Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

2013. aasta eelarveprojekt: investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse

Brüssel, 25. aprill 2012. ELi 2013. aasta eelarveprojekt, mille komisjon täna esitas, kajastab Euroopa Ülemkogu seisukohta, et majanduskasv ja tööhõive on ELis saavutatav ainult eelarve konsolideerimise ja tulevasse majanduskasvu investeerimise abil.

ELi eelarve toetab liikmesriikide pingutusi, koondades investeeringud prioriteetsetesse valdkondadesse, mis on kindlaks määratud ELi kasvustrateegias „Euroopa 2020”. Samal ajal võetakse ka arvesse keerulist majanduslikku tausta ja riikide eelarvetele avalduvat survet. 2013. aasta eelarveprojektiga külmutatakse edaspidised kulud: kulukohustuste assigneeringute (st tulevaste maksete) suurenemine on samal tasemel inflatsiooniga (2%). Samuti külmutatakse komisjoni halduseelarve märkimisväärselt allpool inflatsioonitaset, vähendades töötajate arvu 1%, mis kujutab endast esimest sammu 5% võrra väiksema personali saavutamiseks 5 aasta jooksul.

Samal ajal tehakse ettepanek maksete assigneeringute suurendamiseks 6,8% võrra. See on otsene panus majanduskasvu ja tööhõivesse Euroopas. ELi eelarve peab vastama käesoleval ja eelnevatel aastatel liikmesriikide ja teiste rahastatavate ees võetud lepingulistele kohustustele.

62,5 miljardit eurot maksete assigneeringuid suunatakse tööhõivet soodustavasse majanduskasvu. Erilist tähelepanu pööratakse teadusuuringute raamprogrammidele (9,0 miljardit eurot, 28,1% enam kui aastal 2012), konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammile (546,4 miljardit eurot, 47,8% enam), struktuurifondidele ja Ühtekuuluvusfondile (49 miljardit eurot, 11,7% enam), elukestvale õppele (1,2 miljardit eurot, 15,8% enam).

Me oleme täielikult nõus varasemate Euroopa Ülemkogu järeldustega, milles kutsutakse üles paremini kasutama ELi vahendeid, et Euroopat kriisist välja aidata,” ütles eelarve ja finantsplaneerimise volinik Janusz Lewandowski. „Praegustes tingimustes moodustavad liikmesriikide eelarved ja ELi eelarve rohkem kui eales varem sama mündi kaks külge: kui liikmesriikidel tuleb teha valusaid, kuid vajalikke kärpeid, siis ELi eelarve keskendub investeeringutele ja toimib nii kriisi tasakaalustava meetmena. Me ei saa taastada majanduskasvu ainult kärbete abil. Euroopa peab tegema arukaid investeeringuid oma tulevikku juba täna. Selleks ongi ELi eelarve mõeldud ja see kajastub ka 2013. aasta eelarveprojektis.”

Säästud ja kulutõhusus

Ühest küljest vajame me investeeringuid, sest ainult kärped ei suuda meid kriisist välja tuua, kuid samamoodi on tõene ka vastupidine väide. Seepärast on 2013. aasta eelarveprojektis pööratud palju tähelepanu kokkuhoiule ja kulutõhususele.

Maksete assigneeringud tulenevad mineviku kulukohustuste assigneeringutest, seepärast teeb komisjon ELi eelarve tulevaste maksete assigneeringute suurenemise vältimiseks ettepaneku suurendada kulukohustuste assigneeringuid vaid mõnevõrra (2%) kehtiva inflatsioonimäära piires. Pealegi keskendustakse kavandatud suurendamiste puhul vaid majanduskasvule ja tööhõivele.

Lisaks on kärbitud nende programmide eelarveridu, mille tõhusust ei ole tõendatud, ning kutsutud ELi institutsioone ja ameteid tungivalt üles võimalikult palju säästma. Enamiku ELi ametite aastaeelarves on tehtud reaalseid kärpeid.

