Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Dzīvnieku labturība: Komisija arvien uzstājīgāk pieprasa, lai dalībvalstis īstenotu aizliegumu izmantot atsevišķus aizgaldus sivēnmātēm

Brisele, 2012. gada 26.aprīlis. Šodien Komisija stingri pieprasīja dalībvalstīm nodrošināt to, lai no 2013. gada 1. janvāra tiktu pilnībā ieviests aizliegums izmantot atsevišķus aizgaldus sivēnmātēm. Padomes Direktīvā par cūku aizsardzību (2008/120/EK) ir noteikta prasība, ka no 2013. gada 1. janvāra visās saimniecībās, kurās tiek turētas 10 cūkas vai vairāk, aptuveni divarpus mēnešus no grūsnības laika sivēnmātes un jauncūkas jātur grupās. Izpildot šo prasību, cūkas tiks pārvietotas no šaurajiem atsevišķajiem aizgaldiem uz dzīvnieku labturībai atbilstošākām iekārtām.

Dalībvalstīs rit darbs pie Padomes Direktīvas 2008/120/EK īstenošanas, un kopš 2001. gada tām ir bijis jānodrošina, lai lauksaimniecības nozare šos noteikumus ievērotu. Saistībā ar aizliegumu, kas drīzumā stāsies spēkā, trīs dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Zviedrija un Luksemburga) patlaban ir paziņojušas, ka jau ir panākta atbilstība aizlieguma noteikumiem, savukārt Komisijas rīcībā esošie dalībvalstu iesniegtie dati liecina, ka 16 valstīs to ieviesīs līdz spēkā stāšanās dienai.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli teica: “Eiropas patērētāju prasības attiecībā uz pārtikas kvalitāti ir augstas, savukārt lauksaimnieki pieprasa nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Līdzsvarot šīs prasības ar ekonomikas problēmām, ar kurām sastopas lauksaimniecības nozare, nav viegls uzdevums. Dalībvalstu rīcībā bija 12 gadi, lai īstenotu direktīvas prasības, un Komisija izmantos savā rīcībā esošās juridiskās pilnvaras un veiks darbības pret dalībvalstīm, kuras neievēro noteikumus par cūku labturību.”

Pamatojums – vajadzīgas pārmaiņas

Aizliegums turēt sivēnmātes atsevišķos aizgaldos ir noteikts kā atbildes pasākums ES patērētāju prasībām uzlabot pārtikas kvalitāti un dzīvnieku veselību ES. Dzīvnieku labturības jomā šis būs nozīmīgs uzlabojums, kas tika pieņemts, kopīgi vienojoties dalībvalstīm, Komisijai un Parlamentam un balstoties uz pārliecinošiem zinātniskiem pierādījumiem, ka sivēnmāšu labturība ievērojami pasliktinās, ja tās tur šauros, atsevišķos aizgaldos. Jaunās lopkopības sistēmas papildu priekšrocība ir tāda, ka palielinās jaundzimušu sivēnu izdzīvošanas rādītājs un sivēnmāšu produktivitāte.

Aizliegums ne tikai nodrošina, ka ES ražotā pārtika ir augstas kvalitātes un labvēlīgi ietekmē patērētāju veselību, bet tas palīdz sasniegt arī augstākus dzīvnieku labturības standartus. Aizliegums turēt sivēnmātes atsevišķos aizgaldos tika noteikts, paredzot pietiekamu laiku, lai nozare varētu pielāgot līdzšinējo praksi un izlīdzināt ieguldījumu izmaksas ilgākā laikposmā.

Pēdējā gada laikā, kad noskaidrojās, ka daudzas dalībvalstis vēl nav īstenojušas šo aizliegumu, Komisija vairākkārt ir signalizējusi par tuvojošos ieviešanas termiņu.

Turpmākie pasākumi

Komisija arī turpmāk vērsīs dalībvalstu uzmanību uz to, cik svarīgi ir nekavējoties veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību Direktīvas 2008/120/EK noteikumiem, un sniegs caurskatāmus un saskaņotus datus par to, kā tiek īstenota sivēnmāšu turēšana grupās.

Plašāka informācija pieejama:

MEMO/12/280

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar