Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Reforma szkolnictwa wyższego kluczem do zatrudnienia i wzrostu: spotkanie ministrów w sprawie procesu bolońskiego

Bruksela, 25 kwietnia 2012 r. Europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, Androulla Vassiliou oświadczyła, że w sytuacji kryzysu i rosnącego bezrobocia wśród młodzieży państwa członkowskie muszą pilnie zmodernizować systemy szkolnictwa wyższego i usunąć bariery utrudniające pełne funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W ramach procesu bolońskiego co dwa lata organizowane jest spotkanie ministrów szkolnictwa wyższego. Przed najbliższym spotkaniem w Bukareszcie, w Rumunii, komisarz Vassiliou podkreśliła, że niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie.

„Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego niewątpliwie oznacza wyraźny postęp w przybliżaniu systemów szkolnictwa wyższego różnych państw. Musimy jednak dokonać czegoś więcej: szkolnictwo wyższe powinno stanowić podstawę wszystkich naszych starań o przezwyciężenie kryzysu, aby stworzyć lepsze możliwości dla młodych ludzi” – stwierdziła komisarz. „Europa musi przeprowadzić reformy, które uwolnią jej potencjał kształtowania naszej przyszłości. Naszym celem jest sprawnie funkcjonujący Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, który zapewnia wszystkim najwyższej klasy wykształcenie i umiejętności przydatne w pracy, a także zachęca do innowacji i gwarantuje odpowiednie uznawanie kwalifikacji akademickich.

Tych celów nie da się osiągnąć bez wystarczającego finansowania szkolnictwa wyższego, zapewniającego trwały wkład w dobrobyt gospodarczy i postęp społeczny” – dodała.

Ministrowie szkolnictwa wyższego z 47 państw Europy1 spotykają się Bukareszcie w dniach 26 i 27 kwietnia, aby dojść do porozumienia w sprawie reform mających na celu stworzenie zmodernizowanego, otwartego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Biorąc pod uwagę kryzys i jego skutki społeczne, ministrowie zgodzili się, że w procesie reform należy się skupić na rozwijaniu niewykorzystanych możliwości szkolnictwa wyższego sprzyjających wzrostowi i zatrudnieniu. To samo przesłanie zawarto również w programie modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w Europie przyjętym przez Komisję Europejską we wrześniu 2011 r. (zob. IP/11/1043).

Dziś opublikowano również sprawozdanie na temat aktualnych postępów w realizacji reform procesu bolońskiego.

Kontekst

Konferencja ministerialna

Podczas konferencji ministerialnej wyznaczone zostaną priorytety na kolejny etap procesu bolońskiego (2012-2015) dla państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Ministrowie przyjąć mają bolońską strategię mobilności, która zakłada, że do 2020 r. 20 proc. absolwentów szkolnictwa wyższego w Europie odbędzie część studiów za granicą, zgodnie z europejskim poziomem odniesienia dla mobilności w szkolnictwie wyższym, przyjętym w listopadzie 2011 r.

Równolegle z konferencją odbywa się forum polityczne dotyczące procesu bolońskiego (Bologna Policy Forum), które skupia państwa spoza Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, co świadczy o zainteresowaniu państw całego świata reformami procesu bolońskiego.

Proces boloński

Celem procesu bolońskiego jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w którym studenci mają do wyboru bogatą i przejrzystą ofertę wysokiej jakości kursów i korzystają ze sprawnych procedur uznawania kwalifikacji.

Od 1999 r., kiedy zapoczątkowano proces boloński, jest on przykładem udanej współpracy obejmującej całą Europę i skupiającej państwa, które na zasadzie dobrowolnej współpracy uzgadniają i wdrażają reformy szkolnictwa wyższego. Dzięki niemu odnotowano postęp, który byłby niemożliwy do osiągnięcia za pomocą wyłącznie krajowych działań. Komisja Europejska jest aktywnym członkiem procesu bolońskiego wraz z 47 państwami.

Najważniejsze reformy procesu bolońskiego dotyczyły trójstopniowej struktury uzyskiwania dyplomów (dyplomy: licencjacki, magisterski, doktorski), zapewniania jakości oraz uznawania kwalifikacji i okresów studiów.

Boloński system studiów jest powszechnie przyjęty: w trzech czwartych państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego od 70 do 90 proc. studentów uczestniczy w programach odpowiadających bolońskiemu systemowi studiów licencjackich i magisterskich.

Według ostatniego sprawozdania z realizacji procesu bolońskiego, które przygotowano przy wsparciu Komisji Europejskiej do przedstawienia ministrom w Bukareszcie, wszystkie państwa wprowadziły istotne zmiany, które pozwoliły na rozwój Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Postęp jest jednak niejednolity, zmniejszają się wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe i utrzymują się praktyczne przeszkody. Zbyt wielu studentów przerywa naukę albo kończy studia, nie zdobywszy umiejętności dających szanse znalezienia pracy. Niektórzy napotykają trudności, kiedy starają się o uznanie swoich kwalifikacji akademickich w innym kraju. Dużo czasu zabiera instytucjom przestawienie się na kształcenie nastawione na studentów, w którym programy nauczania są dostosowane do potrzeb studentów i wyraźnie określone są efekty uczenia się, tj. co studenci powinni wiedzieć i jakie umiejętności posiadać po zakończeniu studiów. Ogólnie rzecz biorąc, szkolnictwo wyższe wciąż jeszcze nie przyczynia się do pobudzania wzrostu na miarę swoich możliwości.

W procesie bolońskim wypracowano pewne instrumenty, które pomagają w przejściu do systemów bardziej nastawionych na potrzeby studentów. Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) umożliwia przyznawanie punktów za każdą część programu studiów na podstawie nakładu pracy włożonej przez studenta w osiągnięcie określonych efektów uczenia się. Ułatwia to studentom gromadzenie punktów zdobytych w różnych programach i upraszcza proces uznawania przez uczelnię macierzystą okresów studiów odbytych za granicą. Dołączany do dyplomu suplement zawiera standardowy opis ukończonych studiów, co ułatwia zrozumienie treści dyplomu, bez względu na to, w jakim państwie go uzyskano.

Narzędzia te są coraz częściej wykorzystywane, ale nie zawsze w sposób systematyczny i wiele jest jeszcze braków w tym zakresie. Utrzymują się też problemy w uznawaniu kwalifikacji. Pomimo ratyfikacji lizbońskiej konwencji o uznawaniu kwalifikacji niektóre państwa nie zdołały zapewnić zgodności z konwencją instytucjonalnych procedur uznawania.

Bologna Follow-Up Group

Komisja Europejska jest członkiem grupy monitorującej realizację procesu bolońskiego (Bologna Follow-Up Group) i jej grup roboczych. Komisja wspiera sekretariat ds. procesu bolońskiego i sieć ekspertów ds. procesu bolońskiego oraz współfinansuje spotkania ministerialne i wiele sprawozdań, konferencji i seminariów. Wiele narzędzi procesu bolońskiego (na przykład ECTS) zrodziło się podczas prowadzonego przez Komisję programu wymiany studentów Erasmus. Sprawozdanie z realizacji reform procesu bolońskiego, opracowane dla konferencji ministerialnej przez Eurydice, Eurostat i Eurostudent, także powstało przy wsparciu Komisji.

W przyjętym przez Komisję programie modernizacji szkolnictwa wyższego wyróżniono pięć kluczowych obszarów reform: 1) zwiększenie liczby absolwentów zgodnie z celem strategii „Europa 2020”, który zakłada, że do 2020 r. 40 proc. młodych ludzi będzie miało wyższe wykształcenie; 2) podniesienie jakości szkolnictwa wyższego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wymogów społecznych; 3) poprawę jakości mobilności studiów; 4) włączenie szkolnictwa wyższego do „trójkąta wiedzy” obejmującego edukację, badania i innowacje; 5) poprawę zarządzania i finansowania w obszarze szkolnictwa wyższego. Proces boloński i przyjęty przez Komisję program modernizacji szkolnictwa wyższego wzajemnie się umacniają.

Komisja wspiera bardziej intensywną wymianę pomiędzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i resztą świata. To zadecydowało o zorganizowaniu forum politycznego dotyczącego procesu bolońskiego (Bologna Policy Forum), podczas którego ministrowie z państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego omawiają kwestie związane ze szkolnictwem wyższym ze swoimi partnerami z innych krajów świata. Forum to odbywa się równolegle z konferencją ministerialną.

Unia Europejska wspiera także działania w zakresie budowania potencjału służące modernizacji szkolnictwa wyższego w 27 państwach sąsiadujących oraz dostosowaniu tamtejszych systemów do wymogów procesu bolońskiego. W ramach programu Tempus, który obecnie dysponuje rocznym budżetem około 90 milionów euro, od 1990 r. sfinansowano około 4 tys. projektów współpracy z udziałem ponad 2 tys. uczelni z UE i krajów partnerskich. Sztandarowym unijnym programem światowej współpracy akademickiej jest Erasmus Mundus, który oferuje stypendia na wspólne programy magisterskie i doktoranckie dla studentów ze wszystkich państw świata.

Więcej informacji:

Więcej informacji na temat procesu bolońskiego: http://www.ehea.info/

Więcej informacji na temat programu modernizacji:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm#doc

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, była jugosłowiańska republika Macedonii, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Stolica Apostolska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.


Side Bar