Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Setkání ministrů k boloňskému procesu: Komise zdůrazňuje klíčový význam reforem vysokoškolského vzdělávání pro růst a zaměstnanost

V Bruselu dne 25. dubna 2012 – Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou vyzvala členské státy, aby s ohledem na hospodářskou krizi a potřebu zvýšit zaměstnanost mladých urychleně modernizovaly své systémy vysokoškolského vzdělávání a odstranily překážky, jež brání dokonalému fungování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Ve svém projevu před zahájením zasedání ministrů odpovědných za vysokoškolské vzdělávání, jež se v rámci boloňského procesu koná jednou za dva roky, tentokrát v rumunském hlavním městě Bukurešť, komisařka Vassiliou zdůraznila, že obnova růstu a zaměstnanosti v Evropě se neobejde bez přijetí náležitých opatření.

„Není pochyb, že projekt Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání úspěšně sbližuje vysokoškolské systémy jednotlivých zemí. Je však třeba jít ještě dál a reformovat vysokoškolské vzdělávání tak, aby přinášelo větší možnost pro naše mladé lidi, a stalo se tak klíčovým nástrojem snahy o překonání krize,“ uvedla komisařka a dodala: „Je naprosto nezbytné, aby Evropa provedla reformy, které uvolní plný potenciál vysokoškolského vzdělávání jako nástroje, jímž můžeme utvářet naši budoucnost. Naším cílem je dosáhnout plně funkčního Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, který všem občanům poskytne prvotřídní vzdělávání a dovednosti požadované na trhu práce, podnítí inovace a zajistí řádné uznávání akademických kvalifikací.“

Těchto cílů lze dosáhnout pouze tehdy, „budou-li k dispozici dostatečné finanční prostředky, jež umožní vysokoškolskému vzdělávání trvale přispívat k ekonomické prosperitě a sociálnímu pokroku,“ uzavřela svůj projev komisařka.

Ministři odpovědní za vysokoškolské vzdělávání ze 47 evropských zemí1 se ve dnech 26. a 27. dubna setkají v Bukurešti, aby se dohodli na reformách, jež mají vést k vytvoření modernizovaného a otevřeného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. S ohledem na krizi a její sociální dopad se ministři dohodli na tom, že se reformy musí soustředit na rozvoj nevyužitých kapacit vysokoškolského vzdělávání v oblasti růstu a zaměstnatelnosti. To je také hlavním poselstvím Agendy pro modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání Evropské komise, jež byla přijata v září 2011 (viz IP/11/1043).

Dnes byla také zveřejněna zpráva o dosaženém pokroku v provádění reforem boloňského procesu.

Souvislosti

Ministerská konference

Ministerská konference stanoví priority pro další etapu boloňského procesu (2012–2015) pro země Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Ministři přijmou „Boloňskou strategii na podporu mobility“, ve které se uvádí, že do roku 2020 by 20 % absolventů evropských vysokých škol mělo strávit část svých studií v zahraničí; tento cíl je v souladu s evropskou referenční úrovní pro mobilitu v rámci vysokoškolského vzdělávání, jež byla přijata v listopadu 2011.

Skutečnost, že konference probíhá současně s Boloňským politickým fórem, které sdružuje země, jež nejsou členy Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, je důkazem zájmu ostatních zemích světa o boloňské reformy.

Boloňský proces

Boloňský proces usiluje o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, v němž si studenti budou moci vybírat ze široké a transparentní škály vysoce kvalitních studijních programů. Dalším přínosem projektu má být bezproblémové uznávání akademických kvalifikací v zahraničí.

Od svých počátků v roce 1999 byl boloňský proces, díky kterému se evropské země dobrovolně zavázaly k provádění reforem vysokoškolského vzdělávání, příkladem úspěšné evropské spolupráce. Prostřednictvím čistě vnitrostátních přístupů by nebylo možné dosáhnout takového pokroku. Aktivním členem boloňského procesu je spolu se 47 členskými zeměmi také Evropská komise.

Hlavní boloňské reformy jsou zaměřeny na třístupňovou strukturu terciárního vzdělávání (bakalářský, magisterský, doktorský program), na zajišťování kvality a uznávání kvalifikací a délky studia.

Boloňská struktura programů vysokoškolského vzdělávání je obecně přijímána; ve třech čtvrtinách zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je 70 % až 90 % studentů zapsáno do studijních programů, které odpovídají boloňskému bakalářskému a magisterskému systému.

