Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Návrh rozpočtu na rok 2013: Investície do rastu a zamestnanosti

Brusel 25. apríla 2012 – Návrh rozpočtu EÚ na rok 2013, ktorý dnes prezentuje Komisia, odráža stanovisko Európskej rady, že rast a zamestnanosť v EÚ možno dosiahnuť iba kombináciou fiškálnej konsolidácie a investovania do budúceho rastu.

Rozpočet EÚ užitočne dopĺňa úsilie členských štátov v tejto oblasti tým, že koncentruje investície na prioritné oblasti definované v stratégii rastu EÚ s názvom Európa 2020 a pritom súčasne zohľadňuje zložitý hospodársky kontext a tlak na národné rozpočty. V návrhu rozpočtu na rok 2013 boli zmrazené budúce výdavky – zvýšenie záväzkov (t. j. platieb, ktoré bude potrebné v budúcnosti uhradiť) sa pohybuje iba na úrovni inflácie (2 %). Bol zmrazený aj rozpočet Komisie na jej administratívu, a to značne pod úrovňou inflácie, pričom stav zamestnancov sa znížil o 1 %, čo je prvým krokom k dosiahnutiu 5 % zníženia počtu zamestnancov do piatich rokov.

Zároveň sa navrhuje 6,8 % zvýšenie platieb. Tento krok prispieva priamo k rastu a tvorbe pracovných miest v Európe. Rozpočet EÚ musí umožňovať plnenie zmluvných záväzkov z tohto aj predchádzajúcich rokov, ktoré má EÚ voči členským štátom a iným príjemcom.

Suma 62,5 mld. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch sa použije na financovanie rastu v Európe, ktorý prispieva k tvorbe pracovných miest. Zvlášť veľká pozornosť sa venovala rámcovým programom v oblasti výskumu (9,0 mld. EUR, 28,1 % zvýšenie oproti roku 2012), Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (546,4 mil. EUR, 47,8 % zvýšenie), štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu (49 mld. EUR, 11,7 % zvýšenie) a celoživotnému vzdelávaniu (1,2 mld. EUR, 15,8 % zvýšenie).

Plne súhlasíme so závermi predchádzajúcej Európskej rady, v ktorých vyzývala k lepšiemu využívaniu prostriedkov EÚ s cieľom pomôcť Európe dostať sa z krízy“, povedal komisár pre rozpočet a finančné plánovanie Janusz Lewandowski. „Za súčasných okolností tvoria národné rozpočty a rozpočet EÚ viac ako kedykoľvek predtým dve navzájom sa dopĺňajúce strany tej istej mince. V čase, keď členské štáty čelia bolestivým avšak potrebným škrtom, rozpočet EÚ sa zameriava na investície, a preto funguje ako balík prostriedkov určený na boj proti kríze. Rast však nedosiahneme iba finančnými škrtmi. Európa potrebuje už dnes rozumne investovať do vlastnej budúcnosti. Na tento účel je určený rozpočet EÚ, na tento účel slúži návrh rozpočtu na rok 2013.“

Úspory a nákladová efektívnosť

Škrty samotné nám nepomôžu dostať sa z krízy. Potrebujeme takisto investície, ale ani tie sa nezaobídu bez škrtov vo výdavkoch. Preto návrh rozpočtu na rok 2013 kladie veľký dôraz na úspory a nákladovú efektívnosť.

Platby sú dôsledkom minulých záväzkov. Aby sme sa preto pri budúcich rozpočtoch EÚ vyhli veľkým zvýšeniam platieb, Komisia navrhuje malé zvýšenie (2 %) záväzkov obmedzené len na súčasnú mieru inflácie. Okrem toho sa plánové zvýšenia zamerajú výlučne na rast a tvorbu pracovných miest.

Prostriedky v rozpočtových riadkoch pre programy, ktoré nepreukazujú dostatočnú efektívnosť, boli znížené, pričom na každú inštitúciu a agentúru EÚ bol vyvíjaný tlak, aby sa snažili dosahovať úspory všade tam, kde je to možné. Ročné rozpočty väčšiny agentúr EÚ budú zoštíhlené.

Drvivá väčšina ľudí v EÚ každodenne pociťuje bolestivý dosah krízy, keďže ich národné, regionálne a miestne vlády musia znižovať výdavky“, vysvetľuje Janusz Lewandowski. „Preto nemôžu ani inštitúcie EÚ pokračovať v svojej činnosti bez akýchkoľvek zmien, a to bez ohľadu na nové kompetencie, ktoré im boli na základe Lisabonskej zmluvy zverené! Zároveň je rozumné presunúť prostriedky z programov, v rámci ktorých sa nedarí dosahovať stanovené ciele, do prioritných oblastí, ako sú malé a stredné podniky, mládež a zamestnanosť.

Celkové údaje

Celkovo má návrh rozpočtu na rok 2013 objem 150,9 mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo je 2 % nárast oproti minulému roku a v súlade so súčasnou mierou inflácie. Platobné rozpočtové prostriedky predstavujú 137,9 mld. EUR, čo je nárast o 6,8 %. Sú logickým dôsledkom minulých záväzkov.

Ľudia majú právo pýtať sa, prečo žiadame 6,8 % zvýšenie platieb v čase krízy“, hovorí Janusz Lewandowski. „Existujú na to dva dôvody. Po prvé, rok 2013 je posledným rokom súčasného finančného obdobia a posledný rok každého finančného obdobia so sebou vždy prináša veľké zvýšenie platieb, pretože sa ukončuje realizácia projektov financovaných v Európe z prostriedkov EÚ. Ide o projekty budovania mostov, železníc, diaľnic, teda projekty, ktoré slúžia pre blaho všetkých a teraz je potrebné, aby sme uhradili vzniknuté náklady. Po druhé, členské štáty v posledných rokoch v Rade a Európskom parlamente prijímali rozpočty, ktoré boli pod úrovňou našich odhadovaných potrieb týkajúcich sa platieb. Takto sa výslovne nahromadili neuhradené faktúry, keďže každý rok sme pre nedostatok prostriedkov nemohli vyrovnať niektoré z našich právnych záväzkov . Ak dostanete faktúru za spotrebu elektrickej energie alebo vody, musíte ju uhradiť bez ohľadu na to, že sa práve usilujete šetriť...“

Poznámka: Číselné údaje v návrhu rozpočtu nezohľadňujú náklady na pristúpenie Chorvátska k EÚ v júli 2013 (prístup k prostriedkom EÚ).

Aké sú ďalšie kroky?

Rozpočet EÚ prijímajú Rada a Európsky parlament.

Rada najprv oznámi svoju pozíciu k návrhu rozpočtu v júli 2012 a po nej sa vyjadrí Európsky parlament. V prípade rozdielnych názorov medzi nimi sa začne 21-dňový zmierovací proces.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka Janusza Lewandowského, komisára pre finančné plánovanie a rozpočet:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Domovská stránka GR pre finančné plánovanie a rozpočet:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

STRUČNÝ PREHĽAD NÁVRHU ROZPOČTU EÚ NA ROK 2013

Rozpočet 2012 (1)

Návrh rozpočtu na rok 2013

Rozdiel

Rozdiel

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

1. Udržateľný rast

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

– Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

– Súdržnosť pre rast a zamestnanosť

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

– Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

– Občianstvo (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. EÚ ako globálny aktér

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Administratíva

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Spolu

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Rozpočtové prostriedky ako % HND

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Rozpočet na rok 2012 zahŕňa opravný rozpočet č. 1 a návrhy opravného rozpočtu č. 2 a 3.

(2) Ak sa do tohto porovnania pre okruh 3 nezahrnie Fond solidarity EÚ, zvýšia sa viazané rozpočtové prostriedky o 0,8 % a platobné rozpočtové prostriedky o 6,1 %.

(3) Ak sa do tohto porovnania pre okruh 3b nezahrnie Fond solidarity EÚ, zvýšia sa viazané rozpočtové prostriedky o 1,2 % a platobné rozpočtové prostriedky o 0,4 %.

Návrh rozpočtu na rok 2013 – ZÁVÄZKY

Side Bar