Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Predlog proračuna za leto 2013: naložbe v rast in delovna mesta

Bruselj, 25. aprila 2012 – Predlog proračuna Evropske unije za leto 2013, ki ga je danes predstavila Evropska komisija, odraža to, kar je Evropski svet večkrat poudaril, in sicer da se rast in zaposlovanje v EU lahko povečata le, če fiskalno konsolidacijo spremljajo naložbe v prihodnjo rast.

Proračun EU v tem smislu uspešno dopolnjuje prizadevanja držav članic, saj naložbe osredotoča na prednostna področja, opredeljena v strategiji EU za rast Evropa 2020, obenem pa upošteva težke gospodarske razmere in pritisk na nacionalne proračune. V predlogu proračuna za leto 2013 so prihodnji odhodki zamrznjeni. Povečanje odobritev za prevzem obveznosti (tj. prihodnjih odobritev plačil) je namreč omejeno na stopnjo inflacije (2 %). Zamrznjen je tudi upravni proračun Komisije, ki je tako precej pod stopnjo inflacije, Komisija pa tudi krči število svojih uslužbencev za en odstotek, kar je prvi korak k dosegi cilja, da v petih letih zmanjša število zaposlenih za pet odstotkov.

Komisija predlaga tudi 6,8-odstotno zvišanje stopnje odobritev plačil, ki bo neposredno prispevalo k rasti in ustvarjanju delovnih mest v Evropi. Proračun EU mora izpolnjevati vse pogodbene obveznosti iz tega in prejšnjih let do držav članic in drugih prejemnic.

V okviru odobritev plačil je 62,5 milijarde evrov predvidenih za delovnim mestom prijazno rast v Evropi..Posebna pozornost je bila namenjena okvirnim programom za raziskave (9,0 milijarde evrov, 28,1-odstotno povečanje glede na leto 2012), programu za konkurenčnost in inovacije (546,4 milijona evrov, 47,8-odstotno povečanje), strukturnim in kohezijskim skladom (49 milijard evrov, 11,7-odstotno povečanje) in vseživljenjskemu učenju (1,2 milijarde evrov, 15,8-odstotno povečanje).

„Popolnoma se strinjamo s prejšnjimi sklepi Evropskega sveta, v katerih se zahteva boljša poraba sredstev EU, ki bo pripomogla, da se Evropa izkoplje iz krize,“ je povedal evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun Janusz Lewandowski. „V sedanjih razmerah so nacionalni proračuni in proračun EU bolj kot kdaj koli dve plati istega kovanca, ki se dopolnjujeta: medtem ko se države članice spopadajo z bolečimi, vendar potrebnimi krčenji sredstev, pa se proračun EU osredotoča na naložbe in tako deluje kot protikrizni sveženj ukrepov. Zgolj s krčenjem sredstev namreč ne bomo mogli ponovno doseči rasti – Evropa mora pametno investirati v svojo prihodnost, ki se začenja že danes. Temu je Proračun EU tudi namenjen in to je bistvo predloga proračuna za leto 2013.“

Varčevanje in stroškovna učinkovitost

Če nas zgolj krčenje sredstev ne bo pripeljalo iz krize in so potrebne naložbe, potem nasprotno prav tako velja. Zato je v predlogu proračuna za leto 2013 velik poudarek na varčevanju in stroškovni učinkovitosti.

Odobritve plačil so posledica odobritev za prevzem obveznosti iz preteklosti. Komisija zato za preprečitev, da bi v prihodnjih proračunih EU prihajalo do velikih povečanj odobritev plačil, predlaga rahlo povečanje (2 %) odobritev za prevzem obveznosti, in sicer v okviru trenutne stopnje inflacije. To načrtovano povečanje bi bilo namenjeno izključno za rast in delovna mesta.

V predlogu proračuna so proračunske vrstice, namenjene posameznim programom, ki ne dajejo oprijemljivih rezultatov, opuščene, vse institucije in agencije EU pa so prisiljene varčevati, kadar koli je to mogoče. Večina agencij EU bo imela dejansko skrčen letni proračun.

Janusz Lewandowski je ob tem še povedal: „Velika večina državljanov EU občuti posledice krize na lastni koži, saj morajo njihovi nacionalni, regionalni in lokalni organi krčiti sredstva, zato bi bilo povsem nesprejemljivo, da bi se institucije EU obnašale, kot da se ni nič zgodilo, ne glede na njihove nove pristojnosti, ki jim jih zagotavlja Lizbonska pogodba. Podobno je povsem smiselno, da se sredstva za programe, ki ne dosegajo zadostnih rezultatov, prerazporedijo na prednostna področja, kot so mala in srednja podjetja, mladi ter zaposlovanje.

Okvirni zneski

V predlogu proračuna za leto 2013 je za odobritve za prevzem obveznosti namenjeno 150,9 milijarde evrov, kar je v primerjavi s prejšnjim letom dvoodstotno povečanje in v skladu s trenutno stopnjo inflacije. Odobritve plačil znašajo 137,9 milijarde evrov (kar pomeni 6,8-odstotno povečanje) in so logična posledica odobritev za prevzem obveznosti v preteklosti.

„Ljudje se upravičeno sprašujejo, zakaj v teh kriznih časih predlagamo 6,8-odstotno povečanje odobritev plačil,“ je še dejal Janusz Lewandowski in pojasnil: „Za to obstajata dva razloga. Prvič, leto 2013 je zadnje leto sedanjega finančnega obdobja, ko se vedno močno povečajo plačila, ker se po vsej Evropi dokončujejo projekti, ki jih financira EU: v korist nas vseh se zgradijo mostovi, železnice, avtoceste, to pa je treba zdaj plačati. Drugi razlog je ta, da so države članice v okviru Sveta in Evropskega parlamenta v zadnjih letih sprejemale proračune EU, v katerih se naše ocene potreb po odobritvah plačil niso dovolj upoštevale. To je privedlo do učinka snežne kepe, saj zaradi pomanjkanja sredstev iz leta v leto nismo mogli izpolniti nekaterih svojih pravnih obveznosti. Kadar dobite račun za elektriko ali vodo, ga morate plačati, pa čeprav želite varčevati…“

Opomba: Pri zneskih iz predloga proračuna niso upoštevani stroški za pridružitev Hrvaške Evropski uniji julija 2013 (dostop do sredstev EU).

Naslednji korak

Proračun EU sprejmeta Svet in Evropski parlament.

Svet se bo o predlogu proračuna izrekel julija 2012, za njim pa še Evropski parlament. Če se ne bosta strinjala, se bo začel spravni postopek, ki bo trajal 21 dni.

Dodatne informacije:

Spletna stran evropskega komisarja za finančno načrtovanje in proračun:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za finančno načrtovanje in proračun:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontakti :

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)

Monika Sikorska (+32 22952392)

KRATKA PREDSTAVITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2013

Proračun 2012(1)

Predlog proračuna za leto 2013

Razlika

Razlika

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

1. Trajnostna rast

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

– Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

– Kohezija za rast in zaposlovanje

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

–1,7

72,3

– Svoboda, varnost in pravica

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

– Državljanstvo (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

–3,6%

–3,1%

–26,1

–20,5

4. EU kot globalni akter

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Uprava

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Skupaj

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Odobritve kot % BND

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 in 3.

(2) Če se v tej primerjavi v razdelku 3 ne upošteva Solidarnostni sklad EU, se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil povečajo za 0,8 % oziroma 6,1 %.

(3) Če se v tej primerjavi v razdelku 3b ne upošteva Solidarnostni sklad EU, se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil povečajo za 1,2 % oziroma 0,4 %.

Predlog proračuna za leto 2013 – ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI

Side Bar