Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Budgetförslaget för 2013: investeringar i tillväxt och sysselsättning

Bryssel den 25 april 2012 – EU:s budgetförslag för 2013, som kommissionen lade fram i dag, återspeglar Europeiska rådets uttalanden om att tillväxt och sysselsättning i EU bara kan uppnås genom att man kombinerar konsolideringen av de offentliga finanserna med investeringar i framtida tillväxt.

EU:s budget utgör ett värdefullt komplement till de nationella insatserna i detta avseende genom att investeringarna koncentreras till de prioriterade områdena i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, samtidigt som man tar hänsyn till den svåra ekonomiska situationen och trycket på de nationella budgetarna. I budgetförslaget för 2013 fryses framtida utgifter: ökningen av åtagandena (dvs. morgondagens betalningar) ligger på samma nivå som inflationen (2 %). I förslaget fryses också kommissionens administrativa budget långt under inflationsnivån, samtidigt som personalen minskas med 1%, vilket är ett första steg mot målet på en minskning av personalen med 5 % inom fem år.

Samtidigt föreslår kommissionen en ökning av betalningsnivån med 6,8 %. Detta ska direkt bidra till tillväxten och sysselsättningen i Europa. EU:s budget måste uppfylla avtalsenliga skyldigheter för innevarande och föregående år gentemot medlemsstaterna och andra stödmottagare.

62,5 miljarder euro i betalningar är vikta för sysselsättningsfrämjande tillväxt i Europa. En särskild insats har gjorts för ramprogrammen för forskning (9 miljarder euro, en ökning med 28,1 % 2012), programmet för konkurrenskraft och innovation (546,4 miljoner euro, en ökning med 47,8 % ), strukturfonderna och Sammanhållningsfonden (49 miljarder euro, en ökning med 11,7 %) samt livslångt lärande (1,2 miljarder euro, en ökning med 15,8 %).

- Vi instämmer med slutsatserna från tidigare möten i Europeiska rådet som efterlyser bättre användning av EU-medlen för att hjälpa Europa ut ur krisen, sade kommissionsledamot Janusz Lewandowski med ansvar för budget och ekonomisk planering. - Under rådande omständigheter är de de nationella budgetarna och EU:s budget mer än någonsin två kompletterande sidor av samma mynt: eftersom medlemsstaterna står inför svåra men nödvändiga nedskärningar inriktas EU:s budget på investeringar och fungerar således som ett antikrispaket. Vi kommer inte att återställa tillväxten enbart genom nedskärningar. Europa måste från och med idag investera klokt för sin egen framtid. Det är vad EU:s budget är till för och det är vad vårt förslag till budget för 2013 handlar om.

Besparingar och kostnadseffektivitet

Om det inte bara är nedskärningar som kan ta oss ut ur krisen och om vi också behöver investeringar, gäller även det motsatta förhållandet. I budgetförslaget 2013 ingår därför också en stark tonvikt på besparingar och kostnadseffektivitet.

Betalningar är en följd av tidigare åtaganden, och för att undvika att EU:s framtida budgetar inför stora ökningar av betalningar, föreslår kommissionen en liten ökning (2 %) av åtagandena som begränsas till nuvarande inflationstakt. De planerade ökningarna kommer dessutom uteslutande att inriktas på tillväxt och sysselsättning.

Vidare har budgetposterna för program som inte uppvisar påtaglig effektivitet skurits ned samtidigt som påtryckningar har utövats på varje EU-institution och organ att finna alla möjligheter till besparingar. De flesta av EU:s organ kommer att uppleva en verklig minskning av sin årliga budget.

- En stor majoritet av medborgarna i EU erfar dagligen följderna av krisen eftersom de nationella, regionala och lokala myndigheterna måste göra nedskärningar, förklarar Janusz Lewandowski. - Därför är det helt enkelt oacceptabel om EU:s institutioner agerar slentrianmässigt oavsett de nya befogenheter som de tilldelats genom Lissabonfördraget. På samma sätt är det rimligt att överföra medel från program som inte ger resultat till prioriterade områden såsom små och medelstora företag, ungdomar och sysselsättning.

Allmänna uppgifter

Sammanlagt uppgår budgetförslaget för 2013 till 150,9 miljarder euro i åtaganden, en ökning med 2 % jämfört med föregående år, dvs. i linje med nuvarande inflationstakt. Betalningarna uppgår till 137,9 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 6,8 %. Betalningarna är en logisk konsekvens av tidigare åtaganden.

- Det är legitimt för människor att att undra varför vi begär en ökning på 6,8 % i betalningar i dessa kristider, säger Janusz Lewandowski. - Det finns två skäl till detta: för det första är 2013 det sista året av nuvarande budgetperiod och under det sista året av varje budgetperiod förekommer alltid en kraftig ökning av betalningarna eftersom EU-finansierade projekt i hela Europa avslutas: broar, järnvägar, motorvägar har byggts för det allmännas bästa och nu måste vi betala räkningarna för dem. För det andra har medlemsstaterna i rådet samt Europaparlamentet under de senaste åren antagit EU:s budgetar som legat långt under de beräknade behoven för betalningarna. Detta har lett till en ”snöbollseffekt” av obetalda skulder eftersom vi varje år inte har kunnat fullgöra vissa av våra rättsliga åtaganden på grund av bristen på medel. När el- och vattenräkningarna kommer, måste man betala dem även om man försöker spara.

Märk: Beloppen i budgetförslaget tar inte hänsyn till kostnaderna för Kroatien som kommer att ansluta sig till EU i juli 2013 (tillgång till EU-medel).

Vad händer nu?

EU:s budget ska antas av rådet och Europaparlamentet.

Först kommer rådet att framföra sina synpunkter om budgetförslaget under juli 2012, följt av parlamentet. Ifall meningsskiljaktigheter uppstår mellan dem, kommer ett 21 dagar långt förlikningsförfarande att inledas.

För närmare uppgifter:

Webbsida för Janusz Lewandowski, EU:s kommissionsledamot med ansvar för ekonomisk planering och budget

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Webbsida för generaldirektoratet för ekonomisk planering och budget:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktpersoner :

Patrizio Fiorilli +32 22958132

Monika Sikorska +32 22952392

EN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETFÖRSLAGET 2013

Budget 2012 (1)

Budgetförslag för 2013

Skillnad

Skillnad

Åtag.bem.

Bet.bem.

Åtag.bem.

Bet.bem.

Åtag.bem.

Bet.bem.

Åtag.bem.

Bet.bem.

1. Hållbar tillväxt

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

— Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

— Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Skydd och förvaltning av naturresurser

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa (3)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

— Frihet, säkerhet och rättvisa

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

— Medborgarskap (4)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. EU som global partner

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Administration

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Totalt

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Anslag som % av BNI

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Uppgifterna för 2012 års budget innefattar ändringsbudget nr 1 och förslagen till ändringsbudgetarna nr 2–3.

(2) Om EU:s solidaritetsfond utesluts i denna jämförelse av rubrik 3 ökar åtagande- och betalningsbemyndigandena med 0,8% respektive 6,1%.

(3) Om EU:s solidaritetsfond utesluts i denna jämförelse av rubrik 3b minskar åtagande- och betalningsbemyndigandena med 1,2 % respektive 0,4 %.

Budgetförslaget 2013 – åtaganden

Side Bar