„Suurem osa ELi kodanikest tunneb igapäevaselt kriisi mõju, sest riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud valitsusasutused on pidanud tegema kärpeid,” selgitab Janusz Lewandowski. „Seepärast ei oleks lihtsalt aktsepteeritav ELi institutsioonide töö jätkamine muutumatul kujul, isegi kui Lissaboni lepinguga on neile antud uusi volitusi. Samamoodi on mõistlik paigutada ümber vahendid tulemusteta programmidelt sellistesse prioriteetsetesse valdkondadesse nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning noored ja tööhõive.”

Üldised arvud

Kokku on 2013. aasta eelarveprojekti suurus 150,9 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringutes (KA), mis on võrreldes eelmise aastaga 2% rohkem, kuid jääb kehtiva inflatsioonimäära piiresse. Maksete assigneeringud (MA) moodustavad 137,9 miljardit eurot, suurenedes 6,8%. Nende kasv on seotud eelnevate aastate kulukohustuste assigneeringutega.

Inimestel on õigus imestada, miks me nõuame kriisiajal maksete assigneeringute suurendamist 6,8 %,” sõnab Janusz Lewandowski. „Sellel on kaks põhjust: esiteks on aasta 2013 viimane kehtiva finantsraamistiku viimane aasta, mil alati toimub järsk suurenemine maksete assigneeringutes, kuna ELi rahastatavad projektid jõuavad kogu Euroopas lõpusirgele. Nüüd on käes aeg maksta arved nende sildade, raudteede ja maanteede eest, mis on vahepeal ehitatud meie kõigi hüvanguks. Teiseks on liikmesriike esindav nõukogu ja Euroopa Parlament viimastel aastatel võtnud vastu ELi eelarveid, mis on jäänud kaugelt alla hinnangulistele maksevajadustele. See on viinud lumepalliefektini, kus maksmata arved on kuhjunud igal aastal, mil me ei ole oma juriidilisi kohustusi vahendite puudusel täitnud. Elektri- ja veearved tuleb ju igaühel tasuda ka kokkuhoiuajal...”

Märkus: Eelarveprojektis esitatud arvude puhul ei ole võetud arvesse kulusid, mis tulenevad Horvaatia ühinemisest ELiga juulis 2013 (juurdepääs ELi vahenditele).

Mis saab edasi?

ELi eelarvet vaadatakse praegu nõukogus ja Euroopa Parlamendis läbi.

Esiteks teeb nõukogu oma seisukoha eelarveprojekti kohta teatavaks 2012. aasta juulis ning seejärel teeb seda Euroopa Parlament. Lahkhelide puhul alustatakse 21 päeva pikkust lepitusmenetlust.

Lisateave

Eelarve ja finantsplaneerimise voliniku Janusz Lewandowski koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Eelarve ja finantsplaneerimise peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

PILGUHEIT 2013. AASTA EELARVEPROJEKTILE

Eelarve 2012(1)

2013. aasta eelarveprojekt

Erinevus

Erinevus

KA

MA

KA

MA

KA

MA

KA

MA

1. Jätkusuutlik kasv

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

– Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

– Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Loodusvarade kaitse ja majandamine

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus(2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

– Vabadus, turvalisus ja õigus

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

– Kodakondsus (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. EL kui ülemaailmne partner

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Haldus

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Kokku

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Assigneeringud %-na kogurahvatulust

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

1) 2012 aasta eelarve sisaldab paranduseelarvet nr 1 ning paranduseelarve projekte 2 ja 3.

2) Kui ELi solidaarsusfond käesolevast rubriigi 3 võrdlusest välja jätta, suurenevad kulukohustuste assigneeringud ja maksete assigneeringud vastavalt 0,8% ja 6,1%.

3) Kui ELi solidaarsusfond käesolevast rubriigi 3b võrdlusest välja jätta, suurenevad kulukohustuste assigneeringud ja maksete assigneeringud vastavalt 1,2% ja 0,4%.

2013. aasta eelarveprojekt – KULUKOHUSTUSED


Side Bar