Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

2013 m. biudžeto projektas – investicija į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą

Briuselis, 2012 m. balandžio 25 d. Šiandien Komisija pateikė 2013 m. biudžeto projektą, kuriame atsižvelgta į Europos Vadovų Tarybos pareiškimus, kad ekonomikos augimas ir užimtumas ES įmanomi tik biudžeto konsolidavimą derinant su investicijomis į būsimą ekonomikos augimą.

ES biudžetas paprastai šiuo požiūriu papildo nacionalines pastangas, nes investicijos sutelkiamos į ES augimo strategijoje „Europa 2020“ nustatytas prioritetines sritis ir kartu atsižvelgiama į sudėtingas ekonomines aplinkybes ir nacionaliniams biudžetams tenkančią naštą. 2013 m. biudžeto projekte būsimos išlaidos įšaldomos: įsipareigojimai (t. y. būsimi mokėjimai) didinami tik atsižvelgiant į infliacijos lygį (2 proc.). Taip pat ties mažesnio nei infliacijos lygis riba įšaldomas ir Komisijos administracinis biudžetas, o darbuotojų skaičius mažinamas 1 proc. Tai pirmasis žingsnis siekiant per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc.

Kartu siūloma 6,8 proc. padidinti mokėjimus. Tai tiesiogiai skatina ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. ES biudžetu turi būti laikomasi visų esamų ir ankstesnių metų sutartinių įsipareigojimų valstybėms narėms ir kitiems lėšų gavėjams.

62,5 mlrd. eurų mokėjimų skirta darbo vietų kūrimą skatinančiam ekonomikos augimui Europoje. Ypač stengtasi skirti lėšų Mokslinių tyrimų bendrosioms programoms (9,0 mlrd. eurų, 28,1 proc. daugiau negu 2012 m.), Konkurencingumo ir inovacijų programai (546,4 mln. eurų, 47,8 proc. daugiau), struktūriniams fondams ir Sanglaudos fondui (49 mlrd. eurų, 11,7 proc. daugiau), Mokymosi visą gyvenimą programai (1,2 mlrd. eurų, 15,8 proc. daugiau).

„Visiškai pritariame ankstesnės Europos Vadovų Tarybos išvadoms, kuriose raginama geriau panaudoti ES lėšas padedant Europai išeiti iš krizės, – kalbėjo už biudžetą ir finansinį programavimą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis. – Dabartinėmis aplinkybėmis nacionaliniai biudžetai ir ES biudžetas kaip niekada anksčiau yra dvi viena kitą papildančios medalio pusės: kai valstybės narės susiduria su skausmingu, bet būtinu išlaidų mažinimu, ES biudžeto lėšos skiriamos investicijoms – tai tarsi kovos su krize paketas. Tik mažindami išlaidas augimo neatkursime. Europai reikia jau šiandien protingai investuoti į savo ateitį. Būtent tam skirtas ES biudžetas ir mūsų 2013 m. biudžeto projektas.“

Taupymas ir išlaidų veiksmingumas

Vien tik mažindami išlaidas ir neinvestuodami krizės neįveiksime – turime investuoti. Todėl 2013 m. biudžeto projekte ypač pabrėžiamas taupumas ir išlaidų veiksmingumas.

Mokėjimai – ankstesnių metų įsipareigojimų rezultatas, todėl, kad būsimuose ES biudžetuose mokėjimai nedidėtų, Komisija siūlo apsiribojant esamu infliacijos lygiu šiek tiek (2 proc.) padidinti įsipareigojimus. Be to, lėšos, kurias planuojama padidinti, bus skirtos tik ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti.

Programų, kuriose apčiuopiamo lėšų panaudojimo veiksmingumo nepasiekta, biudžeto eilutės sumažintos, didėja reikalavimai kiekvienai ES institucijai ir agentūrai taupyti, kur tik įmanoma. Dauguma ES agentūrų faktiškai sumažino savo metinį biudžetą.

