Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията настоява България да прилага правилно правилата относно генетично модифицираните микроорганизми

Брюксел, 26 април 2012 г. — Днес Европейската комисия настоя България да осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите във връзка с генетично модифицирани микроорганизми, например тяхното култивиране, съхранение, превозване, унищожаване или използването им по друг начин. С Директива 2009/41/ЕО от държавите членки се изисква да гарантират, че са взети всички необходими мерки, за да се избегнат негативните последици за човешкото здраве и/или околната среда, които могат да възникнат при дейности с генетично модифицирани микроорганизми.

Комисията счита, че България не прилага правилно посочената директива. Съгласно директивата всички дейности във връзка с генетично модифицирани микроорганизми се класифицират в зависимост от отрицателните последици, които биха могли да имат. Дейностите „без риск“ или с „незначителен риск“ са в обхвата на директивата. Само дейностите с „незначителен риск“ обаче са уредени в българското законодателство.

В отговор на започнатото на 20 май 2011 г. от Комисията производство за установяване на неизпълнение на задължения България поясни, че не е необходимо в българското законодателство да бъдат упоменати дейностите „без риск“, тъй като общата презумпция е, че всички дейности с генетично модифицирани микроорганизми са свързани с потенциален риск, макар и минимален.

Комисията счита, че от българското законодателство не става ясно, че дейностите „без риск“ попадат в обхвата на директивата. Поради това Комисията реши да изпрати на България мотивирано становище, в което официално изисква България да се съобрази с всички аспекти на директивата.

Искането на Комисията е отправено към България под формата на мотивирано становище съгласно процедурите на ЕС за неизпълнение на задължения. Сега България има на разположение два месеца да информира Комисията за мерките, които е взела, за да осигури правилното прилагане на директивата; в противен случай Комисията може да реши да заведе дело срещу нея в Съда на Европейския съюз.

Контекст:

Директива 2009/41/ЕО съдържа следната класификация на риска: без или с незначителен риск, ниска степен на риск, умерен риск и висока степен на риск. Посочени са подробни критерии за оценка на риска, както и защитни мерки за всяко от четирите нива на риск.

Повече информация за генетично модифицираните храни и фуражи може да намерите на:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

MEMO/12/279

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar