Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT CS PL

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Tieliikenne: komissio vaatii seitsemää jäsenvaltiota soveltamaan työaikadirektiiviä itsenäisiin kuljettajiin

Brysselissä 26.4.2012 – Euroopan komissio on esittänyt perustellut lausunnot, joissa vaaditaan Suomea, Espanjaa, Itävaltaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa ja Tšekkiä toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet työaikadirektiivin soveltamiseksi itsenäisiin kuljettajiin. Jos nämä jäsenvaltiot eivät ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, joilla varmistetaan EU:n lainsäädännön noudattaminen tältä osin, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

EU:n säännöt

Direktiivissä 2002/15/EY1 säädetään maantieliikenteen alalla työskentelevien liikkuvien työntekijöiden työoloja koskevat vähimmäisvaatimukset. Sen tarkoituksena on parantaa alan liikkuvien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Samalla sillä pyritään terveen kilpailun varmistamiseen asettamalla kaikille maantieliikenne-alalla EU:ssa toimiville yrityksille yhtäläiset vähimmäisvaatimukset.

Direktiivissä säädetään, että itsenäiset kuljettajat jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 22. päivään maaliskuuta 2009 asti, mutta tuon päivämäärän jälkeen kyseisiä sääntöjä on sovellettava täysimääräisesti myös tässä kuljettajaluokassa.

Syy perusteltuihin lausuntoihin

Edellä mainitut seitsemän jäsenvaltiota eivät ole toimittaneet komissiolle tietoja toimenpiteistä, joilla direktiivi pannaan täytäntöön ja työaikasääntöjä sovelletaan itsenäisiin kuljettajiin.

Laiminlyönnin käytännön seuraukset

Jos työaikadirektiivissä säädettyjä velvoitteita ei noudateta, itsenäiset kuljettajat voisivat joissakin jäsenvaltioissa jättää huomiotta direktiivin ja erityisesti sen viikoittaisen työajan rajoitukset. Tämä johtaisi epäyhteneväisiin olosuhteisiin EU:ssa ja kilpailun vääristymiseen niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka ovat asianmukaisesti saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kun tätä kuljettajaluokkaa koskeva poikkeus oli päättymässä, komissio, parlamentti ja neuvosto keskustelivat laajasti siitä, onko sääntöjä syytä soveltaa itsenäisiin kuljettajiin. Komissio totesi asiassa itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevien sääntöjen täytäntöönpanoon liittyviä joitakin käytännön vaikeuksia, mutta parlamentti oli tiukasti sitä mieltä, ettei poikkeusta pitäisi jatkaa.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/279

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61

1 :

Direktiivi 2002/15/EY, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä, EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35.


Side Bar