„Didžioji dauguma ES žmonių kasdien skausmingai išgyvena krizę, nes jų šalies, regiono ar vietos valdžia turi mažinti išlaidas, – kalbėjo Januszas Lewandowskis. – Todėl paprasčiausia būtų nepriimtina, jeigu ES institucijos dirbtų kaip įpratusios, nepaisant to, kad Lisabonos sutartimi joms skirtos naujos kompetencijos sritys. Tuo labiau, kad logiška nerezultatyvių programų lėšas perkelti į tokias prioritetines sritis, kaip mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), jaunimas ir užimtumas.“

Bendrieji duomenys

Apskritai 2013 m. biudžeto projektą sudaro 150,9 mlrd. eurų įsipareigojimų, palyginti su pernai, 2 proc. daugiau, atsižvelgiant į esamą infliacijos lygį. Mokėjimai sudaro 137,9 mlrd. eurų – t. y. 6,8 proc. daugiau. Tai logiškas ankstesnių metų įsipareigojimų rezultatas.

„Žmonės pagrįstai klausia, kodėl per krizę mokėjimus raginame padidinti 6,8 proc., teigė Januszas Lewandowskis. – Tam yra dvi priežastys: pirma, 2013 m. yra paskutiniai dabartinio finansavimo laikotarpio metai ir paskutiniais kiekvieno finansavimo laikotarpio metais labai padidėja mokėjimai, nes baigiami įgyvendinti ES finansuojami projektai: tiltai, geležinkeliai, greitkeliai pastatyti visų labui, dabar už juos turime apmokėti sąskaitas. Antra, pastaraisiais metais valstybės narės Taryboje ir Europos Parlamente priimdavo ES biudžetus, kurie būdavo daug mažesni negu numatomi mokėjimų poreikiai. Todėl dėl neapmokėtų sąskaitų atsirado sniego gniūžtės poveikis – trūkstant lėšų kasmet negalėjome laikytis kai kurių savo teisinių įsipareigojimų. Kai gaunate elektros ar vandens sąskaitą, ją privalote apmokėti, nesvarbu, kad norite taupyti...“

Pastaba. Biudžeto projekte neatsižvelgiama į Kroatijos stojimo į ES 2013 m. liepos 1 d. išlaidas (galimybę naudotis ES lėšomis).

Tolesni veiksmai

ES biudžetą priima Taryba ir Europos Parlamentas.

Pirma Taryba praneš savo poziciją dėl biudžeto projekto 2012 m. liepos mėn., vėliau tą padarys Europos Parlamentas. Jeigu institucijos nesusitars, prasidės 21-os dienos taikinimo procedūra.

Daugiau informacijos

Už biudžetą ir finansinį programavimą atsakingo Komisijos nario Januszo Lewandowskio interneto puslapis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Finansinio programavimo ir biudžeto GD interneto puslapis

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

APIE 2013 M. BIUDŽETO PROJEKTĄ GLAUSTAI

2012 m. biudžetas (1)

2013 m. biudžeto projektas

Skirtumas

Skirtumas

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

1. Tvarus augimas

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5 %

13,0 %

2 375,4

7 191,1

— Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1 %

17,8 %

629,0

2 051,8

— Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3 %

11,7 %

1 746,4

5 139,3

2. Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6 %

1,6 %

331,7

930,7

3. Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1 %

4,8 %

-1,7

72,3

— Laisvė, saugumas ir teisingumas

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8 %

11,1 %

24,4

92,8

— Pilietybė (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6 %

-3,1 %

-26,1

-20,5

4. ES kaip pasaulinio masto veikėja

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7 %

5,1 %

61,2

356,5

5. Administravimas

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2 %

3,2 %

264,8

267,8

Iš viso

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0 %

6,8 %

3 031,5

8 818,3

Asignavimai, kaip BNP %

1,14 %

0,99 %

1,13 %

1,03 %

(1) Į 2012 m. biudžetą įtraukiamas Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir taisomųjų biudžetų Nr. 2–3 projektai.

(2) Jeigu į šį palyginimą 3 išlaidų kategorijoje ES solidarumo fondas neįtraukiamas, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai atitinkamai padidėja 0,8 % ir 6,1 %.

(3) Jeigu į šį palyginimą 3b išlaidų kategorijoje ES solidarumo fondas neįtraukiamas, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai atitinkamai sumažėja 1,2 % ir 0,4 %.

2013 m. biudžeto projektas. Įsipareigojimai


Side Bar