Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Loomade heaolu: komisjon suurendab liikmesriikidele individuaalsulgude keelu rakendamise osas survet

Brüssel, 26. aprill 2012. Euroopa Komisjon intensiivistab üha enam üleskutseid liikmesriikidele , et tagada individuaalsulgude keelu täielik rakendamine alates 1. jaanuarist 2013. Nõukogu direktiivis 2008/120/EÜ sigade kaitse kohta nõutakse, et alates 1. jaanuarist 2013 peetaks emiseid ja nooremiseid (st noori emaseid sigu) rühmades ligikaudu kaks ja pool kuud nende tiinuseperioodil kõigis seakasvatusmajandites, kus on kümme või enam emist. Seetõttu tuleb sead kolida kitsastest individuaalsulgudest loomade heaolu paremini arvestavasse keskkonda.

Liikmesriigid on nõukogu direktiivi 2008/120/EÜ rakendamises eesliinil ja neil on olnud alates 2001. aastast aega tagada, et põllumajandustööstus kehtestaks vastavad eeskirjad. Kolm liikmesriiki (Ühendkuningriik, Rootsi ja Luksemburg) on praeguse seisuga näidanud, et nende õigusaktid juba vastavad peatselt rakenduvale keelule, ning muude liikmesriikide komisjonile esitatud andmetest ilmneb, et ajaks, mil keeld jõustub, rakendab seda veel 16 riiki.

ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Euroopa tarbijate ootused toidu kvaliteedile on kõrged ja põllumajandustootjate nõudmised konkurentsil põhinevate võrdsete võimaluste osas samuti. Nende ootuste ühtesobitamine majanduslikult keerulisel ajal on meie põllumajandustööstuse jaoks raske ülesanne. Liikmesriikidel on olnud kõnealuse direktiivi sätete rakendamiseks aega 12 aastat. Komisjon kasutab oma seaduslikke volitusi ja hakkab võtma meetmeid nende liikmesriikide vastu, kes ei täida emiste pidamise eeskirju.”

Taust – vajadus muutuse järele

Individuaalsulgude keeld kehtestati eelkõige selleks, et tulla vastu ELi tarbijate soovile parandada ELis toidu kvaliteeti ja loomade tervist. See tähendab olulist edasiminekut loomade heaolu parandamisel ning oli liikmesriikide, komisjoni ja parlamendi ühine otsus, mis lähtus usaldusväärsetest teadusandmetest, et individuaalsulgudesse surutult on emiste heaolu tõsises ohus. Põllumajandustootmise uue süsteemi lisaväärtusena väheneb vastsündinud põrsaste suremuse määr ning suureneb emiste produktiivsus.

Lisaks sellele, et tänu keelule on ELis toodetud toit kvaliteetne ja tarbijate tervisele kasulik, aitab see ka tagada loomade suurema heaolu. Otsus keelata emiste pidamine individuaalsulgudes jättis tööstusele piisavalt aega selle rakendamiseks ja investeerimiskulude hajutamiseks pikemale ajavahemikule.

Komisjon on viimase aasta jooksul korduvalt juhtinud tähelepanu lähenevale tähtajale pärast seda, kui selgus, et paljude liikmesriikide õigusaktid ei ole ikka veel direktiiviga vastavuses.

Järgmised sammud

Komisjon rõhutab liikmesriikidele jätkuvalt kõigi vajalike meetmete kiire võtmise olulisust, et tagada vastavus nõukogu direktiivile 2008/120/EÜ ning jätkata läbipaistvate ja ühtlustatud andmete esitamist emiste rühmas pidamise rakendamise kohta.

Lisateave:

MEMO/12/280

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar