Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

2013. gada budžeta projekts – ieguldīšana izaugsmē un nodarbinātībā

Brisele, 2012. gada 25. aprīlis. ES budžeta projekts 2013. gadam, ko Komisija šodien iesniedza, atspoguļo Eiropadomes paziņojumus, ka izaugsmi un nodarbinātību ES var panākt, tikai apvienojot fiskālo konsolidāciju un ieguldījumus nākotnes izaugsmē.

ES budžets ir lietderīgs papildinājums valstu centieniem šajā jomā, koncentrējot ieguldījumus prioritārajās jomās, kas noteiktas ES izaugsmes stratēģijā "Eiropa 2020", vienlaikus ņemot vērā sarežģīto ekonomikas situāciju un spiedienu uz valstu budžetiem. Budžeta projektā 2013. gadam tiek iesaldēti turpmāki izdevumi: saistību palielinājums (t.i., rītdienas maksājumi) atbilst inflācijas līmenim (2 %). Tajā iesaldēts arī Komisijas administratīvais budžets līmenī, kas ir krietni zemāks par inflācijas līmeni, vienlaikus samazinot darbinieku skaitu par 1 %, kas ir pirmais solis ceļā uz mērķi – darbinieku skaita samazinājumu par 5 % piecu gadu laikā.

Tajā pašā laikā budžeta projektā tiek ierosināts par 6,8 % palielināt maksājumu līmeni. Tas tieši veicina izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. ES budžetam jāatbilst tā pašreizējā gada un iepriekšējo gadu līgumsaistībām attiecībā pret dalībvalstīm un citiem līdzekļu saņēmējiem.

Maksājumi 62,5 miljardu euro apmērā tiek veltīti nodarbinātībai labvēlīgai izaugsmei Eiropā. Īpašas pūles ir ieguldītas attiecībā uz pētniecības pamatprogrammām (9,0 miljardi euro, 28,1 % palielinājums salīdzinājumā ar 2012. gadu), konkurences un inovāciju programmu (546,4 miljoni euro, 47,8 % palielinājums), strukturālajiem un kohēzijas fondiem (49X miljardi euro, 11,7 % palielinājums), mūžizglītību (1,2 miljardi euro, 15,8 % palielinājums).

"Mēs pilnībā piekrītam iepriekšējās Eiropadomes secinājumiem, kuros tiek aicināts labāk izmantot ES līdzekļus, lai palīdzētu Eiropai izkļūt no krīzes," saka budžeta un finanšu plānošanas komisārs Janušs Levandovskis. "Pašreizējos apstākļos valstu budžeti un ES budžets vairāk kā jebkad agrāk darbojas kā vienas monētas divas puses: dalībvalstīm nākoties veikt sāpīgus, bet nepieciešamus budžeta samazinājumus, ES budžetā uzmanība pievērsta ieguldījumiem un tādējādi tas darbojas kā pret krīzi vērsts pasākumu kopums. Mēs neatjaunosim izaugsmi tikai ar samazinājumiem vien; Eiropai ir, jau sākot ar šodienu, saprātīgi jāiegulda savā nākotnē. Tam ir paredzēts ES budžets, un šī ir arī 2013. gada budžeta projekta tēma."

Ietaupījumi un rentabilitāte

Ja budžeta samazinājumi vien nepalīdzēs mums izkļūt no krīzes un mums ir nepieciešami ieguldījumi, tas pats princips darbojas arī pretējā situācijā. Tāpēc 2013. gada budžeta projektā ir iekļauts stingrs uzsvars uz ietaupījumiem un rentabilitāti.

Maksājumi ir iepriekšējo saistību sekas, tāpēc, lai nepieļautu ka no ES budžetā nākotnē rodas lieli maksājumu palielinājumi, Komisija ierosina nelielu saistību palielinājumu (2 %), kas nepārsniedz pašreizējo inflācijas līmeni. Turklāt plānotie palielinājumi tiks orientēti tikai uz izaugsmi un nodarbinātību.

Vēl jo vairāk, budžeta pozīcijas programmām, kuras neuzrāda reālu efektivitāti, ir samazinātas laikā, kad uz katru ES iestādi un aģentūru tika izdarīts spiediens panākt ietaupījumus, kad vien iespējams. Lielākā daļa ES aģentūru saskarsies ar reālu ikgadējā budžeta samazinājumu.

"Iedzīvotāju vairākums visā ES ikdienas izjūt krīzes radītās problēmas, jo viņu valsts, reģionālajai valdībai un vietējām pašvaldībām ir jāsamazina budžeti," paskaidro Janušs Levandovskis. "Tāpēc "viss pa vecam" attieksme no ES iestāžu puses vairs nav pieņemama neatkarīgi no Lisabonas līgumā šīm iestādēm piešķirtajām jaunajām pilnvarām! Līdzīgi, ir saprātīgi pārcelt līdzekļus no programmām, kuru darbība nav apmierinoša, uz tādām prioritārām jomām kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), jaunieši un nodarbinātība."

Kopējie rādītāji

Kopumā 2013. gada budžeta projekts sasniedz 150,9 miljardus euro saistībās, kas ir 2 % palielinājums salīdzinājumā ar pagājušo gadu un ir saskaņā ar pašreizējo inflācijas līmeni. Maksājumi veido 137,9 miljardus euro, kas ir palielinājums par 6,8 %. Tie ir iepriekšējo saistību loģisks rezultāts.

"Iedzīvotājiem ir pamatots iemesls brīnīties, kāpēc mēs aicinām palielināt maksājumus par 6,8 % šajos krīzes laikos," saka Janušs Levandovskis. "Tam ir divi iemesli. Pirmkārt, 2013. gads ir pēdējais gads pašreizējā fiskālajā periodā, un katra finanšu perioda pēdējā gadā vienmēr strauji palielinās maksājumi, jo visā Eiropā tiek pabeigti ES finansētie projekti: tilti, dzelzceļi, šosejas ir būvēti visu iedzīvotāju interesēs, un tagad mums par tiem ir jāmaksā rēķini. Otrkārt, pēdējo gadu laikā dalībvalstis Padomē un Eiropas Parlamentā ir pieņēmušas ES budžetus, kas bija krietni mazāki par mūsu aplēstajām vajadzībām maksājumu jomā. Tas ir izraisījis nesamaksātu rēķinu "lavīnas efektu", jo katru gadu mēs līdzekļu trūkuma dēļ nespējām izpildīt dažas no savām juridiskajām saistībām. Kad jūs saņemat elektrības vai ūdens rēķinu, jums tas ir jānomaksā pat tad, ja cenšaties ietaupīt…"

Piezīme. Budžeta projekta skaitļos nav ņemtas vērā izmaksas, ko radīs Horvātijas iestāšanās ES 2013. gada jūlijā (piekļuve ES līdzekļiem).

Kas notiks tālāk?

ES budžetu pieņem Padome un Eiropas Parlaments.

Vispirms Padome darīs zināmu savu nostāju par budžeta projektu 2012. gada jūlijā, bet pēc tam to darīs Eiropas Parlaments. Ja šīm iestādēm būs domstarpības, tiks uzsākta 21 dienu ilga samierināšanas procedūra.

Papildu informācija

Finanšu plānošanas un budžeta komisāra Januša Levandovska tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Finanšu plānošanas un budžeta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktpersonas :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

2013. GADA BUDŽETA PROJEKTS ĪSUMĀ

2012. gada budžets (1)

2013. gada budžeta projekts

Starpība

Starpība

SA

MA

SA

MA

SA

MA

SA

MA

1. Ilgtspējīga izaugsme

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

– Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

– Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Pilsoniskums, brīvība, drošība un tiesiskums (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

— Brīvība, drošība un tiesiskums

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

— Pilsoniskums (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. ES – globālo procesu dalībniece

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Administrācija

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Kopā

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Apropriācijas, izteiktas procentuāli no NKI

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) 2012. gada budžetā iekļauts budžeta grozījums Nr. 1 un budžeta grozījumu Nr. 2 un 3 projekti.

(2) Ja šajā salīdzinājumā attiecībā uz 3. izdevumu kategoriju neietver ES Solidaritātes fondu, saistību un maksājumu apropriācijas palielinās attiecīgi par 0,8 % un 6,1 %.

(3) Ja šajā salīdzinājumā attiecībā uz 3.b izdevumu kategoriju neietver ES Solidaritātes fondu, saistību un maksājumu apropriācijas samazinās attiecīgi par 1,2 % un 0,4 %.

2013. gada budžeta projekts – SAISTĪBAS


Side Bar