Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Хуманно отношение към животните: Комисията засилва натиска върху държавите членки да прилагат забраната на индивидуалните боксове за свинете майки

Брюксел, 26 април 2012 г. – Днес Комисията отново призова държавите членки да гарантират, че забраната на индивидуалните боксове за свинете майки ще се прилага изцяло от 1 януари 2013 г. В Директива 2008/120/ЕО на Съвета за защита на свинете се изисква от 1 януари 2013 г. свинете майки и женските свине след първо заплождане (женски прасета преди опрасване) да се отглеждат групово в продължение на около два месеца и половина от тяхната бременност във всички свиневъдни обекти, в които се отглеждат десет или повече свине майки. В резултат на това свинете се преместват от тесните индивидуални боксове в съоръжения, които гарантират по-хуманно отношение към тях.

Държавите членки са тези, които трябва да изпълнят разпоредбите на Директива 2008/120/ЕО на Съвета, и те разполагаха с достатъчно време от 2001 г. насам, за да гарантират, че правилата се прилагат от животновъдите. Три държави членки (Обединеното кралство, Швеция и Люксембург) до момента показаха, че вече изпълняват изискванията на тази забрана, а данните, предоставени от държавите членки на Комисията, показват, че 16 от тях следва да са изпълнили изискванията до момента, в който забраната ще влезе в сила.

Джон Дали, комисар по здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „Европейските потребители имат високи очаквания за качествени храни, а земеделските стопани имат големи изисквания по отношение на конкурентоспособността и равнопоставеността. Постигането на баланс между тези въпроси и икономическите предизвикателства, пред които е изправен нашият селскостопански сектор, е сериозно предизвикателство. Държавите членки имаха на разположение дванадесет години, за да приложат разпоредбите на настоящата директива, и Комисията ще използва правомощията, с които разполага, и ще предприеме действия срещу онези държави членки, които не спазват правилата за настаняване на свинете майки."

Контекст — необходима е промяна

Забраната на индивидуалните боксове за свинете майки е отговор на призивите най-вече от страна на потребителите в ЕС да се подобри качеството на храните и здравето на животните в ЕС. Тази забрана е важна стъпка към хуманното отношение към животните и решението за нейното въвеждане бе взето съвместно от държавите членки, Комисията и Европейския парламент въз основа на сериозни научни доказателства, че хуманното отношение към свинете майки е изложено на сериозен риск, когато те се затварят в индивидуални боксове. Освен това новата система за отглеждане безспорно увеличава дела на оцелелите новородени прасенца, както и продуктивността на свинете майки.

Забраната не само гарантира, че произведените в ЕС храни, са с високо качество, което е от полза за здравето на потребителите, но също така чрез нея се постигат по-високи стандарти на хуманно отношение към животните. При въвеждането на забраната на боксовете за свинете майки бе осигурено достатъчно време на сектора да приспособи своите практики и да разпредели своите инвестиционни разходи във времето.

Комисията отправи многократни призиви през последната година, за да обърне внимание на скорошното изтичане на срока, след като стана ясно, че много от държавите членки все още не са изпълнили изискванията.

Следващи стъпки:

Комисията ще продължи да изтъква пред държавите членки колко е важно да предприемат спешно всички необходими мерки, за да гарантират спазването на Директива 2008/120/ЕО на Съвета, както и да продължат да предоставят прозрачни и хармонизирани данни за изпълнението на изискванията за групово настаняване на свинете майки.

За повече информация:

MEMO/12/280

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar