może przekazać sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Przepisy UE

Dyrektywa 2002/15/WE1 ustanawia minimalne standardy ochrony socjalnej pracowników wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Ma ona na celu poprawę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora wykonujących pracę w trasie. Jednocześnie ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji poprzez ustanowienie równych minimalnych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego w UE.

Dyrektywa przewiduje, że kierowcy pracujący na własny rachunek są wyłączeni z zakresu dyrektywy do dnia 22 marca 2009 r., natomiast po tej dacie odpowiednie przepisy mają w pełni zastosowanie do tej kategorii kierowców.

Uzasadnienie wystosowania uzasadnionych opinii

Siedem wymienionych państw członkowskich nie przekazało Komisji informacji o odpowiednich środkach podjętych w celu transpozycji dyrektywy i stosowania jej przepisów regulujących czas pracy wobec kierowców pracujących na własny rachunek.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Nieprzestrzegania obowiązków określonych dyrektywą w sprawie czasu pracy pozwoliłoby kierowcom pracującym na własny rachunek w niektórych państwach członkowskich ignorować dyrektywę, w szczególności w zakresie przewidzianych w dyrektywie ograniczeń tygodniowego wymiaru czasu pracy. Skutkowałoby to brakiem zharmonizowanych ram w całej UE i zakłóceniem konkurencji w odniesieniu do tych państw członkowskich, które w pełni transponowały dyrektywę.

Kwestia stosowania lub niestosowania przepisów w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek była obszernie dyskutowana przez Komisję, Parlament i Radę przy okazji upływu terminu wyłączenia z zakresu dyrektywy tej kategorii kierowców. Komisja odnotowała pewne trudności praktyczne, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących osób pracujących na własny rachunek, Parlament zaś podkreślił, że wyłączenia nie należy kontynuować.

Szczegółowe informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/12/279

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Dyrektywa 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s.35.


Side Bar