Poslední Boloňská zpráva o provádění, jež byla předložena ministrům v Bukurešti a připravena za podpory Evropské komise, dospěla k závěru, že všechny země uskutečnily významné změny, které umožnily rozvoj Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Vzhledem ke klesajícím veřejným výdajům na vysokoškolské vzdělávání je však míra úspěšnosti provádění reforem v jednotlivých zemích nestejnoměrná a praktické problémy přetrvávají: velké množství studentů opouští vysokoškolská studia předčasně nebo si neosvojí dovednosti vedoucí k získání zaměstnání. Někteří studenti se setkávají s problémy s uznáváním akademických kvalifikací v jiné zemi a vysoké školy se jen pomalu dokáží přeorientovat na „učení zaměřené na studenty“, které předpokládá přizpůsobení vzdělávacích programů potřebám studentů a jasné určení dovedností a znalostí, jež by měly být výsledkem vzdělávacího procesu („studijní výsledky“). Obecně platí, že vysokoškolské vzdělávání dosud nedokáže plně využít svého potenciálu a podpořit hospodářský růst.

Řada nástrojů, které byly vytvořeny v rámci boloňského procesu, pomáhá řídit přechod k systémům více zaměřeným na studenty. Evropský systém přenosu a akumulace kreditů přiděluje kredity pro každou část studijního programu na základě pracovní zátěže studenta při dosahování stanovených studijních výsledků. To umožňuje přehlednější získávání kreditů v rámci různých programů a zjednodušuje uznávání zahraničních studií v domovských vysokých školách. „Dodatek k diplomu“, který student obdrží spolu s klasickým diplomem, pak obsahuje harmonizovaný popis završeného studia, čímž se usnadňuje chápání obsahu diplomů vydaných v zahraničí.

Používání těchto nástrojů, ač nadále roste a rozvíjí se, není vždy systematické a nedostatky přetrvávají. Také uznávání kvalifikací je stále problematické. Navzdory národním ratifikacím Lisabonské úmluvy o uznávání kvalifikací se řadě zemí dosud nepodařil zajistit soulad vnitrostátních institucionálních postupů uznávání kvalifikací s touto úmluvou.

Boloňská skupina pro dohled

Evropská komise je členem Boloňské skupiny pro dohled a jejích pracovních skupin, podporuje boloňský sekretariát a síť odborníků boloňského procesu, spolufinancuje ministerská setkání, celou řadu zpráv, konferencí a seminářů. Mnoho boloňských nástrojů (například Evropský systém přenosu a akumulace kreditů) se zrodilo v rámci projektů Komise, jakým je například program studentských výměn Erasmus. Komise podporuje také zprávu o provádění a pokroku boloňských reforem, kterou pro potřeby ministerské konference vypracovaly subjekty Eurydice, Eurostat a Eurostudent.

Agenda pro modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání Evropské komise stanoví pět oblastí pro reformy, které zasluhují zvláštní pozornost: především je třeba v souladu se strategií Evropa 2020 zvýšit počet absolventů vysokých škol, aby do roku 2020 mělo 40 % mladých lidí vysokoškolské vzdělání, dále je třeba zvyšovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání a přizpůsobovat jeho nabídku poptávce na trhu práce a společenským potřebám; v neposlední řadě je třeba zlepšit studentskou mobilitu a zajistit vysokoškolskému vzdělávání pevné místo ve „znalostním trojúhelníku“, jehož vrcholy tvoří vzdělávání, výzkum a inovace. Konečně nelze opomenout zlepšování správy, řízení a financování vysokého školství. Boloňský proces a Agenda pro modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání Evropské komise mají komplementární povahu.

Komise podporuje intenzivnější výměny mezi zeměmi Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a dalšími zeměmi celého světa. Proto podpořila zřízení Boloňského politického fóra, jehož prostřednictvím mohou ministři Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání hovořit o otázkách týkajících se vysokoškolského vzdělávání s partnery z celého světa. Toto setkání se odehrává souběžně s boloňskou ministerskou konferencí.

EU rovněž podporuje opatření na budování kapacit s cílem modernizovat vysokoškolské vzdělávání v 27 sousedních zemích: záměrem spolupráce je přizpůsobit systémy vzdělávání těchto zemí boloňským požadavkům. V této souvislosti je třeba zmínit alespoň dva programy: program Tempus, jehož roční rozpočet v současnosti dosahuje částky 90 milionů EUR, ze kterého bylo od roku 1990 financováno 4 000 projektů spolupráce, do nichž se zapojilo více než 2 000 vysokých škol z EU a z jejích partnerských zemí. Dále Erasmus Mundus, stěžejní program EU pro akademickou spolupráci po celém světě, jenž nabízí studentům ze všech částí světa stipendia v rámci společných magisterských a doktorských programů.

Další informace:

Boloňský proces: http://www.ehea.info/

Agenda pro modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm#doc

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Albánie, Andorra, Arménie, Rakousko, Ázerbájdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Svatý stolec, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Ukrajina, Spojené království.


Side Bar